PL EN
ORIGINAL ARTICLE
OLD AGE AS A MAN’S TASK – INSPIRATIONS OF JOHN PAUL II’S TEACHINGS
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Aleksandra Błachnio   

Aleksandra Błachnio, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, e-mail: aleksandra.blachnio@gmail.com, tel.: 52 3708403
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):57-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The principle of this paper is that a human being is not merely a body, but the spirit connected with the body. Thus when the body goes weak, and human power diminishes, an individual, as a combination of matter and spirit, may still be active, useful for the family, the loved ones, and for the society. The article “Old age as a man’s task – inspirations of John Paul II’s Teachings” has been divided into five stages. In the first part we conduct anthropological views of John Paul II. In the second we present a social diagnosis of the elderly. In the third we approach what the Church is doing for the people of the third age. In the fourth we discuss the tasks of children and grandchildren; and in the fifth we focus on the duties of the elderly. Our reflections end with John Paul II’s words of comfort addressed to the elderly during a meeting in Munich.
 
REFERENCES (26)
1.
Benedykt XVI (2007), Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 
2.
Błachnio A. (2005), Jak człowiek doświadcza czasu? Anormatywizm w psychologii temporalnej. Chowanna, 1 (24), cz. II, s. 121-130.
 
3.
Błachnio A. (2006), Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 
4.
Błachnio A. (2012), Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
 
5.
Błachnio J.R. (1995), Polskie inspiracje i wartości w nauczaniu Jana Pawła II. Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 
6.
Błachnio J.R. (2015), Starość człowieka w myśli filozoficzno-społecznej, W: A. Fabiś, A. Błachnio (red.), Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 1 (9), s. 75-88.
 
7.
de Chardin P.T. (1987), Rzeczywistość Chrystusa. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
8.
Dyskusja z okazji 10-lecia wyboru na Papieża, (1988). Znak, nr 401 (10), s. 23-30.
 
9.
Jan XXIII (1961), Mater et magistra. Watykan.
 
10.
Jan Paweł II (1990), Dives in misericordia. Encyklika o Bożym miłosierdziu z 30.11.1980. Pallotinum, Poznań.
 
11.
Jan Paweł II (1994), Redemptor hominis. Wyd. TUM, Wrocław.
 
12.
Jan Paweł II (1995), Evangelium vitae. Watykan. http://w2.vatican.va/content/j... (dostęp: 10.05.2015).
 
13.
Jan Paweł II (1987), Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte Gdańsk 12.06, http://sds.brzostek.pl/przemow... (dostęp: 10.05.2015).
 
14.
Jan Paweł II (1984), Jan Paweł II w kraju reformacji: homilie i przemówienia wygłoszone podczas podróży do Republiki Federalnej Niemiec w dn. 15-19 listopada 1980. „Pax” Warszawa.
 
15.
Jan Paweł II (1986), Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes: przemówienia i homilie. „Pax” Warszawa.
 
16.
Jan Paweł II (1986), Twórcza rola ludzi starych w Kościele i społeczeństwie. Przemówienie do ludzi starych w Walencji (8 XI 1982). W: Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes: przemówienia i homilie. „Pax” Warszawa.
 
17.
Jan Paweł II (1989), Jan Paweł II w Polsce: 2-10. VI.1979, 16-23.VI.1983, 8-14.VI.1987: przemówienia i homilie. „Pax” Warszawa.
 
18.
Jan Paweł II (1999), List do ludzi w podeszłym wieku. http://w2.vatican.va/content/j... ters/1999/document s/hf_jp-ii_let _01101999_elderly.html (dostęp: 10.05.2015).
 
19.
Kowalczyk S. (1990), Człowiek w myśli współczesnej. Michalineum, Warszawa.
 
20.
Schilson A. (1980), Jan Paweł II a pluralizm w teologii. Znak, nr 317 (11), s. 1419-1424.
 
21.
Sobór Watykański II (1965), Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem. Watykan.
 
22.
Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
23.
Stuart-Hamilton I. (2006), Psychologia starzenia się. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
24.
Styczeń T. (1988), „Transcendencja – drugie imię osoby” czyli człowiek widziany z „niskości” doświadczenia samego siebie i z „wysokości krzyża”. Znak, nr 401 (10), s. 3-22.
 
25.
Tatarkiewicz W. (1978), Historia filozofii. T.2 PWN, Warszawa.
 
26.
Tornstam L. (2011), Maturing into gerotranscendence. Journal of Transpersonal Psychology, nr 43 (2), s. 166-180.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top