PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE STATUS OF A MENTALLY ILL PERSON – AS A STATUS OF A DISABLED PERSON. SOCIAL IMPLICATIONS OF OPERATING THE STATUS AS A TOOL WITHIN THE INSTITUTION
 
 
More details
Hide details
1
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Monika Budnik   

Monika Budnik, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, tel. 71 770 42 20, e-mail: m.budnik@wns.uni.wroc.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):12-17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author presents the problematic issue of operating one’s status as a social category on the example of the mentally ill persons. The article indicated dualities, consisting of the simultaneous exclusion and gratification that appear upon conferring the status of a disabled person to a mentally ill person. Social workers work in the area of these limits as well as being forced to establish criteria of status which authorize to receive social support. Balancing between social security provided by such status and privileges resulting from it, which at the same time place restrains. Obtaining a given status is also associated with the stereotypification about the group to which solely the decision about the disease places a given person. These barriers, as indicated by the author, are the result of operating with the status within the institution in which marginalization progresses together with being granted the status of a disabled person.
 
REFERENCES (17)
1.
Balcerzak-Paradowska B., Hebda-Czaplińska I. (2002), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Raport IPiSS. Zeszyt nr 22, Wyd. IPiSS, Warszawa.
 
2.
Barnes C., Mercer, G. (2008), Niepełnosprawność. Wyd. Sic ,Warszawa.
 
3.
Becker H. (2009), Outsiderzy: studia z socjologii dewiacji. Wyd. PWN, Warszawa.
 
4.
Czykwin E. (2009), Stygmat społeczny. Wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych. Wyd. Scholar, Warszawa.
 
6.
Hill M. (2010), Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza porównawcza. Wyd. Difin, Warszawa.
 
7.
Kaszyński H. (2004), Socjologiczna praca socjalna w trosce o zdrowie psychiczne. Zeszyty Pracy Socjalnej, z. 9, Wyd. UJ, Kraków.
 
8.
Kurnal J. (1972), O sprawności i niesprawności organizacji: szkice o biurokracji i biurokratyzmie. Warszawa, Wyd. PWE.
 
9.
Merton R. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Wyd. PWN, Warszawa.
 
10.
Nowak A. (1999), Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. Wyd. Impuls, Kraków.
 
11.
Szmatka J. (2007), Małe struktury społeczne. Wyd. PWN, Warszawa.
 
12.
Sztompka P. (2008), Socjologia analiza społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków.
 
13.
Raport CBOS/BS 161/2010, Cele i dążenia życiowe Polaków.
 
14.
Raport nr 10. Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (2010), SWPS na zlecenie PFRON, Warszawa.
 
15.
Raport końcowy, Badanie wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych cz. 5 Perspektywa osób chorych psychicznie, Badanie finansowane ze środków PFRON.
 
16.
Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).
 
17.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top