PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Health education in the light of Pope John Paul II
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2021-09-22
 
 
Final revision date: 2021-11-18
 
 
Acceptance date: 2021-11-19
 
 
Publication date: 2022-04-28
 
 
Corresponding author
Helena Konowaluk-Nikitin   

Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):30-41
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The Authors discussed the basic truths of Pope John Paul II's personalistic philosophy, upbringing in the light of the philosophy of christian personalism and the significance of educational values in the Pope's teachings. Material and methods: An analysis of chosen doctrines connected with health. The analyses used documents and teachings of John Paul II, bishop and professor Karol Wojtyła's papers on ethics and other papers on the teachings of the Pope. Results: The Pope saw the task of rasing the young generaton in conveying the proper hierarchy of values, with health seen as a gift, appreciation for it as respecting it in every person and multiplying it as a common and personal good. Conclusions: John Paul II accentuated the dignity of every person, and build upon it the notion of health in a perspective of salvation, inseparable from spiritual and moral health. The Pope incorporated health in the strict hierarchy of christian values.
 
REFERENCES (33)
1.
Bablak, M. (1995). Zdrowie w systemie wartości człowieka. W: M. Bablak, Z. Dziubiński (red.), Kościół a sport, Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, s.220-232.
 
2.
Biesaga, T. (2009). Twórca personalizmu realistycznego. W: S. Koperek, (red.), Testi Joannis Pauli II. Kraków: WN PAT.s.217-232.
 
3.
Buttiglione, R. (1996). Myśl Karola Wojtyły, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
4.
Chudy, W. (1996). Prawda człowieka i prawda o człowieku, (w:) Człowiek –wartości –sens. Studia z psychologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria, K. Popielski (red.), Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
5.
Drzeżdżon, W. (2008). Wokół personalistycznej koncepcji wychowania Jana Pawła II, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, s.113-124.
 
6.
Dziwisz, S.(2007), Świadectwo w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa: TBA Komunikacja Markietingowa.
 
7.
Gniazdowski, A. (red.) (1990). Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Łódź: Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, s. 23–57.
 
8.
Gogacz, M. (1997). Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa: Wydawnictwo NAVO.
 
9.
Jagodziński, M. (2020), Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijne repozytorium.uwb.edu.pl/, dn.14.05.2020.
 
10.
Jagodziński, M.(2021) Trynitologia komunijna, „Teologia w Dialogu” t. 21, Lublin Wydawnictwo KUL.
 
11.
Jan Paweł II (1982). Przyszłość człowieka to ten sam człowiek - homilia w Monte Someiro, 15 maja 1982. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/.
 
12.
Jan Paweł II (1986). Katechezy Jana Pawła II, 16.04.1986. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/.
 
13.
Jan Paweł II (1991). Przemówienie pożegnalne do młodzieży. Częstochowa, 15 sierpnia, 1991, pobrane z: opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/.
 
14.
Jan Paweł II (1996). Adhortacja Familiaris Consortio, W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków: Libreria Editrice Vaticana.
 
15.
Jan Paweł II (2005) W obronie życia i zdrowia każdej osoby ludzkiej. Przesłanie do członków Papieskiej Akademii «Pro Vita»: pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
16.
Jan Paweł II (2005). Przesłanie do członków Papieskiej Akademii «Pro Vita», 19.02.2005 L’Osservatore Romano, 6 (274), 34-35. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblio-te....
 
17.
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (1986).Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
18.
Kubińska, Z., Konowaluk-Nikitin H., Pańczuk A., Kubińska J. (2020). Aksjologiczne wsparcie kompetencji zawodowych promotora zdrowia przez nauczanie Jana Pawła II na temat istoty zdrowia duchowego człowieka. „Rozprawy Społeczne” 2020, T. 14, nr 2, s. 128-137.
 
19.
Lipiec, J. (2001). Sport jako wartość w kręgu aksjologii esencjalnej, w: Z. Dziubiński (red.), Aksjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
20.
Mastalski, J.(2012). Model wychowania w nauczaniu Bł. Jana Pawła II, Verbum Vitae21, s. 253-271.
 
21.
Nowak, M. (1999). Wychowanie do odpowiedzialności i wolności. w: F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 133-154.
 
22.
Nowak, M. (2000). Antropologiczne podstawy wychowania zdrowotnego, w: T.B. Kulig (red.), Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, Stalowa Wola: Wydawnictwo Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, s. 107-117.
 
23.
Parzych, K (2004). Pojęcie dialogu według Karola Wojtyły – Jana Pawła II i jego zastosowanie teologiczne – „Filozofia dialogu”, t. 2, Poznań 2004, s.191.
 
24.
Pawłucki, A. (2005). Osoba w pedagogice ciała, Wyd. OSW, Olsztyn.
 
25.
Sendor, J., Kuczaj, H. (red.) (2006). Sport szkołą życia, Jan Paweł II o sporcie. Pobrane z: www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/06-2006/02.htm.
 
26.
Wal, J. (2013). Dialog jako realizacja zasady uczestnictwa. Personalizm komunijny Jana Pawła II. Pobrane z: https://idmjp2.pl/index.php/pl.... Kraków: Instytut Dialogu Międzyreligijnego.
 
27.
Wojtyła, K. (1961). Personalizm tomistyczny, „Znak”, nr 5.s.664-675.
 
28.
Wojtyła, K. (1963). Odezwa do wiernych na rozpoczęcie wielkiej Nowenny, opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/.
 
29.
Wojtyła, K. (1985), Osoba i czyn, , Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
30.
Wojtyła, K. (2001). Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
31.
Wolny, B. (2007). Edukacja ku wartościom w polskiej szkole a „norma personalistyczna”, w: Rynio, A. (red.). Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
32.
Woynarowska ,B. (red. n.), (2017). Edukacja zdrowotna, Warszawa: PWN.
 
33.
Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna, Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top