PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Entrepreneurship, innovation, economic development and a socializing institution - as a chain of related categories.
 
More details
Hide details
1
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 
 
Submission date: 2020-06-30
 
 
Final revision date: 2021-04-01
 
 
Acceptance date: 2021-04-02
 
 
Publication date: 2021-05-31
 
 
Corresponding author
Magdalena Maria Zdun   

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul Rakowicka 27, 31-510, Kraków, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(1):125-144
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The goal of this article is to determine the relationships between the related terms entrepreneurship – innovation, development – socialising institution Material and methods: The related terms mentioned in the title will be subject to semantic reconstruction. The article is theoretical in nature, and relies on a critical discussion of those terms and concepts. Results: The article confirms that the meanings of those terms are interrelated. The article follows logical steps to substantiate the claim that entrepreneurship and innovation are related concepts, and the latter is a way to express the former. In addition, the paper provides evidence to show that those concepts underlie social roles and attitudes through which social actors participate in development. Conclusions: The analysis leads to a conclusion that economy is a space where people can create things together and compete in a reflective fashion. And universities should prepare people for this.
 
REFERENCES (55)
1.
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.(2005). Institution as the Fundamental Case of Long-Run Growth. W: P. Anghion, S. Durlau (red.). Handbook of Economic Growth, vol. 1 Amsterdam, San Diego: Elsevier – North – Holland, s. 385-472.
 
2.
Amitai Etzioni (red.), Social change. Sources, Patterns, and Consequences, New York: Basic Books Inc. Publishers, s. 161-174.
 
3.
Archer M. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przekł. A. Dziuban. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
4.
Bobko, A. i Gałkowski, S. (2002). Uniwersytet – tradycja i współczesne wyzwania. W: M. Żardecka Nowak, J. Skrzypek Faluszczak (red.), Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rze¬szowskiego, s. 52-66.
 
5.
Bourdieu P., Wacquant L. (2006). Logika pol, przeł. A. Stawisz. W: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziołkowski, Wspołczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 651‒662.
 
6.
Burke J., Orstein R. (1999). Ostrze geniuszu. Obosieczne skutki rozwoju cywilizacji, przeł. M. Sachnowski, Warszawa: Philip Wilson.
 
7.
Doktor K. (2000). Przedsiębiorstwo.W: H. Domański, W.Morawski, J.Mucha, M. Ofierska, J.Szacki, M. Ziołkowski (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 226‒231.
 
8.
Elias N. (2006). Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny, przeł. T. Zabłudowski. W: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowsk i, J.Szacki, M.Ziołkowski (red.). Wspołczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 1068‒1082.
 
9.
Fromm, E. i Maccoby M. (1970). A Social Charakter in Mexican Village. A Socio Psychoanalytic Study. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliiffs.
 
10.
Giddens A. (2008). Elementy teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski . W. A.Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 663‒696.
 
11.
Granovetter Mark, 1973, The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology” nr 78(6), s. 1360‒1380.
 
12.
Grzesiuk K. (2015). Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 
13.
Gumuła W. (2008). Teoria osobliwości społecznych. Zaskakująca transformacja w Polsce.
 
14.
Hagen, E. (1962). On the Theory of Social Change. How Economic Growth Be¬gins. Illinois: The Dorsey Press. INC.
 
15.
Hryniewicz J. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
16.
Inglehrat, R. (2003). Kultura a demokracja, przekł. S. Dymczyk. W: L.E. Harrison i S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 146-168.
 
17.
Johnson, R. (2002). Społeczeństwo ryzyka – implikacje dla uniwersytetów. W: A. Ładyżyński i J. Raińczuk (red.), Uniwersytet – miedzy tradycją a wy¬zwaniami współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 11-21.
 
18.
Knight F. (1921). Risk, Uncertainty, and Profit. Boston MA: Hart, Schaffner and Marx Houghton Mifflin.
 
19.
Kochanowicz J. (2010). Duch kapitalizmu na polskiej peryferii. Perspektywa historyczna. W; J. Kochanowicz, M. Marody (red.). Kultura i gospodarka.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 21‒51.
 
20.
Kołakowski L. (2008). Bergson. Krakow: Znak.
 
21.
Kozielecki J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
22.
Lachowska D. (2002). Wstęp do wydania polskiego: M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
23.
Landes D. S. (2005). Bogactwo i nędza narodow. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. Hanna Jankowska. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 
24.
Linton R. (1936). The Study of Man, New York: Appleton-Century-Crofts.
 
25.
Mądrzycki T. (1977). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 
26.
McClelland D. (1961). The Achieving Society. Princeton: Van Nostrand.
 
27.
McClelland D. (1973). Business Drive and National Achievements. W: Eva Etzioni-Halevy,.
 
28.
Mead G.(1975).Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Z. Wolińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Mikosik S. (1999). Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Mumford L. ( 2012). Mit maszyny. Pentagon wiedzy, t. 1, przeł. M. Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
Mumford L. (1966). Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, przeł. Ewa Danecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
32.
Nawojczyk M. (2009). Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii, Kraków: Nomos.
 
33.
Parsons T. (1969).Struktura społeczna a osobowość, przeł. M. Tabin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
34.
Parsons T. (1971). The Systems of Modern Societies, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 
35.
Piątkowski M. (2019). Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
36.
Polanyi K. (1957). The great transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press, Boston.
 
37.
Polanyi K. (2001). The Economy as Instituted Process. W: M. Granovetter, R. Swedberg (red.), The Sociology of Economic Life, Cambridge: Westview Press.
 
38.
Rogers E. (1983). Diffusion of Innovation. New York: The Free Press.
 
39.
Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, przekł. J. Grzywicka. Warszawa: PWN.
 
40.
Schumpeter, J. (2009). Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przekł. M. Rusiński. Warszawa: PWN.
 
41.
Sexton D., Bowman N. (1985). The Entrepreneur. A Capable Executive and More. „Journal of Business Venturing” nr 1(1), s. 129‒140.
 
42.
Skarga B. (1962). Praca ogranicza a filozofia narodowa i konserwatywna katolicka przed 1864 r. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” T. 8.
 
43.
Sombart ,W. (2010). Żydzi i życie gospodarcze, przekł. M. Brokmanowa. Warszawa: IFiS PAN.
 
44.
Sombart W. (1916). Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamte europaischen Wirtschaftsleben von seinen Anfangen bis zur Gegenwart, Munchen: Duncker & Humblot.
 
45.
Sombart, W. (2004). Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych?, przekł. K. Krzemieniowa.Warszawa: IFIS PAN.
 
46.
Stróżewski, W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Znak.
 
47.
Szacki J. (2012). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
48.
Sztompka P. (2020). Słownik pojęć socjologicznych. Kraków: Horyzont Znak.
 
49.
Sztompka, M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 46‒59.
 
50.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
51.
Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. Dorota Lachowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
52.
Weber Max, 2005, Pojęcie działania społecznego, przekł. Dorota Lachowska, [w:] Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 46‒59.
 
53.
Weber M. (2005). Pojęcie działania społecznego, przekł. D. Lachowska, [w:] P.
 
54.
Weber Max, 1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński, Lublin: Wydawnictwo Test.
 
55.
Wojciszke B. ( 2004). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. Nowak S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W. S. Nowak (red.). Teorie Postaw, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top