PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
JAKOŚĆ ŻYCIA I SATYSFAKCJA ŻYCIOWA WROCŁAWIAN W WIEKU SENIORALNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iwona Krysiak-Zielonka   

Iwona Krysiak-Zielonka, Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. J.I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, e-mail: iwona.krysiak-zielonka@awf.wroc.pl, tel. 71 3473522
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):80–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Satysfakcja z własnego życia stanowi jedną z podstawowych wartości w życiu każdej osoby i na każdym jej etapie. W gerontologii ważnym celem jest, aby długość życia, oznaczała także satysfakcję z przeżytych lat. Celem pracy była ocena korelacji między zmiennymi jakości życia i kryteriami subiektywnej satysfakcji życiowej osób w wieku podeszłym. Badaniami objęto grupę 41 osób - mieszkańców Wrocławia w wieku 60- 86 lat. W badaniu zastosowano Skalę Jakości Życia (QOLS) oraz Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS). Zależności między zmiennymi jakości życia i parametrami satysfakcji życiowej oceniono za pomocą korelacji porządku rang Spearmana. Współzależności zmiennych przedstawiono w tabelach 2-7. Wnioski: 1. Wysokie poczucie satysfakcji z życia w wieku podeszłym ma związek z możliwością realizacji celów życiowych w najważniejszych sferach życia. 2. Subiektywna ocena satysfakcji życiowej ma związek ze stopniem zadowolenia z funkcjonalnego aspektu zdrowia fizycznego, z zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych oraz z zadowolenia z interakcji społecznych.
 
REFERENCJE (11)
1.
Gęborek J. (2001), Aktywność życiowa osób starszych-pensjonariuszy domu pomocy społecznej, W: Syrek E. (red), Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków. Impuls, Kraków, s. 61-68.
 
2.
Jaracz K., Woźna M. (2001), Subiektywna ocena zdrowia i jakości życia osób starszych. Pielęgniarstwo Polskie, 2, s. 262-270.
 
3.
Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 
4.
Kowalik S. (1995), Pomiar jakości życia- kontrowersje teoretyczne, W: Bańka A., Derbis R. (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. PRINT-B, Poznań, s. 75-86.
 
5.
Maciuszek J. (2002), Poczucie kontroli i zmiana osobista a jakość życia, W: Kubacka-Jasiecka D., Człowiek wobec zmiany. UJ, Kraków, s. 39-51.
 
6.
Okła W. (2006), Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i w domach opieki społecznej, W: Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia. KUL, Lublin, s. 29.
 
7.
Orzechowska G. (2003), Przygotowanie do starości. Edukacja dorosłych, 3, s. 16-23.
 
8.
Schalock R.L., Brown I., Brown R., Cummins R.A., Felce D., Matikka L., Keith K.D., Parmenter T. (2002), Conceptualization, Measurement and Application of Quality of Life for Persons With Intellectual Disabilites: Report of an Internaltional Panel of Experts. Mental Retardation, 40, 6, s. 457-470.
 
9.
Sękowski T. (1994), Pomoc psychologiczna i możliwości adaptacyjne człowieka. PZWN, Lublin.
 
10.
Tobiasz-Adamczyk B. (2015), Wybrane aspekty relacji pomiędzy socjologią medycyny a socjologią choroby. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica VII, 1, s. 78–96.
 
11.
Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K. (2010), Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska, 7(1), s. 11-16.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081