PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The structure of social welfare system in conception Center of Social Service
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2020-03-03
 
 
Final revision date: 2020-04-27
 
 
Acceptance date: 2020-05-04
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Monika Budnik   

Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, Wrocław, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):27-43
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article present the main topic of legislative changes, initiating transformations in the structure of the public social welfare sector. The first chapter points to the hybrid nature of tasks that are growing in the public social welfare sector. T A comparative perspective of structure visualization was used, including the newly established Social Service Center. Formal restrictions will create the new order. Material and methods: legal acts, literature, comparisons Results: The new formal act implementing the changes in welfare system, with consequense for structure in sector and formal requirements for staff working in new entity Center of Social Service in local commune in Poland. Conclusions: The new formal act implementing the changes in welfare system, with consequense for structure in sector and formal requirements for staff working in new entity Center of Social Service in local commune in Poland.
 
REFERENCES (13)
1.
Barszczewski T., Durasiewicz A. (2013). Dylematy usług społecznych. Warszawa: Wyd. Centrum Aktywności Lokalnej.
 
2.
Bauman Z., (2012). Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
3.
Golinowska S. (2018). Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku. Warszawa: Wyd. Fundacja im. S. Batorego.
 
4.
Grewiński M. (2006). Wielosektorowa polityka społeczna-w kierunku welfare pluralism, Polityka społeczna, nr 5-6, s.8-16.
 
5.
Kusiak-Winter R. (2019). Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych. Wrocław: Wyd. Uniwersytet Wrocławski.
 
6.
Moroń D. (2019). Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako forma wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Studia Oeconomica Posnaniensa, vol.7, nr 8, s.80-97.
 
7.
Olech A., Sobczak A.K. (2011). Komunikat z badań: Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Praca socjalna tom 1 nr 3, s.1-71.
 
8.
Woźniak W.(2009). Kultura a polityka społeczna. O skomplikowanych współzależnościach i potrzebie ich badania, [w:] Problemy Polityki Społecznej, nr 12, s. 57-73.
 
9.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r.poz.1507,1622,1690 ze zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019r., o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2018, poz.1818).
 
11.
Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019r.,poz.473).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
 
13.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. 2012, poz. 486).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top