PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ŚWIADOMOŚĆ SAMOPOCZUCIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Izabella M. Łukasik   

Izabella M. Łukasik, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-153 Lublin, e-mail: izabella.lukasik@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 63 23
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):64–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Za cel badań uznano wskazanie istnienia zależności między zdrowiem psychicznym studentów a ich świadomością samopoczucia zdrowotnego. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 71 studentów pedagogiki. Zastosowano narzędzia badawcze: kwestionariusz konstrukcji własnej, Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia – GHQ-28. Wyniki: Świadomość dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego rzadko współwystępuje z problemami w zdrowiu psychicznym. Dobre samopoczucie fizyczne nie chroniło przed pojawieniem się ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych. Lepszemu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu towarzyszyła mniejsza ilość symptomów somatycznych. Im wyższa świadomość dobrego samopoczucia psychicznego i społecznego tym mniejszy poziom niepokoju i rzadsze występowanie bezsenności. Im lepsze samopoczucie stanu zdrowia społecznego i psychicznego, tym rzadsze występowanie zaburzeń funkcjonowania. Lepsze samopoczucie psychiczne rzadziej współwystępuje z depresją. Wnioski: Dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne może sugerować istnienie lepszego stanu zdrowia psychicznego. Jednak fakt, iż prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych dotyka co dziesiątego badanego (9,8% badanych) budzi niepokój. Wyniki potwierdzają konieczność prowadzenia edukacji zdrowotnej skoncentrowanej na radzeniu sobie z problemami zdrowia psychicznego.
 
REFERENCJE (37)
1.
Białkowska, J., Mroczkowska, D., Zomkowska, E., Rakowska, A. (2014). Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta. Hygeia Public Health, 49(2), 365-369.
 
2.
Bishop, G.D. (2000). Psychologia zdrowia - zintegrowany umysł i ciało. Wrocław: Wyd. ASTRUM.
 
3.
Cisek, M., Gniadek, A., Richter, B., Chmiel, I. (2004), Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, vol. LIX, Suppl. XIV, (68), sectio D, 103-107.
 
4.
Czapiński, J. (2008), Osobowość szczęśliwego człowieka. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka (s. 359-379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Dudek, D., Siwek, M. (2007), Współistnienie chorób somatycznych i depresji. Psychiatria, 4(1), 17-24.
 
6.
Freyberger, H.J., Schneider, W., Stieglitz, R.D. (2005). Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
7.
Gałecki, P., Orzechowska, A. (2014). Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 
8.
Gross, J.I., MuAoz, R.F. (1995), Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice, 2, 151-164. DOI: 10.1111/j.1468-2850.1995.tb00036.x.
 
9.
Hong, H. (2011), Scale Development for Measuring Health Consciousness: Re-conceptualization. Pobrane z: www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/caleDvlpment Measuring.pdf.
 
10.
John, O.P, Gross, J.J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72(6), 1301-1334.
 
11.
Juczyński, Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
12.
Kok, B.E., Kimberly, A., Coffey, K.A., Cohn, M.A., Catalino, L.I., Vacharkulksemsuk, T., Algoe, S.B., Brantley, M., Fredrickson, B.L. (2013). How positive emotions build physical health. Perceived positive social connections account for the upward spiral between positive emotions and vagal tone. Psychological Science, 24(7), 1123-32. DOI: 10.1177/0956797612470827.
 
13.
Konecki, K.T. (2007). Praca nad ciałem i emocjami w praktyce hatha-jogi. W stronę „kultury emocjonalnej” bez emocji. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami (s. 67-88). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,.
 
14.
Korzeniowska, E. (1997). Zachowania zdrowotne i świadomość zdrowotna w sferze pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
 
15.
Krawczyńska, J., Zięba, E., Zięba, P., Nowak-Starz, G. (2014). Umiejscowienie kontroli zdrowia i samoocena zdrowia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Problemy Pielęgniarstwa, 22(4), 445-452.
 
16.
Łukasik, I.M. (2011). Świadome ciało w podróży bez granic. Lublin: Wyd. Kaprint.
 
17.
Makowska, Z., Merecz, D. (2001). Polska adaptacja Kwestionariuszy Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga: GHQ-12 i GHQ-28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla urzędników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28 (s. 201-210). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 
18.
Michalska-Leśniewicz, M., Gruszczyński, W. (2010). Czynniki psychologiczne w depresji. Psychiatria, 7(3), 95-103.
 
19.
Monshat, K., Khong, B., Hassed ,C., Vella-Brodrick, D., Norrish, J., Burns, J., Herrman, H. (2013). A conscious control over life and my emotions. Mindfulness practice and healthy young people. A qualitative study. Journal of Adolescent Health, 52(5), 572-577.
 
20.
Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszem Dawida Goldberga. Podręcznik dla użytkownika Kwestionariusza GHQ-12 i GHQ-28 (2001). Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 
21.
Ostrzyżek, A., Marcinkowski, J.T. (2012). Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), 682-686.
 
22.
Pietras, T., Witusik, A., Panek, M., Zielińska-Wyderkiewicz, E., Kuna, P., Górski, P. (2012). Intensity of Depression in Pedagogy Students. Pol Merkur Lekarski, 32(189), 163-166.
 
23.
Puchalski, K. (1997), Zdrowie w świadomości społecznej. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
 
24.
Radochoński, M. (2001). Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
25.
Rasińska, R., Nowakowska, I., Nowomiejski J. (2013). Diagnoza stanu zdrowia studentów i ich opinie o zagrożeniach zdrowotnych, Pielęgniarstwo Polskie, 2(48), 79-84.
 
26.
Rymaszewska, J., Dobrzyńska, E., Kiejna, A. (2006). Funkcjonowanie społeczne i niepełnosprawność – definicje, narzędzia oraz znaczenie kliniczne w psychiatrii. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 15(2), 99-104.
 
27.
Segal, J. (1997). Jak pogłębić inteligencję emocjonalną: program treningu ujawniającego potęgę uczuć i intuicji. Warszawa: Santorski&Co Agencja Wydawnicza S.p. z.o.o.
 
28.
Sęk, H. (2000). Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia. Sbornlk Prací Filozofické Fakulty Brnênské Univerzity Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis 4, 17-34.
 
29.
Siems, M. (2006). Ciało zna odpowiedź. Warszawa: Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza S.p. z.o.o.
 
30.
Sieradzki, P. (2007). Emocje w życiu codziennym a a konstruowanie ładu poznawczego i społecznego. Kilka uwag opartych na empirycznej teorii „społeczeństwa doznań” Gerharda Schulze. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami (s. 145-160). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
31.
Sleep and mental health (2009). Harvard Mental Health Letter, 26(1), JU www.health.harvard.edu.
 
32.
Solovey, P., Mayer, J.D., Caruso, D. (2008). Pozytywna psychologia inteligencji emocjonalnej. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka (s. 380-398). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,.
 
33.
Starzyńska-Kościuszko, E. (2010). Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia. Zdrowie jako wartość. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 16, 319-326.
 
34.
Szyszko-Bohusz, A. (2013). Pedagogika holistyczna oraz samodoskonalenie osobowości i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. The Polish Journal of the Arts and Culture, 7(4), 201-217.
 
35.
Vaillant, G.E. (2012). Pozytywne zdrowie psychiczne: czy istnieje definicja międzykulturowa? Postępy Psychiatrii i Neurologii, 21(4), 229-250.
 
36.
Vedfelt, O. (2001). Poziomy świadomości. Poznaj potencjał swojego umysłu, Warszawa: Eneteia.
 
37.
Woynarowska, B. (red.) (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332