PL EN
REVIEW ARTICLE
ATTITUDES TO HEALTH AS ONE OF THE INDICATORS OF HEALTH COMPETENCY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Zofia Kubińska   

Zofia Kubińska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, w Białej Podlaskiej, Zakład Fizjoterapii, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: zofiakubinska@wp.pl, tel.: 83 344 99 02
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):73-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Attitudes to health presented in health behaviours of men reveal their beliefs and attitudes towards a variety of health-related values towards themselves and others and, what is important, expose lacks in health competencies. The aim of the article is to present some selected attitudes towards health in literature to show their positive and negative sides. Understanding attitudes towards human health is one of the ways of understanding and explaining the consequences of healthy and unhealthy behaviours towards oneself, others and the environment. The paper presents different attitudes towards health in a tabular and narrative form. It seems that they can be used to empirically verify the attitudes towards being healthy as a manifestation of health competency.
 
REFERENCES (23)
1.
Barański J. (2015), Udział medycyny w estetyzacji ciała. Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne. http://www.nowakrytyka.pl/spip..., (data dostępu: 20.06.2016).
 
2.
Böhner, G., Wänke M. (2004), Postawy i zmiana postaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
3.
Crawford R. (1980), Healthism and the medicalization of everyday life. International Journal of Health Services, 10 (3), p. 365-388.
 
4.
Demel M. (1980), Pedagogika zdrowia. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
5.
Glassner B. (1995), In the name of health, W: R. Bunton, S. Nettelton, R. Burrows (eds.), The Sociology of Health Promotion: Critical Analyses of Consumption. Lifestyle and Risk, London, s. 168-170.
 
6.
Iwanowicz E. (2009), „Health literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Medycyna Pracy, 60 (5), s. 427-437.
 
7.
Kawczyńska-Butrym Z. (1997), Promocja zdrowia rodziny, W: P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Wyd. KUL, Lublin, s. 293-306.
 
8.
Kisilowska M. (2008), Health information literacy. Biblioteki na zdrowie! Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, s. 225-232, http:// eprints.rclis.org/14302/1/kisilowska-n.pdf (data dostępu: 20.06.2016).
 
9.
Kulik T.B., Pacian A. (2014), Zdrowie publiczne. PZWL, Warszawa.
 
10.
Lewicki Cz. (2006), Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
11.
Mądrzycki T. (1997), Psychologiczne problemy kształtowania postaw. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
12.
Mika S. (1981), Psychologia społeczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (projekt), http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i... dostępu: 10.06.2016).
 
14.
Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, W: S. Nowak (red.), Teorie postaw. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 18-43.
 
15.
Nutbeam D. (2000), Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into 21st century. Health Promot. Int., 15, p. 259-267.
 
16.
Piątkowski W. (2002), Zdrowie jako zjawisko społeczne, W: J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 29-37.
 
17.
Piątkowski W. (2008), Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17.) Zmiana rozporządzenia Dz. U. 2014, poz. 803.
 
19.
Wieczorkowska M. (2007), Dylematy etyczne medycyny estetycznej - medycyna naprawcza, czy urynkowienie ciała. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, http://www.annalesonline.uni.l..., (data dostępu: 20.06.2026).
 
20.
Wojciechowska K. (2014), Nauczyciel - przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole. Roczniki Pedagogiczne, 6 (42) 2, s. 127-139.
 
21.
Wojciszke B. (2000), Postawy i ich zmiana. W: J. Strelau (red.) Psychologia, T. 3, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, s. 79-105.
 
22.
Woynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
23.
Woynarowska B. (red.) (2011), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top