PL EN
REVIEW ARTICLE
Family and School in their Shared Responsibility for Values Education
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2019-09-02
 
 
Acceptance date: 2020-01-03
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Iwona Szewczak   

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):13-24
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Values education is understood as shaping an axiological orientation, and it appears to be a particularly difficult task in today's pluralistic society – yet it is not impossible. The task may be facilitated when the family and the school are aware of their share in responsibility for the education, and when this awareness leads to their rational cooperation. Of significance is also that the particular protagonists in the system of shared educational influence carry out their duties responsibly. The family realizes its educational share through educating for religious, philosophical and moral values, while the school educates for basic values. Material and methods: Polish and German publications on education to values; hermeneutical-phenomenological and analytical-synthetic method. Results: Educational success, can only be ensured by properly understood cooperation between family and school and awareness of shared responsibility for human development and education. Conclusions: Without the cooperation of family and school, upbringing of people is extremely difficult.
 
REFERENCES (22)
1.
Brezinka, W. (1992). Glaube, Moral und Erziehung. München-Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
 
2.
Brezinka, W. (1993). Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft. Beiträge zur Praktischen Pädagogik. München: Ernst Reinhardt Verlag.
 
3.
Brezinka, W. (2003). Erziehung und Pädagogik im Kulturwandel. München: Ernst Reinhardt Verlag.
 
4.
Chałas, K. (2003). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Lublin-Kielce: JEDNOŚĆ.
 
5.
Delsol, Ch. (2003). Esej o człowieku późnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 
6.
Dziaczkowska, L. (2012). Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania człowieka. Potrzeby i zagrożenia. W: A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda (red.), Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania (163-176). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
7.
Kieszkowska, A. (2010). Rodzina jako współczesne środowisko wychowawcze. W: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna (367-373). Lublin: Wydawnictwo Gaudium, Wydawnictwo KUL.
 
8.
Kohlberg, L., Mayer, R. (1993). Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach (51-95). Warszawa: Wydawnictwo „Edytor”.
 
9.
Kornas-Biela, D. (2000). Rodzina w opinii młodego pokolenia Polaków. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (109-134). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
10.
Młynek, P. (2017). Współpraca rodziców i nauczycieli – charakter, oczekiwania, uwarunkowania. Pobrane z: http://sbc.org.pl/Content/2969....
 
11.
Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
12.
Nowak, B.M. (2011). Rodzina zagrożona kryzysem i funkcjonująca w warunkach kryzysu. Pedagogika społeczna, 2011, nr 1(39), 103-124.
 
13.
Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL.
 
14.
Olbrycht, K. (2006). Wychowanie do wartości. W: M. Ryś (red.), Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży (39-54). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
15.
Pius XI (1947). Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Kielce: Verbum.
 
16.
Segiet, W. (1999). Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje. Poznań: „Książka i Wiedza”.
 
17.
Tchorzewski, A.M. de (1999). Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości. W: F. Adamski, A.M. de Tchorzewski (red.), Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności (33-37). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Wilk, J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska.
 
19.
Protokół nr 1 i nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1995r. nr 199595.36.175 ze zm.
 
20.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, BGBl. 1949.
 
21.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., Lublin, Oficyna Wydawnicza „Verba”, s. 15.
 
22.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r., nr 109, poz.1161 ze zm.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top