PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Pandemia Covid-19, a kondycja finansowa przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data nadesłania: 05-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-01-2024
 
 
Data akceptacji: 08-01-2024
 
 
Data publikacji: 08-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Gałecka   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):54-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem opracowania była próba oceny wpływu pandemii Covid-19 na sytuacje finansową przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. Materiał i metody: Zakres podmiotowy badań obejmował przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosiła co najmniej 50 osób. W ramach celu głównego przeprowadzono analizę wskaźnikową płynności finansowej, rentowności, zadłużenia oraz sprawności działania. Okres badawczy obejmował lata 2018-2022. Głównym źródłem informacji finansowych wykorzystanych do realizacji celu pracy były dane GUS. Wyniki: Stwierdzono, iż badana grupa przedsiębiorstw (średnie i duże) w latach 2018-2022 nie miała problemów z terminowych regulowaniem zobowiązań, o czym świadczą wskaźniki płynności finansowej, mieszczące się w zalecanych, bezpiecznych przedziałach. Ponadto prowadzona przez nie działalność była rentowna, co należy ocenić pozytywnie. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, by pandemia Covid-19 miała istotnie negatywny wpływ na wyniki finansowe analizowanej grupy przedsiębiorstw, co nie oznacza, że nie należy monitorować sytuacji tych jednostek w kolejnych latach. Należy podkreślić, że konsekwencje kryzysu wywołanego pandemią mogą być widoczne dopiero w późniejszych okresach.
 
REFERENCJE (34)
1.
Antipova, T. (2020). Coronavirus Pandemic as Black Swan Event. International Conference on Integrated Science. Springer.
 
2.
Barczyk, R., Urbanowicz, Z. (2021). Działania stabilizacyjne w gospodarce polskiej w okresie pandemii Covid-19. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 65 (nr 3), 1-12, http://dx.doi.org/10.15611/pn.....
 
3.
Borodin, A., Mityushina, I., Streltsova, E., Kulikov, A., Yakovenko, I., Namitulina, A. (2021). Mathematical Modeling for Financial Analysis of an Enterprise Motivating of Not Open Innovation, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7, 79, https://doi.org/10.3390/joitmc....
 
4.
Czech, K, Karpio, A., Wielechowski, M., Woźniakowski, T, Żebrowska-Suchodolska, D. (2020). Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii Covid-19. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
5.
Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
6.
Gołębiewski, G. (red.), Gryciuk, A., Tłaczała, A., Wiśniewski, P. (2016). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
7.
Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. Finance Research Letters, 101512.
 
8.
Gossling, S., Scott, D., Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
https://w w w.gov.pl/web/premier/premier-pr zedluzamy-og raniczenia-z w ia zane-zkoronawirusem (dostęp: 11.06.2023).
 
16.
 
17.
https://w w w.medicover.pl/o-zdrowiu/pandemia-koronawirusa-na-swiecie-i-w-polscekalendarium (dostęp: 26.05.2023).
 
18.
 
19.
Jelnov, P. (2020). Confronting Covid-19 myths: Morbidity and mortality. GLO Discussion Paper (No 516), 1-7.
 
20.
Konat, G., Olejnik, Ł. (2022). Restrykcje administracyjne i działania fiskalne wprowadzone przez polski rząd w związku z pandemią COVID-19. Gospodarska w pandemii. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
21.
Ligaj, M., Pawlos, W. (2021). Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, t. LXXIII (nr 3), 60-65, DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.6.
 
22.
Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19). A review. International journal of surgery, 78, 185–193.
 
23.
Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
24.
Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Dz.U.2020 poz. 670.
 
25.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, Dz.U. 2021 poz. 152.
 
26.
Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
27.
Szczepański, M. (2020). Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź”. Przegląd Ekonomiczny, 20.
 
28.
Uchwała nr 1/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim, Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego. Poz. 4.
 
29.
Uchwała nr 2/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej, Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego. Poz. 5.
 
30.
Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz.U. 2020 poz. 1262.
 
31.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r., poz. 1086.
 
32.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374.
 
33.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 568.
 
34.
World Economic Forum (2020). Global Risks Report 2020. Pobrane z: https:// reports.weforum. org/global-risks-report-2020/chapter-one-risks-landscape/ (dostęp: 10.06.2023).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top