PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Unethical dimension of corruption
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2019-09-17
 
 
Final revision date: 2019-11-18
 
 
Acceptance date: 2019-12-04
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Karolina Pięta   

Instytut Socjologii, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):25-36
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: In the article on the problem of corruption, which have become a global phenomenon over the years. Attention was paid to its unethical dimension, arguments and threats as well as corruption according to John Paul II and KNS Material and methods: Browse literature and various articles on corruption. Results: The development of corruption and the constant use of the state budget to realize its own benefits. The use of corruption from nepotism, clientelism to bribery. The impact of corruption on the destruction of social fabric and the destruction of the individual. Conclusions: Corruption from a sociological point of view belongs to mechanisms degrading the moral fabric of society. It violates social trust and reduces the resources of social capital, which negatively affects the functioning of society, development and the quality of social life of individuals. Corruption, due to its unethical dimension, also affects the devastation of moral principles.
 
REFERENCES (17)
1.
Bogdanienko J. (2014) . Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Zarządzania UW.
 
2.
Chomętowska M. (2013). Nauka społeczna kościoła, a gospodarka społeczna. Ekonomia Społeczna, nr 3, ss. 67 – 79.
 
3.
Cywilnoprawna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r., Dz. U. z dnia 16.11.2004 r.
 
4.
Drzeżdżon W. (2013). Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. 10, ss. 21 – 35.
 
5.
Fleszer D., (2015). Z problematyki korupcji w administracji publicznej [w:] Jak możliwy jest dialog?: księga jubileuszowa dedykowana prof. WSH dr Jerzemu Koplowi. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza ‘’Humanitas”, ss. 285 – 296.
 
6.
Iyer N., Samosiuk M. (2007). Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Jan Paweł II (1998). Orędzie na Światowy Dzień Pokoju.
 
8.
Kojder A. (2002). Korupcja i poczucie moralne Polaków [w:] Kondycja moralna społeczeństwa Polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM, ss. 299 – 315.
 
9.
Koryś P., Tymiński M. (red). (2006). Oblicza korupcji. Zjawiska, skutki i metody przeciwdziałania. Warszawa: Wydawnictwo Civitas i Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
10.
Lampart D. (2015). Skuteczność zwalczania korupcji w Polsce. Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, nr 3, ss. 81 – 92.
 
11.
Lewicka – Strzałecka A. (2011). Nędza korupcji. Kraków: Salwator.
 
12.
Makowski G. (2008). Korupcja jako problem społeczny. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 
13.
Nowakowski K. (1996). Korupcja jako problem teoretyczny i społeczno – ekonomiczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, ss. 77 – 94.
 
14.
Olszewski B. (2009). Problem nepotyzmu w administracji publicznej. Przegląd Prawa i Administracji, nr 79, ss. 173 – 185.
 
15.
Pospiszyl I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Solarz P. (2013). Ekonomiczne i kulturowo – polityczne przyczyny korupcji w Polsce – próba analizy akcesji do Unii Europejskiej. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 4, ss. 5 – 14.
 
17.
Stachowicz – Stanusch A., Swaworska A. (2012). Oblicza korupcji: formy i typy zachowań. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, nr 1, ss. 117 – 133.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top