PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Opinions of customers of local government cultural services regarding the reconstruction of the Radziwiłł Castle and Park Complex in Biała Podlaska
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Widział Nauk Ekonomicznych, Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Submission date: 2020-05-05
 
 
Final revision date: 2021-03-22
 
 
Acceptance date: 2021-03-22
 
 
Publication date: 2021-05-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Kuś   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(1):113-124
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of this paper is to examine the opinions of customers of local government cultural services on the need to revitalization the Radziwiłł Castle and Park Complex in Biała Podlaska and to identify determinants of these opinions. Material and methods: The methods of literature analysis and diagnostic survey were used. Results: The respondents using cultural services in the city confirm the need to revitalization the Radziwiłł Castle and Park Complex in Biała Podlaska. The reconstruction of the castle in its original form was most often supported by the inhabitants of the city, the elderly and people who assessed their financial situation poorly. Whereas men, young and low educated people were most often against the reconstruction of the castle. Conclusions: The research results indicate the need to revitalization the most important elements of heritage. There is also an urgent need to strengthen the cultural education of schoolchildren, especially in the area of local identity.
 
REFERENCES (19)
1.
Chabiera, A., Kozioł, A., Skaldawski, B. (red.). (2019): Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 
2.
Fortuna, Marek A., Sępnik, K. (2017). Komponenty postaw Polaków wobec dziedzictwa kulturowego. W: A. Chabiera, A. Dąbrowski, A. Fortuna-Marek, A. Kozioł, M. Lubaś, P. Nowak, B. Skaldawski, K. Stępnik (red.), Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych. T. 1. (s. 22-45). Warszawa–Kraków: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 
3.
Gruchoła, M. (2010). Kultura w ujęciu socjologicznym, Roczniki kulturoznawcze, T.1, 96-113.
 
4.
Kobyliński, Z. (2011). Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe. Mazowsze Studia Regionalne, 7, 21-47.
 
5.
Kobyliński, Z. (2012). Dziedzictwo kulturowe: wartość i własność, W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalweska (red.). Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, (s. 1141-1158). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
6.
Kostro, K. (2009). Zagadnienia kulturowe w ekonomii. Gospodarka Narodowa, 3. 27-59.
 
7.
Kozioł, A., Trelka M., Florjanowicz P. (2013). Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 
8.
Legutko-Cobus, P. (2016). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów, W: Specjalizacja regionalna - współczesne podejścia, A. Klasik, K. Kuźnik (red.). Studia KPZK PAN, t. CLXX (s. 140-157) Warszawa.
 
9.
Namyślak, B. (2013). Miasto kreatywne w ujęciu teoretycznym. Economic and Regional Studies, 6(2), 5-21.
 
10.
Namyślak, B. (2015). The meaning and prospects of cultural sector development. Problems and challenges of cultural policy in Poland. Economic and Regional Studies, 8(3), 51-66.
 
11.
Ministerstwo Kultury. (2004). Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. Warszawa.
 
12.
Sztompka P. (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
13.
Throsby, D. (2010), Ekonomia i kultura. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 
14.
Throsby D. (2019). Heritage Economics: Coming to Terms with Value and Valuation 199-208. W: E. Avrami, S. Macdonald, R. Mason, D. Myers (red.), Values in Heritage Management - Emerging Approaches and Research (s. 199-208). Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
 
15.
Urząd Miasta Biała Podlaska (2008). Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015. Biała Podlaska.
 
16.
Wilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania: humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe" Scholar".
 
17.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713).
 
18.
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 roku (Dz. U. Nr 172, poz. 1018).
 
19.
http://muzeumbiala.pl/historia... [ dostęp z dn. 9.04.2020].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top