PL EN
THE DEVELOPMENT OF COURT-APPOINTED FAMILY GUARDIANSHIP IN POLAND
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):115-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article discusses the development of the institution of court-appointed family guardianship in Poland, its origins, and the stages in its history. This study is aimed at presenting how court-appointed family guardianship, as based on the “supervised freedom” concept, has developed over time. The author also intends to distinguish the stages of its development to reveal its dynamics and the opportunities for supporting court-appointed family guardianship by legislative initiatives. Structured around three principal parts, the study ϐirst investigates the idea of “supervised freedom” in the system of court-appointed family guardianship, which is followed by an analysis of the stages of development that court- -appointed family guardianship in Poland has gone through. The last part of the analysis contains a characteristics of the above-mentioned stages and provides conclusions revealing how the idea of court-appointed family guardianship in Poland has been applied in the reformatory initiatives concerning this institution. The analysis concludes that modern-day court-appointed family guardianship is an institution that reflects the original idea of “supervised freedom” conceived within the Belgian-French system. This article is based on the literature on the subject and legal regulations as at 30 October 2012.
 
REFERENCES (20)
1.
Arczewska M. (2007), Historia i organizacja sądów rodzinnych w Polsce, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, nr 1, Warszawa, s. 49 – 56.
 
2.
Bańkowska M. (1999), XX-lecie sądownictwa rodzinnego w Polsce, „Przegląd Sądowy”, nr 4, s. 131 – 136.
 
3.
Dykcik W. (1998), System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 
4.
Greczuszkin A., Ostrihanska Z. (2005), Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Wydawnictwo „Norbertinum”, Lublin.
 
5.
Gromek K. (2005), Kuratorzy sądowi, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 
6.
Haak H. (2004), Opieka i kuratela. Komentarz, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa ”Dom Organizatora”, Toruń.
 
7.
Heine M. (1986), Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
8.
Hołyst B. (1994), Kryminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Jedynak T., Kozłowski P., Stasiak K., Wirkus Ł. (2010), Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce, wyd. I, Oϐicyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
10.
Jedynak T., Stasiak K. (2007), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. I, Wydawnictwo Prawnicze LexiNexis, Warszawa.
 
11.
Kalinowski M., Pełka J. (1996), Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 
12.
Konopczyński M. (2006), Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 
13.
Krajewska B. (2009), Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe, Oϐicyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 49 - 53.
 
14.
Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
15.
Opora R. (2006), Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
16.
Pytka L. (2000), Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 
17.
Stępniak P. (1992), Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 
18.
Witkowska-Paleń A. (2008), Instytucja kuratora sądowego w Polsce w ujęciu historycznym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1, s. 45 - 53.
 
19.
Wojciechowska K. (2002), Propozycje zmian w modelu kurateli dla nieletnich, „Dyrektor Szkoły”, nr 3, s. 21 – 22.
 
20.
Wójcik D. (2010), Kuratela sądowa: sukcesy i porażki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top