PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Funkcjonowanie rodziny dziecka z zespołem Downa w wybranych aspektach. Analiza zjawiska w świetle badań własnych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pielęgniarstwa, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Pielęgniarstwa, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
3
Neonatologia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
 
 
Data nadesłania: 31-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-04-2022
 
 
Data akceptacji: 25-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Sokołowska   

Zakład Pielęgniarstwa, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):175-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem pracy było ukazanie wybranych aspektów funkcjonowania rodziny po urodzeniu dziecka z zespołem Downa. Materiał i metody: Do badania wykorzystano autorskie narzędzie badawcze - kwestionariusz ankiety. W analizie statystycznej uwzględniono 161 kwestionariuszy wypełnionych drogą internetową przez uczestniczących w badaniu rodziców. Wyniki: Większość rodziców z badanej grupy po urodzeniu dziecka z zespołem Downa czuła bezradność i strach, nie byli do tego przygotowani. Wnioski: Część badanych rodzin nie wiedziała, że urodzi się w ich rodzinie dziecko z zespołem Downa i w związku z tym pojawiły się u nich zachowania negatywne. Połowa badanej grupy uznała, że urodzenie takiego dziecka w ich rodzinie wzmocniło więzi rodzinne.
 
REFERENCJE (21)
1.
Barczykowska, E., Jaworska, J., Kurylak, A. (2011). Ocena społeczna funkcjonowania dzieci z zespołem Downa. Nursing Topics, 19 (4), s.447-453.
 
2.
Bielewicz, M. (2014). Studium indywidualnego przypadku dziecka słabowidzącego z zespołem Downa jako przykład wychowania rehabilitującego. Annales Uniwversitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, VOL.XXVII,2, s.61-71.
 
3.
Bubała, K., Gierek, P.(2020). Wybrane aspekty funkcjonowania rodziny dziecka z zespołem Downa – stadium indywidualnego przypadku. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 37, s.124-146.
 
4.
Chowaniec-Rylke, A. (2016). Czy da się wyleczyć zespół Downa? Odnajdywanie sprawności w systemie biomedycznym przez rodziców osób z zespołem Downa. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 2(25), s.93-110.
 
5.
Jęczeń, U. (2012). Podstawowe ograniczenia w rozwoju dzieci z zespołem Downa. Logopedia, vol.41, s.109-119.
 
6.
Jędrzejowska, A. (2015). Przyjaciele dla naszych dzieci- rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa. Wychowanie w Rodzinie, t. XI (1), s.335-344.
 
7.
Kaliszewska, K. (2017). Proces adaptacji rodziców do roli rodzicielskiej dziecka z zespołem Downa jako strategia radzenia sobie z sytuacją stresową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 17, s. 71-98.
 
8.
Kaliszewska, K. (2021). Depresja u matek i ojców osób z zespołem Downa z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w cyklu zycia rodziny. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 42, s. 129-145.
 
9.
Klajmon-Lech, U. (2018) Rodzina - źródłem wsparcia w doświadczeniu rzadkiej choroby dziecka. Roczniki Pedagogiczne, tom 10(46) nr 3, s.105-117.
 
10.
Kochman, D., Stawicka, J. (2012). Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, tom 1, nr 4, s.136-143.
 
11.
Minczakiewicz, E. M. (2010). Zespół Downa. Księga pytań i odpowiedzi. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 
12.
Minczakiewicz, E., M. (2015). Rodzina z dzieckiem z zespołem Downa w sytuacji kryzysu ekonomicznego, przemian społecznych i obyczajowych. Wychowanie w Rodzinie, t. X (1), s. 345-358.
 
13.
Orzeł, M. (2013). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób upośledzonych umysłowo. Zeszyt Naukowy WSSP, tom 16, s.79-99.
 
14.
Pawlina, B., Wójcik, J. (2012). Narodziny dziecka z zespołem Downa. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Rati Wokół Niepełnosprawności i dysfunkcji, 1(9), s. 58-67.
 
15.
Popowska, K. (2021). Potencjał intelektualny uczniów z zespołem Downa i orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w opinii ich rodziców. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 18(2), s. 383–396.
 
16.
Muszali, A.Zazuli, M. (2018). Problemy rodzin dzieci z Zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku, Raport, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła.
 
17.
Rożnowska, K. (2022). Dziecko z zespołem Downa. Jaka to musi być miłość. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
 
18.
Stratford, B. (1993). Zespół Downa. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
 
19.
Szczapa, J. (2015). Neonatologia. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
 
20.
Zasępa, E. (2014). Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
21.
Żyta, A. (2011). Życie z zespołem Downa. Narracja biograficzna rodziców, rodzeństw dorosłych osób z zespołem Downa. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top