PL EN
REVIEW ARTICLE
Axiological conditions for child upbringing
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-10-23
 
 
Corresponding author
Beata Wołosiuk   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):36-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the issue of conditions of values-oriented upbringings. At the beginning the process of values-oriented upbringing. Talking about values-oriented upbringing one should pay attention to the role played by various educational environments. The most critical place, where a child’s hierarchy of values is shaped, is their family. It is followed by the school environment, which influences child’s values in an intentional and purposeful manner. A teacher sending to children specific messages in a school introduces them at the same time to the world of values. A peer group also plays an essential role in shaping the values of a young person. Currently, one of important elements shaping the system of values is mass media.
 
REFERENCES (30)
1.
Bielecka E. (2003). Dziecko w grupie rówieśniczej – interakcje między dziećmi. W: J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym. (s. 248-283), Białystok: Trans Humana.
 
2.
Błasiak A. (2009). Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
3.
Brezinka W. (2000). Metatheorie der Erziehung. Eine Einführung in die Grundlagen der Erziehungswissenschaf, der Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädagogik, München, Reinhard. 1978, s. 92, za M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. https://doi.org/10.2378/978349....
 
4.
Brzozowski P. (1993). Przekazywanie wartości w rodzinie. Psychologia Wychowawcza, 2, s.190-197.
 
5.
Chlaszcz J., M. Pietruszka, D. Sikorski (2005). Media Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
6.
Cudak H. (2010). Uwarunkowania międzypokoleniowego przekazu wartości w rodzinie. W: W. Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana (s. 17-35). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 
7.
Dobrołowicz J. (2004). Pedagogika wobec aksjologicznych złudzeń kultury popularnej. Materiały konferencyjne. Pedagogika we współczesnym dyskursie, V ogólnopolski zjazd pedagogiczny: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania, T. II, Wrocław.
 
8.
Dróżka W. (2005). Wartości edukacyjne osoby nauczyciela. W: T. Kukołowicz, M. Nowak (red.) Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. (s.351-370). Lublin: RW KUL.
 
9.
Ejsmond M., B. Kosmala (2005). Media, wartości, wychowanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
10.
Gajda J. (2008). Wartości w wychowaniu. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, (s.38-41). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
11.
Goban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN.
 
12.
Jacko J. F. (2007). Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. W: W. J. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania „się” i „Ja” w obszarze wartości wewnątrz edukacji. (130-147), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
13.
Kawula S. (2004). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, S. Brągiel, A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. (s.47-81). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Klimek K. (2007). System wartości i aksjologia współczesnej edukacji. W: W. J. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania „się” i „Ja” w obszarze wartości wewnątrz edukacji (s.106-115). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. https://doi.org/10.12775/pch.2....
 
15.
Kukołowicz T. (1998). Rodzina wychowuje. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
 
16.
Kunowski S. (1981). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
17.
Lepa A. (2003). Pedagogika mass mediów. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 
18.
Łobocki M. (2004). Autorytet w wychowaniu. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 9, 1994, s. 8-9.
 
19.
Michałowski S. (1993)., Pedagogia wartości. Bielsko – Biała: Wydawnictwo „Debit”.
 
20.
Nowak M. (2001). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
21.
Olbrycht K. (2002). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo.
 
22.
Olechnicki K. Załęcki P.(1997). Słownik socjologiczny. Warszawa: Graffiti BC.
 
23.
Pilch T. (1995). Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.). Pedagogika społeczna. (s.174-186). Warszaw: Wydawnictwo „Żak”.
 
24.
Raths L. E., M. Harmin, S. B. Simon (1978). Values and Teaching. Toronto – London – Sydney.
 
25.
Rostowska T. (2001). System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. (s. 217-229). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
26.
Sonczyk W. (1999). Media w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
27.
Wilk J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska.
 
28.
Wołosiuk B. (2010). Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
29.
Ziemska M. (1986). Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. W: M. Ziemska (red.). Rodzina i dziecko (s. 155-159). Warszawa: PWN.
 
30.
Znaniecki F. (1973). Socjologia wychowania. T. I, Wychowujące społeczeństwo. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top