PL EN
REVIEW ARTICLE
THERAPY OF MOTHERS RISING CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polska
 
 
Submission date: 2020-03-28
 
 
Final revision date: 2020-04-27
 
 
Acceptance date: 2020-05-04
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Marcin Białas   

Wydział Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):1-13
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the study is to indicate the threat of permanent stress experienced by mothers raising children with intellectual disabilities. Mothers raising children with intellectual disabilities should receive therapy. Material and methods: Review article Results: Literature review Conclusions: Premises that justify the use of spiritual (noetic) therapy dedicated to the mothers of children with intellectual disabilities, prove that changing the optics of looking at their intellectually disabled children, controlling their fears, and gaining self-awareness, along with the discovery of the meaning of their lives. It not only contributes to the preparation of the foundation, which is a construction for building a new value system, which after traumatic life experience is a condition for the further development of mothers.
 
REFERENCES (18)
1.
Bargiel Z. (1997), Stres problem otwarty. Wyd. UMK, Toruń.
 
2.
Białas M. (2011), Niepełnosprawność osób w perspektywie metafizycznej. W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnosprawnych., Wyd. Arson, Kraków, s. 65-72.
 
3.
Chudy W. (1988), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, s. 105-122.
 
4.
Chudy W. (2008), Wartości i świat ludzki. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Wyd. KUL, Lublin, s. 19-34.
 
5.
Frankl E. V. (1978), Nieuświadomiony Bóg. Pax, Warszawa.
 
6.
Frankl E. V. (2011), Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holocaustu. Wyd. Czarna Owca, Warszawa.
 
7.
Gawęcka M. (2011), Niepełnosprawność dziecka witalizacją rodziny. Perspektywa dialektyki współuzależnienia. W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnosprawnych. Wyd. ARSON, Kraków, s. 13-23.
 
8.
Jarema M. (2016), Depresja w praktyce lekarza rodzinnego. Wyd. Termedia, Poznań.
 
9.
Kałuży A. (2005), Sytuacje graniczne, epizody nuklearne oraz kryzysy jako zjawiska w procesie rozwoju, „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej”, nr 5, Uniwersytet Białostocki, Białystok, s. 113-129.
 
10.
Kuczyńska S. (2003), O stresie i sposobach radzenia sobie z nim, „Niebieska Linia”, nr 5/2003, Warszawa, s. 7-15.
 
11.
Lis-Turlejska M. (2002), Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 
12.
Łosiak W. (2007), Natura Stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej. Wyd. UJ, Kraków.
 
13.
Mamcarz P., Popielski K. (2008), Trauma egzystencjalna – próba konceptualizacji. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Wyd. KUL, Lublin, s. 383-413.
 
14.
Popielski K. (1994), Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia., RW KUL, Lublin.
 
15.
Selye H. (1978), Stres okiełznany. PIW, Warszawa.
 
16.
Tomaszewski T. (1985), Psychologia. PWN, Warszawa.
 
17.
Wiśniewska J. (2013), Komplementarność logoterapeutycznego modelu wychowania Viktora Emila Frankla we współczesnej pedagogice. Perspektywa. „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, nr 1 (22), Legnica, s. 186-202.
 
18.
Wolicki M. (2007), Logoterapeutyczna koncepcja wychowania. Wydawnictwo Diecezjalne, Stalowa Wola-Sandomierz.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top