PL EN
ORIGINAL ARTICLE
COOPERATION BETWEEN EDUCATIONAL CARE FACILITIES AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Marzena Ruszkowska   

Marzena Ruszkowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Zakład Pedagogiki, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: r-ska.marzena@wp.pl, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):51-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: Child upbringing and parenting activities significantly affect the child’s further existence and functioning. Parents do not have to bear the responsibility for raising children themselves, they should be supported by individuals and social groups involved in educational activities. In the case where the child is in a care and education centre, the educators perform the same roles as biological parents of the child. Material and Methods: The research for the purposes of this publication was carried out in the Nursing and Education Centres in Bialski district. The purpose of the research was to determine whether the care and educational institutions cooperate with educational institutions, i.e. school, psychological and pedagogical clinic, therapists, speech therapists and other specialists, as well as what kind of co-operation is involved. Results: There are different types of communication with teachers recognised as forms of cooperation, i.e. parent-teacher meetings, individual contact, contact via phone, e-mail, electronic school reports. Moreover, school headmasters, tutors and pedagogues participate in the meetings of the group for the interim assessment of children’s situation held at the care and education institution at least two times a year. Conclusions: The decisive factors for cooperation between a care and education institution and an educational institution include: the age of pupils, their behaviour and the problems they point to as well as the location of the institution where they live.
 
REFERENCES (13)
1.
Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców – Pobrane z: rodzicewedukacji.pl/europejska-karta-praw-i-obowiazkow-rodzicow/.
 
2.
Lulek, B. (2012). Nauczyciele i rodzice w szkole – razem czy osobno? Konteksty teoretyczne i perspektywa empiryczna. W: W. Błażejewski i in. (red.), Problemy przekazu wartości i komunikacji interpersonalnej we współczesnej szkole (s. 29-47). Jarosław: PWSTE.
 
3.
Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
4.
Marynowicz-Hetka, E., Piekarski, J. (1995). O wspólnocie wartości rodzinnych i szkolnych. W: A.W. Janke (red.), Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła. Dylematy czasu przemian (s. 84-89). Bydgoszcz: WSP.
 
5.
Matyjas, B. (2005). Pedagog szkolny. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV (s.85). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
6.
Mendel, M. (2000). Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
7.
Opozda, D. (2009). Współpraca rodziny i szkoły – o lepszą jakość relacji rodzice–nauczyciele. Paedagogia Christiana, 23(10), 137-145. https://doi.org/10.12775/PCh.2....
 
8.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - Dz. U. 2013, poz.199 z późn. zm.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 292 poz. 1720.
 
10.
Smykowska, D. (2008). Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym – działania stosowane i postulowane. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
11.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku – Dz. U. 2011, Nr 194, poz. 887 z późn. zm.
 
12.
Winiarski, M. (2000). Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Aspekt socjopedagogiczny. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
13.
Winiarski, M. (2017). W kręgu pedagogiki społecznej. Studia – szkice – refleksje. Łódź – Warszawa: Społeczna Akademia Nauk.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top