PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Using stories in education and intergenerational integration - application of the achievements of Edmund Bojanowski's thought and pedagogical practice
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2020-05-25
 
 
Final revision date: 2020-06-12
 
 
Acceptance date: 2020-06-22
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Lidia Pietruszka   

Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):14-26
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Edmund Bojanowski's thought and pedagogical practice perfectly fit into the process of modern upbringing of children. The aim of the article is to indicate the possibility of using the extraordinary wealth of Bojanowski's achievements and the way to incorporate them in contemporary educational practice. The implementation of the assumed goal is included in the process of argumentation which consists of an introduction to the problem by analysing the educational method of Bojanowski and specifying the significance of stories against its background. Material and methods: The method of literature analysis and content selection was used to obtain a synthesis of the discussed issues. Results: The undertaken analyses reveal the incredible topicality of the pedagogical thought of Edmund Bojanowski and extensive opportunities to use it in contemporary educational practice. Conclusions: Educational reality reveals the need to identify educators and teachers who would be true masters, carriers of authentic values. One of them is Bojanowski.
 
REFERENCES (18)
1.
Chmielewska, A. (2016). Wspieranie czy interwencja? Kierunki działań wobec rodzin dotkniętych kryzysem. W: M. Szyszka (red.), Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie (181-192). Lublin: Wyd. KUL.
 
2.
Fika, M. (1988). Ziarno wrzucone w ziemię. Edmund Bojanowski (1814–1871). Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej. Wrocław: Siostry Służebniczki NMP.
 
3.
Gigilewicz, E., Opiela, M. L. (red.). (2016). Prace szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. t. II, Lublin: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.
 
4.
Klimek, A.J. (2007). Błogosławiony Edmund i jego wizja apostolatu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 
5.
Kunowski, S. (1981). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
6.
Nowak, M.(1992). O wartościach chrześcijańskich w wychowaniu. "Kultura i Edukacja", nr 2 (2), s. 39 - 49.
 
7.
Nowak, M. (1995). Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej. Materiały pomocnicze do wykładów. Lublin: brak wyd.
 
8.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
9.
Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
10.
Okoń, W. (1987). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN.
 
11.
Opiela, M.L. (red.) (2016). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 
12.
Opiela, M., Kaput, M., Piekarz, E., Kornobis, A, Zymróz, E., Chudzik, D. (2015). Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Dębica: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.
 
13.
Pietruszka, L. (2016). The principle of subsidiarity in social work with the family – pedagogical implications. W: L. Pietruszka, (red.), Opieka – wychowanie – wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej (105-122). Lublin: Wyd. KUL.
 
14.
Pietruszka, L. (2017). Rodzina i szkoła. O współpracy nauczycieli –wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Lublin: Wyd. KUL.
 
15.
Rynio, A. (1999). Jana Pawła II wizja wychowania. W: A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane (263-282). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
 
16.
Smoll, M.A. (1991). Analiza psychologiczna poglądów pedagogicznych Edmunda Bojanowskiego. W: Sługa Boży Edmund Bojanowski i jego troska o człowieka. Materiały z II Sympozjum (24-39). Grabonóg: Wydawca Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P.
 
17.
Smołka, L. (red.) (2001). Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829 - 1871, Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.
 
18.
Wierzbicki, M.S., Mathsulewich, S.N. (2017). Wychowawca i jego rola w ujęciu Edmunda Bojanowskiego. „Roczniki Pedagogiczne”, nr 9 (45), s. 101 – 114.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top