PL EN
REVIEW ARTICLE
Polscy pedagodzy katoliccy o lekturach dla dzieci i młodzieży w XX wieku i współcześnie w świetle wybranej literatury przedmiotu
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Nauk Humanistyczno - Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia w Białej Podlaskiej., Polska
 
 
Submission date: 2019-08-02
 
 
Final revision date: 2019-10-27
 
 
Acceptance date: 2019-10-28
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Ryszard Polak   

Zakład Nauk Humanistyczno - Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia w Białej Podlaskiej., ul Akademicka 2, 21- 500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):1-12
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: W artykule dokonano analizy wybranych dzieł polskich pedagogów katolickich XX wieku, w których podjęta została problematyka czytelnictwa dzieci i młodzieży. Pedagodzy katoliccy przywiązywali bardzo dużą wagę do zagadnień związanych z polecaniem przez dorosłych dzieciom do lektury dobrych książek Material and methods: Wykorzystano literaturę źródłową i opracowania poświęcone problematyce wychowania dzieci i młodzieży za pomocą lektur. Results: Polscy autorzy podkreślali także, że naturalna skłonność wielu dzieci do spędzania czasu nad książką powinna być kontrolowana przez osoby starsze – w domu rodzinnym przez rodziców i opiekunów, w szkole zaś – przez nauczycieli i pedagogów. Conclusions: W świetle przeprowadzonych analiz wg pedagogów katolickich nie każda książka jest odpowiednia dla dzieci i młodzieży z różnych bardzo przyczyn. Może ona na przykład zawierać treści moralnie deprawujące, ale także – co często się zdarza – jej zawartość nie jest dostosowana do wieku czytającego ze względu na to, że autor książki używa w niej słów niezrozumiałych dla dziecka, zbyt abstrakcyjnych, wieloznacznych.
 
REFERENCES (36)
1.
Bednarski, F. W. (2001). Wychowanie ludzkich popędów i woli. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.
 
2.
Białkowska, B. (2006) . Literatura, biblioteki a wychowanie do kultury. W: A. Grodzki, D. Świerczyńska – Jelonek, A. Wiłkomirska. (red) . Kultura, zmiana społeczna, wychowanie. Inspiracje i poszukiwania. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Annie Przecławskiej (s. 75-82). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
3.
Bobicz, I. (1931). Na głębinach duszy. Nauki rekolekcyjne dla nauczycielstwa szkół powszechnych. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 
4.
Bornholz, T. (1931). Organizacja i technika pracy wychowawczej w szkole średniej. Warszawa: M. Arct.
 
5.
Cathrein, W. (1931). Katolik i Kościół katolicki albo co zawdzięcza katolik swemu Kościołowi i jakie ma względem niego obowiązki? tłum. z niem. W. Kosiński, Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.
 
6.
Głombiowski, K. (1980). Książka w procesie komunikacji społecznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
7.
Janczak, A. (1974). Abyście owoc przynieśli. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 
8.
Kączkowska, M. (1932). Dziecko pułku. Poznań.
 
9.
Kopaliński, W. (2004). Koty w worku czyli z dziejów pojęć i rzeczy .Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”. Kowalikowa, J. (2007). Od języka do literatury – do literatury do języka. W: A. Janus – Sitarz (red). Szkolne spotkania z literaturą. (s. 129-159). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
 
10.
Koźmińska, I., Olszewska, E. (2011). Wychowanie przez czytanie. Warszawa: Świat Książki.
 
11.
Kreutz, M. (1988). Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne. wyd. III, Londyn: Katolicki Instytut Wydawniczy Veritas.
 
12.
Meducka, M. (1994). Z problemów książki i prasy katolickiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. W: R. Renz, M. Meducka (red.), Społeczno kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce XIX i XX wieku. (s. 161–170). Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
 
13.
Męczkowska, T. (1934). Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży. Warszawa: „Nasza Księgarnia”. Michalczyk, R. T. (1978). Z Włocławka do Wrocławia, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Możdżeń, S. I. (2013). Fałszywe drogi wychowania, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia. Papuzińska, J. (1975). Czytania domowe. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.
 
14.
Pasławski, S. (1932). Ofiara Krzysi, Warszawa 1932: Kronika Rodzinna.
 
15.
Pasławski, S. (1934). Talizman Danusi, Warszawa: Kronika Rodzinna.
 
16.
Pasławski, S. (1935). Triumf przyjaźni, Katowice: Kronika Rodzinna.
 
17.
Pasterniak, W. (1991). Organizacja procesu poznawania lektury szkolnej. wyd. II, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
18.
Pelczarski, K. (2006). Działalność wychowawcza o. Mariana Pirożyńskiego (1899-1964). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
19.
Pirożyński, M. (1932). Co czytać?, Poradnik dla czytających książki. Beletrystyka. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.
 
20.
Pirożyński, M. (1930), Co czytać? Poradnik w sprawie lektor religijnie uświadomionych dla maturzystów szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich, cz. 1: Filozofia. Teologia. Historia Kościoła. Czasopisma. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.
 
21.
Podoleński, S. (1930). Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców. wyd. II, Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów..
 
22.
Postman, N. (2002). Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show – businessu. przeł. z ang. Lech Niedzielski, Warszawa: „Muza”.
 
23.
Przecławska, A. (1967). Książka, młodzież i przeobrażenia kultury. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
24.
Przecławska, A. (1962). Książka w życiu młodzieży współczesnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.
 
25.
Sikora, I. (1995). Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej od końca XIX wieku do 1939 roku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
26.
Sojka, M. (2003). Ojciec Marian Pirożyński - wzór wychowawcy. Cywilizacja (7), 228- 233.
 
27.
Staniek, E.(2010). Rodzinne szczęście. Kraków: Wydawnictwo Petrus.
 
28.
Strojnowski, J. (1936). Anioł ziemski z Rostkowa. Poznań.
 
29.
Szelburg-Zarębina, E. (1931). Boży roczek. Warszawa: „Bluszcz”.
 
30.
Winkowski, J. (1997). Ogniwo i gniazdo. Rozważania o rodzinie i wychowaniu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 
31.
Wistuba, H. (1992). Świat jest Boży i nasz, czyli jak korzystać z rozumnej wolności. Olsztyn.
 
32.
Wistuba, H. (1994). W prawdzie i wolności. Wrocław: „Oficyna Współczesna”.
 
33.
Wnęk, J. (2012). Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Aspra-JR”.
 
34.
Woroniecki, J. (sygn. X 2164), Nauka języka ojczystego w słowie, piśmie i w głowie. Maszynopis. Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.
 
35.
Żulińska, B. (1928). Kilka słów o książkach religijnych dla dzieci, Szkoła, (4), 99-103.
 
36.
Żulińska, B. (1924). Obowiązki Polki. Pogadanki dla dziewcząt. wyd. II, Lwów: Bibliot.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top