PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POSTAWY WOBEC ZDROWIA JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW KOMPETENCJI ZDROWOTNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Kubińska   

Zofia Kubińska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, w Białej Podlaskiej, Zakład Fizjoterapii, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: zofiakubinska@wp.pl, tel.: 83 344 99 02
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):73-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Postawy wobec zdrowia prezentowane w zachowaniach zdrowotnych człowieka ujawniają jego przekonania i nastawienia wobec wielu różnych wartości związanych ze zdrowiem własnym i innych, a co ważne demaskują braki w kompetencjach zdrowotnych. Celem pracy jest prezentacja wybranych z literatury przedmiotu postaw wobec zdrowia, ukazująca ich pozytywne i negatywne strony. Poznanie postaw człowieka wobec zdrowia jest jednym ze sposobów rozumienia i świadomego wyjaśniania konsekwencji zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych wobec siebie, innych i otoczenia. W pracy przedstawiono różnorodne postawy wobec zdrowia w formie tabelarycznej i opisowej. Wydaje się, że mogą być one wykorzystane do weryfikacji empirycznej postaw wobec zdrowa będących przejawem kompetencji zdrowotnych.
 
REFERENCJE (23)
1.
Barański J. (2015), Udział medycyny w estetyzacji ciała. Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne. http://www.nowakrytyka.pl/spip..., (data dostępu: 20.06.2016).
 
2.
Böhner, G., Wänke M. (2004), Postawy i zmiana postaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
3.
Crawford R. (1980), Healthism and the medicalization of everyday life. International Journal of Health Services, 10 (3), p. 365-388.
 
4.
Demel M. (1980), Pedagogika zdrowia. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
5.
Glassner B. (1995), In the name of health, W: R. Bunton, S. Nettelton, R. Burrows (eds.), The Sociology of Health Promotion: Critical Analyses of Consumption. Lifestyle and Risk, London, s. 168-170.
 
6.
Iwanowicz E. (2009), „Health literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Medycyna Pracy, 60 (5), s. 427-437.
 
7.
Kawczyńska-Butrym Z. (1997), Promocja zdrowia rodziny, W: P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Wyd. KUL, Lublin, s. 293-306.
 
8.
Kisilowska M. (2008), Health information literacy. Biblioteki na zdrowie! Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, s. 225-232, http:// eprints.rclis.org/14302/1/kisilowska-n.pdf (data dostępu: 20.06.2016).
 
9.
Kulik T.B., Pacian A. (2014), Zdrowie publiczne. PZWL, Warszawa.
 
10.
Lewicki Cz. (2006), Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
11.
Mądrzycki T. (1997), Psychologiczne problemy kształtowania postaw. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
12.
Mika S. (1981), Psychologia społeczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (projekt), http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i... dostępu: 10.06.2016).
 
14.
Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, W: S. Nowak (red.), Teorie postaw. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 18-43.
 
15.
Nutbeam D. (2000), Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into 21st century. Health Promot. Int., 15, p. 259-267.
 
16.
Piątkowski W. (2002), Zdrowie jako zjawisko społeczne, W: J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 29-37.
 
17.
Piątkowski W. (2008), Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17.) Zmiana rozporządzenia Dz. U. 2014, poz. 803.
 
19.
Wieczorkowska M. (2007), Dylematy etyczne medycyny estetycznej - medycyna naprawcza, czy urynkowienie ciała. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, http://www.annalesonline.uni.l..., (data dostępu: 20.06.2026).
 
20.
Wojciechowska K. (2014), Nauczyciel - przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole. Roczniki Pedagogiczne, 6 (42) 2, s. 127-139.
 
21.
Wojciszke B. (2000), Postawy i ich zmiana. W: J. Strelau (red.) Psychologia, T. 3, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, s. 79-105.
 
22.
Woynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
23.
Woynarowska B. (red.) (2011), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top