PL EN
ORIGINAL ARTICLE
AWARENESS OF STUDENTS` HEALTH WELL-BEING IN THE CONTEXT OF MENTAL HEALTH RISKS
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Izabella M. Łukasik   

Izabella M. Łukasik, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-153 Lublin, e-mail: izabella.lukasik@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 63 23
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):64-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The purpose of the study was to identify the relationship between self-esteem in physical, mental and social health and control of emotions and mental health expressed by somatic symptoms, anxiety, insomnia, difficulty in fulfilling professional duties and emerging depressive symptoms. Material and Methods: The study covered a group of 71 students of pedagogy. Following research tools were used: CECS Emotional Control Scale, self-built questionnaire, General Health Questionnaire – GHQ. Results: Assessment of physical, mental and social health was associated with the presence of somatic symptoms and the probability of mental health disorders. Men overestimate their state of health. Patients who control their anger manifest fewer depressive symptoms and they function better in daily tasks. Conclusions: Individuals who assess their health not necessarily as satisfactory reveal behaviour that can be treated as a probability of mental disorder (9.8%). These findings are disquieting and they confirm the need for health education that is focused on mental health problems.
 
REFERENCES (37)
1.
Białkowska, J., Mroczkowska, D., Zomkowska, E., Rakowska, A. (2014). Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta. Hygeia Public Health, 49(2), 365-369.
 
2.
Bishop, G.D. (2000). Psychologia zdrowia - zintegrowany umysł i ciało. Wrocław: Wyd. ASTRUM.
 
3.
Cisek, M., Gniadek, A., Richter, B., Chmiel, I. (2004), Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, vol. LIX, Suppl. XIV, (68), sectio D, 103-107.
 
4.
Czapiński, J. (2008), Osobowość szczęśliwego człowieka. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka (s. 359-379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Dudek, D., Siwek, M. (2007), Współistnienie chorób somatycznych i depresji. Psychiatria, 4(1), 17-24.
 
6.
Freyberger, H.J., Schneider, W., Stieglitz, R.D. (2005). Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
7.
Gałecki, P., Orzechowska, A. (2014). Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 
8.
Gross, J.I., MuAoz, R.F. (1995), Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice, 2, 151-164. DOI: 10.1111/j.1468-2850.1995.tb00036.x.
 
9.
Hong, H. (2011), Scale Development for Measuring Health Consciousness: Re-conceptualization. Pobrane z: www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/caleDvlpment Measuring.pdf.
 
10.
John, O.P, Gross, J.J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72(6), 1301-1334.
 
11.
Juczyński, Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
12.
Kok, B.E., Kimberly, A., Coffey, K.A., Cohn, M.A., Catalino, L.I., Vacharkulksemsuk, T., Algoe, S.B., Brantley, M., Fredrickson, B.L. (2013). How positive emotions build physical health. Perceived positive social connections account for the upward spiral between positive emotions and vagal tone. Psychological Science, 24(7), 1123-32. DOI: 10.1177/0956797612470827.
 
13.
Konecki, K.T. (2007). Praca nad ciałem i emocjami w praktyce hatha-jogi. W stronę „kultury emocjonalnej” bez emocji. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami (s. 67-88). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,.
 
14.
Korzeniowska, E. (1997). Zachowania zdrowotne i świadomość zdrowotna w sferze pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
 
15.
Krawczyńska, J., Zięba, E., Zięba, P., Nowak-Starz, G. (2014). Umiejscowienie kontroli zdrowia i samoocena zdrowia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Problemy Pielęgniarstwa, 22(4), 445-452.
 
16.
Łukasik, I.M. (2011). Świadome ciało w podróży bez granic. Lublin: Wyd. Kaprint.
 
17.
Makowska, Z., Merecz, D. (2001). Polska adaptacja Kwestionariuszy Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga: GHQ-12 i GHQ-28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla urzędników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28 (s. 201-210). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 
18.
Michalska-Leśniewicz, M., Gruszczyński, W. (2010). Czynniki psychologiczne w depresji. Psychiatria, 7(3), 95-103.
 
19.
Monshat, K., Khong, B., Hassed ,C., Vella-Brodrick, D., Norrish, J., Burns, J., Herrman, H. (2013). A conscious control over life and my emotions. Mindfulness practice and healthy young people. A qualitative study. Journal of Adolescent Health, 52(5), 572-577.
 
20.
Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszem Dawida Goldberga. Podręcznik dla użytkownika Kwestionariusza GHQ-12 i GHQ-28 (2001). Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 
21.
Ostrzyżek, A., Marcinkowski, J.T. (2012). Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), 682-686.
 
22.
Pietras, T., Witusik, A., Panek, M., Zielińska-Wyderkiewicz, E., Kuna, P., Górski, P. (2012). Intensity of Depression in Pedagogy Students. Pol Merkur Lekarski, 32(189), 163-166.
 
23.
Puchalski, K. (1997), Zdrowie w świadomości społecznej. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
 
24.
Radochoński, M. (2001). Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
25.
Rasińska, R., Nowakowska, I., Nowomiejski J. (2013). Diagnoza stanu zdrowia studentów i ich opinie o zagrożeniach zdrowotnych, Pielęgniarstwo Polskie, 2(48), 79-84.
 
26.
Rymaszewska, J., Dobrzyńska, E., Kiejna, A. (2006). Funkcjonowanie społeczne i niepełnosprawność – definicje, narzędzia oraz znaczenie kliniczne w psychiatrii. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 15(2), 99-104.
 
27.
Segal, J. (1997). Jak pogłębić inteligencję emocjonalną: program treningu ujawniającego potęgę uczuć i intuicji. Warszawa: Santorski&Co Agencja Wydawnicza S.p. z.o.o.
 
28.
Sęk, H. (2000). Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia. Sbornlk Prací Filozofické Fakulty Brnênské Univerzity Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis 4, 17-34.
 
29.
Siems, M. (2006). Ciało zna odpowiedź. Warszawa: Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza S.p. z.o.o.
 
30.
Sieradzki, P. (2007). Emocje w życiu codziennym a a konstruowanie ładu poznawczego i społecznego. Kilka uwag opartych na empirycznej teorii „społeczeństwa doznań” Gerharda Schulze. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami (s. 145-160). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
31.
Sleep and mental health (2009). Harvard Mental Health Letter, 26(1), JU www.health.harvard.edu.
 
32.
Solovey, P., Mayer, J.D., Caruso, D. (2008). Pozytywna psychologia inteligencji emocjonalnej. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka (s. 380-398). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,.
 
33.
Starzyńska-Kościuszko, E. (2010). Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia. Zdrowie jako wartość. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 16, 319-326.
 
34.
Szyszko-Bohusz, A. (2013). Pedagogika holistyczna oraz samodoskonalenie osobowości i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. The Polish Journal of the Arts and Culture, 7(4), 201-217.
 
35.
Vaillant, G.E. (2012). Pozytywne zdrowie psychiczne: czy istnieje definicja międzykulturowa? Postępy Psychiatrii i Neurologii, 21(4), 229-250.
 
36.
Vedfelt, O. (2001). Poziomy świadomości. Poznaj potencjał swojego umysłu, Warszawa: Eneteia.
 
37.
Woynarowska, B. (red.) (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top