PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wykorzystanie opowiadań w edukacji i integracji międzypokoleniowej - aplikacja dorobku myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 25-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-06-2020
 
 
Data akceptacji: 22-06-2020
 
 
Data publikacji: 16-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Lidia Pietruszka   

Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):14-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Myśl i praktyka pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego doskonale wpisują się w proces współczesnego wychowania dzieci. Celem artykułu jest próba ukazania sposobu włączenia tegoż niezwykłego bogactwa dorobku w praktykę edukacyjną. Realizacja założonego celu oraz odpowiedź na sformułowane pytania problemowe ujęta jest w procesie wywodu, na który składa się wprowadzenie w zagadnienie poprzez analizę metody wychowawczej Bojanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i potencjału opowiadań. Podjęte analizy, odsłaniają z jednej strony niebywałą aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, z drugiej - rozległe możliwości wykorzystania jej we współczesnej praktyce edukacyjnej. Materiał i metody: Zastosowano metodę analizy literatury oraz selekcji treści w celu uzyskania syntezy omawianych zagadnień. Wyniki: Wyniki analiz odsłaniają z jednej strony niebywałą aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, z drugiej - rozległe możliwości wykorzystania jej we współczesnej praktyce edukacyjnej. Wnioski: Rzeczywistość edukacyjna odsłania potrzebę wskazywania takich wychowawców i nauczycieli, którzy byliby prawdziwymi mistrzami i nośnikami autentycznych wartości - jednym z nich jest bł. Edmund Bojanowski.
 
REFERENCJE (18)
1.
Chmielewska, A. (2016). Wspieranie czy interwencja? Kierunki działań wobec rodzin dotkniętych kryzysem. W: M. Szyszka (red.), Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie (181-192). Lublin: Wyd. KUL.
 
2.
Fika, M. (1988). Ziarno wrzucone w ziemię. Edmund Bojanowski (1814–1871). Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej. Wrocław: Siostry Służebniczki NMP.
 
3.
Gigilewicz, E., Opiela, M. L. (red.). (2016). Prace szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. t. II, Lublin: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.
 
4.
Klimek, A.J. (2007). Błogosławiony Edmund i jego wizja apostolatu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 
5.
Kunowski, S. (1981). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
6.
Nowak, M.(1992). O wartościach chrześcijańskich w wychowaniu. "Kultura i Edukacja", nr 2 (2), s. 39 - 49.
 
7.
Nowak, M. (1995). Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej. Materiały pomocnicze do wykładów. Lublin: brak wyd.
 
8.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
9.
Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
10.
Okoń, W. (1987). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN.
 
11.
Opiela, M.L. (red.) (2016). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 
12.
Opiela, M., Kaput, M., Piekarz, E., Kornobis, A, Zymróz, E., Chudzik, D. (2015). Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Dębica: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.
 
13.
Pietruszka, L. (2016). The principle of subsidiarity in social work with the family – pedagogical implications. W: L. Pietruszka, (red.), Opieka – wychowanie – wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej (105-122). Lublin: Wyd. KUL.
 
14.
Pietruszka, L. (2017). Rodzina i szkoła. O współpracy nauczycieli –wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Lublin: Wyd. KUL.
 
15.
Rynio, A. (1999). Jana Pawła II wizja wychowania. W: A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane (263-282). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
 
16.
Smoll, M.A. (1991). Analiza psychologiczna poglądów pedagogicznych Edmunda Bojanowskiego. W: Sługa Boży Edmund Bojanowski i jego troska o człowieka. Materiały z II Sympozjum (24-39). Grabonóg: Wydawca Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P.
 
17.
Smołka, L. (red.) (2001). Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829 - 1871, Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.
 
18.
Wierzbicki, M.S., Mathsulewich, S.N. (2017). Wychowawca i jego rola w ujęciu Edmunda Bojanowskiego. „Roczniki Pedagogiczne”, nr 9 (45), s. 101 – 114.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top