PL EN
THE STATE – CHURCH RELATIONS IN THE LIGHT OF THE DIPLOMATIC RELATIONS WITH THE VATICAN IN THE YEARS 1918-1939
 
More details
Hide details
1
Instytut Teologiczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(2):3-12
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The relations between the state and the church constitute a significant aspect of the human life, which has existed since the beginning of our era. The aim of this article is to show the fundamental elements which influenced the creation of the bonds between the state and the church in the universal dimension. By means of the preliminary archival research and with the help of gathered literature dealing with the subject, the circumstances which lead to the revival and the continuation of the official diplomatic relations between Poland and the Holy See in the interwar period were examined. It should be noted that the attitude of Vatican towards the The Polish case was an important element of the diplomatic efforts of the successive The Popes of the time between the world wars. The mentioned relations, which took place in the years 1918 – 1939 present also the current conduct of the believers who are mainly the citizens of the regions where the Roman Catholic religion dominates, particularly of Poland.
 
REFERENCES (29)
1.
Banaszak M. (1992), Historia Kościoła katolickiego – czasy najnowsze 1914-1978. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
 
2.
Benisz A. (1961), Wpływ rządu polskiego i jego polityki wschodniej na sprawę Górnego Śląska. W: K. Popiołek, H. Zieliński (red.), Powstania śląskie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 40 rocznicę III powstania śląskiego w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego Katowice 13 – 14.VI.1961. Śląski instytut Naukowy w Katowicach, Katowice.
 
3.
Brzoza Cz. (2001), Wielka Historia Polski. T. IX. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
4.
Bylina S. (2009), Stosunki Państwo a Kościół katolicki na południowym Podlasiu w latach 1918 – 1939, Siedlce, (mps).
 
5.
Bylina S. (2010a), Pokój jako wartość powszechna we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego. W: E. Jarmoch (red.), Bezpieczeństwo a wartości. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 325-334.
 
6.
Bylina S. (2010b), Postawa biskupa Henryka Przeździeckiego wobec zagadnień życia politycznego w latach 1918-1939. „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, t. IV, Wydawca Miejska Biblioteka Publiczna, Biała Podlaska, s. 20-31.
 
7.
Bylina S. (2010c), Sytuacja wyznania greckokatolickiego na tle dążeń jednościowych. „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, Drohiczyn, s. 97-112.
 
8.
Bylina S. (2011), Konkordat z 10 lutego 1925 r. jako umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczypospolitą a Stolicą Apostolską, „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, Drohiczyn, s. 41-52.
 
9.
Davies N. (1987), Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
10.
Hesemann M. (2010), Pius XII wobec Hitlera. Wydawnictwo Salwator, Kraków.
 
11.
Jarmoch E. (2000), Stolica Apostolska a Kościół w Polsce. W: W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski (red.), Kościół i religijność Polaków 1945 – 1999. Wydawnictwo Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa, s. 271 – 291.
 
12.
Jurewicz J.(1958), Watykan a Polska w okresie międzywojennym 1918 – 1939. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
13.
Krasowski K. (1989), Między Warszawą a Watykanem. Episkopat polski wobec rządu i Stolicy Apostolskiej 1918 – 1939. W: I. Koberdowa, J. Tazbir (red,), Szkice z dziejów papiestwa, t. I, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1989, s. 261-292.
 
14.
Krasowski K. (1990), Stosunki polsko – watykańskie po II wojnie światowej (1945 – 1989). „ Znaki Czasu” nr XX, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa, s. 20-37.
 
15.
Krasuski J. (2007), Tragiczna niepodległość Polski 1918 – 1947. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
16.
Krukowski J. (1989), Stolica Apostolska i Polak po II wojnie światowej. „Znaki Czasu” nr XV, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa, s. 22-31.
 
17.
Meysztowicz W. (1983), Gawędy o czasach i ludziach. Wydawnictwo LTW, Londyn.
 
18.
Michowicz W. (1995), Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918 – 1939. W: P. Łossowski (red.), Historia dyplomacji polskiej, T. IV 1918 – 1939, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 5-58.
 
19.
Mróz M. (2004), W kręgu dyplomacji watykańskiej, Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917 – 1926. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
20.
Pius XII, (1939), Encyklika Summi Pontyficatus. “Acta Apostolacae Sedis”, Wydawnictwo Watykańskie, t. XXXI, s. 441-452.
 
21.
Przeździecki H. (1928), Listy pasterskie i przemówienia 1918 – 1928. Nakładem Kurii Diecezjalnej Podlaskiej w Siedlcach, tłoczono w drukarni św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań.
 
22.
Skręta B. (2000), Stosunki Państwo – Kościół w Polsce w latach 1944 – 1998. W: W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski (red.), Kościół i religijność Polaków 1945 – 1999, Wydawnictwo Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa, s. 81 – 99;.
 
23.
Szram T. (1989), Watykan wobec odbudowy państwa polskiego. W: I. Koberdowa, J. Tazbir (red.), Szkice z dziejów papiestwa, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1989, s. 255 – 256;.
 
24.
Wilk S. (1992), Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918 – 1939. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 
25.
Wilk S. (1995), Nuncjusz Achilles Ratti i jego rola w procesie kształtowania się państwa polskiego. W: Cz. Bloch, Z. Zieliński (red.), Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70. rocznicy Traktatu Wersalskiego. Wydawnictwo KUL, Lublin 1995, s. 331-367.
 
26.
Wołczański J. (oprac.), (1997a), Abp Wilczewski do abpa Szeptyckiego, Lwów 2.III.1919 r. W: Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolity lwowskiego Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko – ukraińskiej 1918 – 1919. Lwów-Kraków, s. 107.
 
27.
Wołczański J. (oprac.), (1997b), Pismo Rattiego do arcybiskupów Szeptyckiego i Bilczewskiego, Warszawa 27.XII.1918 r. – Ojciec Św. w sprawie zatargu zbrojnego polsko – ukraińskiego. W: Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolity lwowskiego Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko – ukraińskiej 1918 – 1919. Lwów-Kraków, s. 144 – 146.
 
28.
Wyszyński S. (1946), Pius XII a Polska. „Ateneum Kapłańskie” nr 45, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek, s. 14-24.
 
29.
Zieliński Z. (1995), Biskupi polscy w walce o kształt zachodniej granicy Polski 1919 – 1920. W: Cz. Bloch, Z. Zieliński (red.), Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70. rocznicy Traktatu Wersalskiego. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 370 – 385.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top