PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Educational behaviours of foster care students
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2022-06-13
 
 
Acceptance date: 2022-06-29
 
 
Publication date: 2022-08-30
 
 
Corresponding author
Marzena Urszula Ruszkowska   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):222-233
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Educational behaviours of foster care students are different of their peers staying in the family environment. Material and methods: The research material was obtained thanks to the surveys carried out in six provinces. The research consisted of a questionnaire addressed the students staying in educational care centres, as well as a categorized interview addressed coordinators/principals of the surveyed facilities. Results: The research questions concerned having and developing interests of the students, the amount of time devoted to preparation for school activities, the support provided in order to get ready for these classes, and subjects that were difficult for the students. Conclusions: The research shows that it is the environment and age of the students that determine the development of interests, while the gender of the respondents specifies the type of these activities. Educators help their pupils in daily preparation for school activities, which usually involves between 1 and 3 hours a day.
 
REFERENCES (15)
1.
Andrzejewski, M. (2006). Rodziny zastępcze - charakterystyka prawna. W: M. Andrzejewski, P. Gąsiorek, P. Ławrynowicz, M. Synoradzka (red.), Rodziny zastępcze – problematyka prawna. Toruń: Dom Organizatora.
 
2.
Gurycka, A. (1989). Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa: WSiP.
 
3.
Mietzel, G. (2009). Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dynamicznej. Gdańsk: GWP.
 
4.
Ornacka, K., Szlachta, K. (2013). O dzieciństwie (nie)równych szans z perspektywy młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków domu dziecka. W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.). Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego. Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, 93–110, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bi... (dostęp: 18.04.2021).
 
5.
Parkita, E. (2012). Szkolne i pozaszkolne formy edukacji estetycznej młodzieży. W: J. Piekarski, L. Tomaszewska, M. Szymańska, M. Kamińska (red.), Aktywność edukacyjna - aktywność w zawodzie. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku.
 
6.
Pawłowska, R., Jundziłł, I. (2000). Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk: GWSH.
 
7.
Pękala, A. (2006). Rola rodziny w kształtowaniu zainteresowań muzycznych dzieci. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2, 13-17.
 
8.
Pilch, T. (2010). Strategie badań ilościowych. W: Palka S. (red.). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.
 
9.
Rozporządzenie MPiPS z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720.
 
10.
Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
11.
Ruszkowska, M. (2013). Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności. Warszawa: CRZL.
 
12.
Ruszkowska, M., Róg, A., Zmysłowska, M. (2019). School and after-school interests taken up by the dependents of foster care facilities (on the example of Lubelskie voivodeship), Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. III, 392—402.
 
13.
Salcher, A. (2009). Utalentowany uczeń i jego wrogowie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 
14.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. 2018 poz. 998, z późn. zm. (zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, Dz. U. z 2018 r. poz. 1076, Dz. U. z 2018 r. poz. 416, M.P. z 2018 r. poz. 326).
 
15.
https://stat.gov.pl/obszary-te... (data dostępu 13.02.2021).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top