PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The Covid-19 pandemic and the financial condition of non-financial enterprises in Poland
 
More details
Hide details
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Submission date: 2023-12-05
 
 
Final revision date: 2024-01-07
 
 
Acceptance date: 2024-01-08
 
 
Publication date: 2024-02-08
 
 
Corresponding author
Agnieszka Gałecka   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):54-73
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the study was to assess the impact of the Covid-19 pandemic on the financial situation of enterprises in Poland. Material and methods: The subjective scope of research included enterprises keeping accounting books that employed at least 50 people. As part of the main objective, a ratio analysis of financial liquidity, profitability, debt and operational efficiency was performed. The research period covered the years 2018-2022. The main source of financial information used to achieve the aim of the work was the data of the Central Statistical Office. Results: It was found that the surveyed group of enterprises had no problems with timely settlement of liabilities in the years 2018-2022. Moreover, their business was profitable, which should be assessed positively. Conclusions: Based on the analyses, it was not found that the Covid-19 pandemic had a significant negative impact on the financial results of the analyzed group of enterprises.
 
REFERENCES (34)
1.
Antipova, T. (2020). Coronavirus Pandemic as Black Swan Event. International Conference on Integrated Science. Springer.
 
2.
Barczyk, R., Urbanowicz, Z. (2021). Działania stabilizacyjne w gospodarce polskiej w okresie pandemii Covid-19. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 65 (nr 3), 1-12, http://dx.doi.org/10.15611/pn.....
 
3.
Borodin, A., Mityushina, I., Streltsova, E., Kulikov, A., Yakovenko, I., Namitulina, A. (2021). Mathematical Modeling for Financial Analysis of an Enterprise Motivating of Not Open Innovation, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7, 79, https://doi.org/10.3390/joitmc....
 
4.
Czech, K, Karpio, A., Wielechowski, M., Woźniakowski, T, Żebrowska-Suchodolska, D. (2020). Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii Covid-19. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
5.
Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
6.
Gołębiewski, G. (red.), Gryciuk, A., Tłaczała, A., Wiśniewski, P. (2016). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
7.
Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. Finance Research Letters, 101512.
 
8.
Gossling, S., Scott, D., Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
https://w w w.gov.pl/web/premier/premier-pr zedluzamy-og raniczenia-z w ia zane-zkoronawirusem (dostęp: 11.06.2023).
 
16.
 
17.
https://w w w.medicover.pl/o-zdrowiu/pandemia-koronawirusa-na-swiecie-i-w-polscekalendarium (dostęp: 26.05.2023).
 
18.
 
19.
Jelnov, P. (2020). Confronting Covid-19 myths: Morbidity and mortality. GLO Discussion Paper (No 516), 1-7.
 
20.
Konat, G., Olejnik, Ł. (2022). Restrykcje administracyjne i działania fiskalne wprowadzone przez polski rząd w związku z pandemią COVID-19. Gospodarska w pandemii. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
21.
Ligaj, M., Pawlos, W. (2021). Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, t. LXXIII (nr 3), 60-65, DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.6.
 
22.
Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19). A review. International journal of surgery, 78, 185–193.
 
23.
Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
24.
Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Dz.U.2020 poz. 670.
 
25.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, Dz.U. 2021 poz. 152.
 
26.
Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
27.
Szczepański, M. (2020). Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź”. Przegląd Ekonomiczny, 20.
 
28.
Uchwała nr 1/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim, Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego. Poz. 4.
 
29.
Uchwała nr 2/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej, Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego. Poz. 5.
 
30.
Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz.U. 2020 poz. 1262.
 
31.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r., poz. 1086.
 
32.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374.
 
33.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 568.
 
34.
World Economic Forum (2020). Global Risks Report 2020. Pobrane z: https:// reports.weforum. org/global-risks-report-2020/chapter-one-risks-landscape/ (dostęp: 10.06.2023).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top