PL EN
ORIGINAL ARTICLE
INTERCULTURAL COMPETENCES IN STUDENTS OF NURSING IN LEVEL II STUDIES – A DIAGNOSIS
 
More details
Hide details
1
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 
2
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Anna Maria Jeznach   

Anna Maria Jeznach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, e-mail: ajeznach@mazovia.edu.pl, tel.: 48 25 633 30 32
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):38-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The aim of the article is diagnosing components of intercultural competences in students of nursing in graduate studies. Material and Methods: Method – a diagnostic survey. The sampling involved 100% of graduate students of 1st and 2nd year, The Nursing Collegium Mazovia Innovative University, Siedlce Results: Students define culture as values, beliefs, norms guiding human thinking and activity. More than half indicate that the image of different culture is taken from ones’ learning process and own experience. Lack of knowledge is a factor that hinders relationships between a nurse and the sick person. Care has been defined as understanding and support, whereas empathy as understanding through the prism of culture and values. Few people use the model of transcultural nursing. Contact with a person from a different cultural background provides them with openness and understanding. The results were compared with the findings of the research conducted by Cucumber-Rainbow, Kaminska, Matusiak, Skupnik, 2011; Zdziebło et al., 2014a, 2014b; Majda, Zalewska-Puchała, 2011. Conclusions: The study confirmed the hypothesis about intercultural competencies in students of nursing, but cultural knowledge, recognition of cultural differences, knowledge of language are only some competences that can provide transcultural care.
 
REFERENCES (23)
1.
Bem, M. (2013). Modele kompetencji międzykulturowych. W: J. Muszyńska, T. Bajkowski, W. Danilewicz (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych (s. 119-136). Warszawa: Wyd. Akademickie ,,Żak”.
 
2.
Chromiec, E. (2007). Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot. W: B. Sierocka (red.), Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce (s. 50). Wrocław: Wyd. „Atut”.
 
3.
Chutnik, M. (2007). Szok kulturowy. Kraków: Universitas.
 
4.
Dąbrowa, E., Markowska U. (2013). Kompetencje nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej. W: J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych (s. 242-254). Warszawa: Wyd. Akademickie ,,Żak”.
 
5.
Dudzikowa, M. (1993). Kompetencje autokreacyjne możliwości ich nabywania w toku studiów pedagogicznych. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 4(44), 27.
 
6.
Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów. Przekład J. Gilewicz, E. Lipska, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 
7.
Chromiec E. (2007). Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot. W: B. Sierocka (red.), Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce (s. 50). „Via Communicandi” Wrocław: Oficyna Wyd. ,,Atut”.
 
8.
Grzybowski, P.P. (2012). Doktor klaun. Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
9.
Grzymała-Moszczyńska, H. (2010). Komunikowanie międzykulturowe. W: A. Majda, J. Zalewska-Puchała, B. Ogórek-Tęcza (red.), Pielęgniarstwo transkulturowe (s. 18) Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 
10.
Korporowicz, L. (1983). Kompetencje kulturowe jako problem badawczy. Kultura i społeczeństwo, 1, 37-43.
 
11.
Kostyrko, T. (1989). Kompetencje kulturowe, zakres terminu, obszar problematyki. W: T. Kostyrko (red.), Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe (s. 11). Warszawa: Wyd. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 
12.
Majda, A., Zalewska-Pachuła, J., Ogórek-Tęcza, B. (red.). (2010). Pielęgniarstwo transkulturowe. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 
13.
Marcus, H.R., Kitayama, S. (1993). Kultura i ja: implikacje dla procesów poznawczych, emocji i motywacji. Nowiny Psychologiczne, 3, 5.
 
14.
May, R. (1993). Miłość i wola. Poznań: Wyd. Rebis.
 
15.
Nowak, M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: KUL.
 
16.
Ogórek-Tęcza, B., Kamińska, A., Matusiak, M., Skupnik R. (2012). Wpływ poziomu empatii na postrzeganie relacji pielęgniarka-pacjent z innego obszaru kulturowego. Pielęgniarstwo XXI wieku, 4(41), 61-63.
 
17.
Phillips, J. (2009). Troska. Warszawa: Wyd. Sic! S.c.
 
18.
Płaszewska-Żywko, L. (2010). Teoria pielęgniarstwa Madelein Leininger. W: E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska (red.), Problemy wielokulturowości w medycynie (s. 198). Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05 2012 w sprawie standardów kształcenia, Dz.U.2012 poz.631, zał. nr4, na podst.art.9b ust.1, Ustawy z 27.07. 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U.2012) poz.572 z póź.zm.
 
20.
Wimmer, F.M. (2000). Tezy, warunki i zagadnienia filozofii o orientacji interkulturowej. Kwartalnik Filozoficzny, 1(18), 177.
 
21.
Zachradniczek, K. (red.). (2006). Pielęgniarstwo. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 
22.
Zdziebło, K., Nowak-Starz, G., Makieła, E., Stępień R., Wiraszka, G. (2014a). Kompetencje międzykulturowe w pielęgniarstwie. Problemy pielęgniarstwa, 22(2), 367-372.
 
23.
Zdziebło, K., Nowak-Starz, G., Stępień R., Wiraszka, G., Makieła, E. (2014b). Kulturowe uwarunkowania w pracy pielęgniarek. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia (s. 894-904). t. XII, Białystok: Wyd. „Duchno” Piotr Duchnowski.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top