PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, STUDIÓW II STOPNIA – PRÓBA DIAGNOZY
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 
2
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Maria Jeznach   

Anna Maria Jeznach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, e-mail: ajeznach@mazovia.edu.pl, tel.: 48 25 633 30 32
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):38-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Artykuł zawiera próbę diagnozy komponentów kompetencji międzykulturowych studen- tów kierunku pielęgniarstwo, studiów II stop. Materiał i metody: Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Dobór pró- by był celowy: po 100% studentów I i II r. studiów II stopnia kierunku pielęgniarstwo, Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Siedlcach. Wyniki: Badani definiują kulturę jako wartości, wierzenia, normy wpływające na myślenie, działanie człowieka; troskę jako rozumienie, pomoc; empatię jako rozumienie. U ponad 50% badanych wiedza i doświadczenia kreują wyobrażenia o ludziach z innych kręgów kulturowych. Brak wiedzy o innej kulturze utrudnia relacje z chorym. Nieliczni znają model opieki transkulturowej. Kontakt z osobą z obcych kręgów kulturowych wzmógł otwartość, zrozumienie. Wyniki badań porównano do badań: Ogórek-Tęczy, Kamińskiej, Matusiak, Skupnik, 2011; Zdziebło i wsp., 2014; Majdy, Zalewskiej-Puchały, 2011. Wnioski: Potwierdziła się hipoteza o kompetencjach międzykulturowych studentów pielęgniarstwa, ale znajomość języka, wiedza o kulturze, szacunek dla różnic, to tylko niektóre kompetencje wpływające na opiekę transkulturową.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bem, M. (2013). Modele kompetencji międzykulturowych. W: J. Muszyńska, T. Bajkowski, W. Danilewicz (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych (s. 119-136). Warszawa: Wyd. Akademickie ,,Żak”.
 
2.
Chromiec, E. (2007). Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot. W: B. Sierocka (red.), Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce (s. 50). Wrocław: Wyd. „Atut”.
 
3.
Chutnik, M. (2007). Szok kulturowy. Kraków: Universitas.
 
4.
Dąbrowa, E., Markowska U. (2013). Kompetencje nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej. W: J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych (s. 242-254). Warszawa: Wyd. Akademickie ,,Żak”.
 
5.
Dudzikowa, M. (1993). Kompetencje autokreacyjne możliwości ich nabywania w toku studiów pedagogicznych. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 4(44), 27.
 
6.
Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów. Przekład J. Gilewicz, E. Lipska, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 
7.
Chromiec E. (2007). Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot. W: B. Sierocka (red.), Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce (s. 50). „Via Communicandi” Wrocław: Oficyna Wyd. ,,Atut”.
 
8.
Grzybowski, P.P. (2012). Doktor klaun. Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
9.
Grzymała-Moszczyńska, H. (2010). Komunikowanie międzykulturowe. W: A. Majda, J. Zalewska-Puchała, B. Ogórek-Tęcza (red.), Pielęgniarstwo transkulturowe (s. 18) Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 
10.
Korporowicz, L. (1983). Kompetencje kulturowe jako problem badawczy. Kultura i społeczeństwo, 1, 37-43.
 
11.
Kostyrko, T. (1989). Kompetencje kulturowe, zakres terminu, obszar problematyki. W: T. Kostyrko (red.), Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe (s. 11). Warszawa: Wyd. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 
12.
Majda, A., Zalewska-Pachuła, J., Ogórek-Tęcza, B. (red.). (2010). Pielęgniarstwo transkulturowe. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 
13.
Marcus, H.R., Kitayama, S. (1993). Kultura i ja: implikacje dla procesów poznawczych, emocji i motywacji. Nowiny Psychologiczne, 3, 5.
 
14.
May, R. (1993). Miłość i wola. Poznań: Wyd. Rebis.
 
15.
Nowak, M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: KUL.
 
16.
Ogórek-Tęcza, B., Kamińska, A., Matusiak, M., Skupnik R. (2012). Wpływ poziomu empatii na postrzeganie relacji pielęgniarka-pacjent z innego obszaru kulturowego. Pielęgniarstwo XXI wieku, 4(41), 61-63.
 
17.
Phillips, J. (2009). Troska. Warszawa: Wyd. Sic! S.c.
 
18.
Płaszewska-Żywko, L. (2010). Teoria pielęgniarstwa Madelein Leininger. W: E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska (red.), Problemy wielokulturowości w medycynie (s. 198). Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05 2012 w sprawie standardów kształcenia, Dz.U.2012 poz.631, zał. nr4, na podst.art.9b ust.1, Ustawy z 27.07. 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U.2012) poz.572 z póź.zm.
 
20.
Wimmer, F.M. (2000). Tezy, warunki i zagadnienia filozofii o orientacji interkulturowej. Kwartalnik Filozoficzny, 1(18), 177.
 
21.
Zachradniczek, K. (red.). (2006). Pielęgniarstwo. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 
22.
Zdziebło, K., Nowak-Starz, G., Makieła, E., Stępień R., Wiraszka, G. (2014a). Kompetencje międzykulturowe w pielęgniarstwie. Problemy pielęgniarstwa, 22(2), 367-372.
 
23.
Zdziebło, K., Nowak-Starz, G., Stępień R., Wiraszka, G., Makieła, E. (2014b). Kulturowe uwarunkowania w pracy pielęgniarek. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia (s. 894-904). t. XII, Białystok: Wyd. „Duchno” Piotr Duchnowski.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top