PL EN
ORIGINAL ARTICLE
LEGAL BASES, DETERMINANTS AND PRACTICAL EXAMPLES OF CROSS-BORDER COOPERATION
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):57-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an overview of legal acts containing regulations regarding the possibilities for the establishment of international cooperation between local government units, with an emphasis on cross-border cooperation. The second section has defined the determinants and objectives which prompt local government authorities to establish such cross-border cooperation. The last section presents selected practical examples of such activity at the borders of Poland and other Central and Eastern European countries. The article ends with conclusions and suggestions for the representatives of local authorities that are currently involved in establishing or wish to establish international cooperation.
 
REFERENCES (22)
1.
Adamczuk, F. (2015). Uwarunkowania powstania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, t. 1. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
2.
Dömötör, R. (red.) (2013). Twin Entrepreneurs Vienna – Bratislava. Regional Study. Wiedeń i Bratysława: Vienna Business Agency i Young Entrepreneurs Association Slovakia Pobrane z: http://www.twinentrepreneurs.e....
 
3.
Ivaničková, A., Vlčková, V. (2005). Chápanie cezhraničnej spolupráce v navrhovanej regionálnej politike Európskej únie na programovacie obdobie 2007-2013. Medzinárodné vzťahy, 3(2), 10.
 
4.
Lechwar, M. (2012). Instytucjonalny wymiar współpracy transgranicznej w regionie podkarpackim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 26, 168-179.
 
5.
Mattoš, B. (2014). Determinanty współpracy transgranicznej Austrii i Republiki Słowackiej. Rola Bratysławy i Wiednia w rozwoju wzajemnych kontaktów. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), 184-195.
 
6.
Modzelewski, W.T. (2015). Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. W: W.T. Modzelewski (red.), Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych (s. 85-101). Olsztyn: INP UWM.
 
7.
Šťastný, Z. (2003) Sociologické výskumy slovensko-rakúskeho pohraničia. W: Ľ. Falťan (red.), Mentálna hranica. Obraz suseda v slovensko-rakúskom pohraničí (s. 23-37). Bratysława: Sociologický ústav SAV.
 
8.
Szul, R. (2001). Uwarunkowania lokalnej współpracy transgranicznej. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(2), 89–98.
 
9.
Zabielska, I. (2013). Transgraniczna współpraca regionów. W: R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego (s. 46-74). Olsztyn: Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.
 
11.
Europejska Karta Regionów granicznych i transgranicznych. Pobrane z: http://archiwum-ukie.polskawue....
 
12.
Europejska polityka sąsiedztwa. http://www.europarl.europa.eu/....
 
13.
Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016. Pobrane z: http://www.msz.gov.pl/resource....
 
14.
Traktat ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pobrane z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/i....
 
15.
Traktat o Unii Europejskiej. Pobrane z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/i....
 
16.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
17.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
18.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
19.
Wybrane projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013. Pobrane z: https://www.ewt.gov.pl/media/8....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top