PL EN
ORIGINAL ARTICLE
QUALITY OF LIFE AND SATISFACTION OF LIFE OF OLDER PEOPLE FROM WROCLAW
 
More details
Hide details
1
Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Iwona Krysiak-Zielonka   

Iwona Krysiak-Zielonka, Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. J.I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, e-mail: iwona.krysiak-zielonka@awf.wroc.pl, tel. 71 3473522
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):80-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Satisfaction with one’s life is one of the fundamental values in the life of every person and every stage. In gerontology an important goal is to life, also meant the satisfaction of the experience of years. The aim of the study was to evaluate the correlation between the variables of quality of life and the criteria of subjective life satisfaction in the elderly. A group of 41 people - the city residents aged 60 to 86 years. The study used the Quality of Life Scale (QOLS) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS). Relationships between variables and parameters of the quality of life of satisfaction shown by the Spearman rank order correlation. Interdependence of the variables presented in Tables 2-7. Conclusions: 1. High sense of satisfaction with life in the elderly is associated with the achievement of objectives in the most important spheres of life. 2. Subjective evaluation of life satisfaction is related to the degree of satisfaction with the functional aspect of physical health with emotional needs and satisfaction with social interaction
 
REFERENCES (11)
1.
Gęborek J. (2001), Aktywność życiowa osób starszych-pensjonariuszy domu pomocy społecznej, W: Syrek E. (red), Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków. Impuls, Kraków, s. 61-68.
 
2.
Jaracz K., Woźna M. (2001), Subiektywna ocena zdrowia i jakości życia osób starszych. Pielęgniarstwo Polskie, 2, s. 262-270.
 
3.
Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 
4.
Kowalik S. (1995), Pomiar jakości życia- kontrowersje teoretyczne, W: Bańka A., Derbis R. (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. PRINT-B, Poznań, s. 75-86.
 
5.
Maciuszek J. (2002), Poczucie kontroli i zmiana osobista a jakość życia, W: Kubacka-Jasiecka D., Człowiek wobec zmiany. UJ, Kraków, s. 39-51.
 
6.
Okła W. (2006), Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i w domach opieki społecznej, W: Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia. KUL, Lublin, s. 29.
 
7.
Orzechowska G. (2003), Przygotowanie do starości. Edukacja dorosłych, 3, s. 16-23.
 
8.
Schalock R.L., Brown I., Brown R., Cummins R.A., Felce D., Matikka L., Keith K.D., Parmenter T. (2002), Conceptualization, Measurement and Application of Quality of Life for Persons With Intellectual Disabilites: Report of an Internaltional Panel of Experts. Mental Retardation, 40, 6, s. 457-470.
 
9.
Sękowski T. (1994), Pomoc psychologiczna i możliwości adaptacyjne człowieka. PZWN, Lublin.
 
10.
Tobiasz-Adamczyk B. (2015), Wybrane aspekty relacji pomiędzy socjologią medycyny a socjologią choroby. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica VII, 1, s. 78–96.
 
11.
Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K. (2010), Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska, 7(1), s. 11-16.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top