PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rodzina i szkoła we wspólnej odpowiedzialności za wychowanie do wartości
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-09-2019
 
 
Data akceptacji: 03-01-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Szewczak   

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):13-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Sukces wychowawczy, polegający na osiągnięciu przez wychowanka dojrzałości życiowej, będący konsekwencją wychowania do wartości, może zapewnić jedynie właściwie pojęta współpraca rodziny i szkoły oraz świadomość ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za rozwój i wychowanie człowieka. Zainteresowanie dobrem dziecka, znajomość niebezpieczeństw, na jakie jest narażone, świadomość współodpowiedzialności za prowadzenie duchowe wychowanka, radość z udanego wychowania, dostrzeganie własnych braków w stosunku do ideału to tylko niektóre wymiary wspólne tym dwóm środowiskom wychowawczym. W ich oddziaływanie na wychowanka powinno być wpisane poczucie wspólnej odpowiedzialności za dzieci. Materiał i metody: Polsko- i niemieckojęzyczne publikacje dot. wychowania do wartości realizowanego przez rodzinę i szkołę. Met. hermeneutyczno-fenomenologiczna i analityczno-syntetyczna Wyniki: Sukces wychowawczy, będący konsekwencją wychowania do wartości, może zapewnić jedynie właściwie pojęta współpraca rodziny i szkoły oraz świadomość ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za rozwój i wychowanie człowieka. Wnioski: Bez współpracy rodziny i szkoły wychowanie człowieka jest niezwykle trudne.
 
REFERENCJE (22)
1.
Brezinka, W. (1992). Glaube, Moral und Erziehung. München-Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
 
2.
Brezinka, W. (1993). Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft. Beiträge zur Praktischen Pädagogik. München: Ernst Reinhardt Verlag.
 
3.
Brezinka, W. (2003). Erziehung und Pädagogik im Kulturwandel. München: Ernst Reinhardt Verlag.
 
4.
Chałas, K. (2003). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Lublin-Kielce: JEDNOŚĆ.
 
5.
Delsol, Ch. (2003). Esej o człowieku późnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 
6.
Dziaczkowska, L. (2012). Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania człowieka. Potrzeby i zagrożenia. W: A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda (red.), Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania (163-176). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
7.
Kieszkowska, A. (2010). Rodzina jako współczesne środowisko wychowawcze. W: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna (367-373). Lublin: Wydawnictwo Gaudium, Wydawnictwo KUL.
 
8.
Kohlberg, L., Mayer, R. (1993). Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach (51-95). Warszawa: Wydawnictwo „Edytor”.
 
9.
Kornas-Biela, D. (2000). Rodzina w opinii młodego pokolenia Polaków. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (109-134). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
10.
Młynek, P. (2017). Współpraca rodziców i nauczycieli – charakter, oczekiwania, uwarunkowania. Pobrane z: http://sbc.org.pl/Content/2969....
 
11.
Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
12.
Nowak, B.M. (2011). Rodzina zagrożona kryzysem i funkcjonująca w warunkach kryzysu. Pedagogika społeczna, 2011, nr 1(39), 103-124.
 
13.
Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL.
 
14.
Olbrycht, K. (2006). Wychowanie do wartości. W: M. Ryś (red.), Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży (39-54). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
15.
Pius XI (1947). Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Kielce: Verbum.
 
16.
Segiet, W. (1999). Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje. Poznań: „Książka i Wiedza”.
 
17.
Tchorzewski, A.M. de (1999). Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości. W: F. Adamski, A.M. de Tchorzewski (red.), Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności (33-37). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Wilk, J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska.
 
19.
Protokół nr 1 i nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1995r. nr 199595.36.175 ze zm.
 
20.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, BGBl. 1949.
 
21.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., Lublin, Oficyna Wydawnicza „Verba”, s. 15.
 
22.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r., nr 109, poz.1161 ze zm.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top