PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSPÓŁPRACA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Ruszkowska   

Marzena Ruszkowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Zakład Pedagogiki, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: r-ska.marzena@wp.pl, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):51-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Działania wychowawcze podejmowane w rodzinie wpływają w istotny sposób na dalsze życie i funkcjonowanie dziecka. Rodzice nie muszą sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci, powinni być wspomagani przez osoby i grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. W przypadku kiedy dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej, to wychowawcy pełnią te same role co rodzice biologiczni dziecka. Materiał i metody: Badania dla potrzeb niniejszej publikacji realizowano w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu bialskiego. Celem badań było ustalenie czy placówki opiekuńczo-wychowawcze współpracują z instytucjami edukacyjnymi, tj. szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, terapeuci, logopedzi i inni specjaliści, na czym ta współpraca polega, jakie przybiera formy. Wyniki: Wśród form współpracy wymienia się różnego rodzaju kontakty z nauczycielami, tj.: wywiadówki, kontakt indywidualny, kontakt telefoniczny, mailowy, kontakt przez dziennik elektroniczny. Ponadto dyrektorzy szkół, wychowawcy klasowi i pedagodzy szkolni uczestniczą w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, odbywających się na terenie placówki przynajmniej dwa razy w roku. Wnioski: O współpracy pomiędzy placówką opiekuńczo-wychowawczą a placówkami oświatowymi decydują głównie: wiek podopiecznych, zachowanie podopiecznych i problemy przez nich wskazywane oraz usytuowanie placówki przez nich zamieszkiwanej.
 
REFERENCJE (13)
1.
Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców – Pobrane z: rodzicewedukacji.pl/europejska-karta-praw-i-obowiazkow-rodzicow/.
 
2.
Lulek, B. (2012). Nauczyciele i rodzice w szkole – razem czy osobno? Konteksty teoretyczne i perspektywa empiryczna. W: W. Błażejewski i in. (red.), Problemy przekazu wartości i komunikacji interpersonalnej we współczesnej szkole (s. 29-47). Jarosław: PWSTE.
 
3.
Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
4.
Marynowicz-Hetka, E., Piekarski, J. (1995). O wspólnocie wartości rodzinnych i szkolnych. W: A.W. Janke (red.), Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła. Dylematy czasu przemian (s. 84-89). Bydgoszcz: WSP.
 
5.
Matyjas, B. (2005). Pedagog szkolny. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV (s.85). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
6.
Mendel, M. (2000). Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
7.
Opozda, D. (2009). Współpraca rodziny i szkoły – o lepszą jakość relacji rodzice–nauczyciele. Paedagogia Christiana, 23(10), 137-145. https://doi.org/10.12775/PCh.2....
 
8.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - Dz. U. 2013, poz.199 z późn. zm.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 292 poz. 1720.
 
10.
Smykowska, D. (2008). Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym – działania stosowane i postulowane. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
11.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku – Dz. U. 2011, Nr 194, poz. 887 z późn. zm.
 
12.
Winiarski, M. (2000). Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Aspekt socjopedagogiczny. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
13.
Winiarski, M. (2017). W kręgu pedagogiki społecznej. Studia – szkice – refleksje. Łódź – Warszawa: Społeczna Akademia Nauk.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top