PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Social support and aggressive behaviour of upper-secondary youth with regard to their place of residence and the type of school the examined youth attended
 
More details
Hide details
1
Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska
 
 
Submission date: 2019-08-13
 
 
Final revision date: 2019-10-07
 
 
Acceptance date: 2019-10-07
 
 
Publication date: 2020-01-31
 
 
Corresponding author
Anna Jadwiga Ławnik   

Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):137-148
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Abstract: Wsparcie społeczne ma miejsce wtedy, gdy człowiek może liczyć na pomoc i wsparcie wynikające z zachowań prospołecznych osoby lub grupy osób wspierających. Jest zawsze aktualne i najprawdopodobniej każdy będzie go kiedyś potrzebował. Agresja jest celowym wyrządzaniem krzywdy innej osobie, bojącej się i chcącej uniknąć bólu i cierpienia. Może być sposobem na szybką realizację doraźnego celu, ale niszczy przez to stosunki z ludźmi. Material and methods: Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego, województwa lubelskiego. Badania realizowano techniką ankiety audytoryjnej nadzorowanej przez autorkę pracy. Results: Uzyskane wyniki badań ukazały potrzebę wsparcia społecznego wśród młodzieży Conclusions: 1. Agresja młodzieży wiejskiej była związana ze wsparciem społecznym określanym ogółem. 2. Na agresję młodzieży miejskiej istotny wpływ miało wsparcie społeczne ogółem. 3. Na agresję ogólną uczniów zasadniczych szkół zawodowych oddziaływało wsparcie poczucia wartości oraz wsparcie społeczne ogółem. 4. Wynik ogólny agresji licealistów nie wiązał się w sposób istotny z żadnym z badanych składników wsparcia społecznego.
 
REFERENCES (21)
1.
Biel, K. (2011). Rozwój agresji u dzieci w kierunku niedostosowania społecznego. W: Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe. Kraków: Wydawnictwo WAM,75-101.
 
2.
Borkowska, A., Szymańska, J., Witkowska, M. (2012). Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
3.
Gabryś, K. (2009). Środowiska wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. (red.) Gajdzica, Z . K raków: O ficyna w ydawnicza „ Impuls”,125-132 Grotowska-Leder, J. (2008). Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych- kontekst więzi społecznych, sieci wymiany. W: Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej.
 
4.
Red. Grotowska – Leder, J. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 9-27.
 
5.
Hamer, H. (2005). Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin,.
 
6.
Hunter, S. C., James, M.E. Boyle, J. M. E., Warden, D. (2004). Help seeking amongst child and adolescent victims of peer-aggression and bullying: The influence of school-stage, gender, victimisation, appraisal, and emotion. British Journal of Educational Psychology, 74, 375-390.
 
7.
Jędryszek – Geisler, A. (2011). Agresywna młodzież. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 51(3), 30-34.
 
8.
Kawula, S. (2012). „Spirala życzliwości” jako cel i forma skutecznej pracy środowiskowej. W: Pedagogika Społeczna. Dzisiaj i jutro. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 153-160.
 
9.
Kirenko, J. (2002). Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zatrudnienia Urzędu Marszałkowskiego, Lublin.
 
10.
Ławnik, A., Marcinowicz, L., Szepeluk, A. (2018). Wsparcie społeczne a zachowania agresywne młodzieży ponadginazjalnej z uwzględnieniem płci oraz wieku badanej grupy. Rozprawy Społeczne, Tom 12, Nr 3, 47-54.
 
11.
Ławnik, A., Marcinowicz, L., Szepeluk, A. (2014). Zachowania agresywne młodzieży ponadgimnazjalnej na przykładzie wybranych szkół z powiatu bialskiego. Developmental Period Medicine, XVIII(3): 343-348.
 
12.
Makara-Studzińska, M., Trela, J., Jankowska-Nowak, R., Grzywa-Celińska, A. (2009). Poziom agresji i złości u młodzieży nadużywającej substancji psychoaktywnych. Zdrowie Publiczne 119(1): 29-32.
 
13.
Małkowska, A., Woynarowska, B. (2004). Postrzeganie przez uczniów gimnazjów wsparcia społecznego a występowanie zachowań ryzykownych. Edukacja 3: 36-47.
 
14.
Ostrowska, K. (2007). Wsparcie społeczne ważnym elementem klimatu społecznego. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia; 12, 24-28.
 
15.
Segiet, K. (2005). Wsparcie społeczne jako sens wychowania we współczesnym świecie. Auxilium Sociale, 3-4, 70-79.
 
16.
Sęk, H., Cieślak, R. (2011). Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. (red.) Sęk, H., Cieślak, R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 11-28.
 
17.
Strelau, J., Doliński, D. (2016). Psychologia akademicka t.2. rozdział 25. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
18.
Talarowska, M., Florkowski, A., Gałecki, P. (2011). (red.) Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 
19.
Teusz, G. (2005). Znaczenie wsparcia społecznego w doświadczaniu przez młodzież krytycznych wydarzeń życiowych. Auxilium Sociale; 3-4, 170-185.
 
20.
Tucholska, S. (1998). Pomiar agresji: Kwestionariusz Agresji A. Bussa i M. Perry’ego. Studia z Psychologii w KUL; 9: 369-378.
 
21.
Zarzycka, D. Polska adaptacja i walidacja Interpersonalnej Skali Wsparcia Społecznego, wersja dla studentów (ISEL-48v.Coll.: Interpersonal Support Evaluation List, College Version). Praca naukowa zrealizowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy, 1-11. Manuskrypt niepublikowany.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top