PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rynek lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w latach 2019-2022
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Data nadesłania: 13-12-2023
 
 
Data akceptacji: 15-01-2024
 
 
Data publikacji: 08-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Dorota Zaremba   

Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):74-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przestawienie sytuacji na wtórnym rynku lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w latach 2019-2021. Z przeprowadzonych badań wynika duże zróżnicowanie przestrzenne liczby dokonanych transakcji, cen jednostkowych oraz stawek najmu lokali mieszkalnych. Materiał i metody: Badaniu poddano liczbę dokonanych transakcji oraz średnie ceny jednostkowe i stawki najmu lokali mieszkalnych w latach 2019-2021.. Dane źródłowe pochodzą z GUS oraz NBP. Metodykę badań oparto na prostych metodach statystycznych. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika duże zróżnicowanie przestrzenne liczby dokonanych transakcji, cen jednostkowych oraz stawek najmu lokali mieszkalnych w stolicach województw Polski w poszczególnych kwartałach w latach 2019-2022. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że rynek lokali mieszalnych w stolicach województw Polski obronił się przed kryzysem związanym z pandemią.
 
REFERENCJE (33)
1.
Adrianowski, D. (2020). Prognozy zmian modeli biznesowych przedsiębiorstw bankowych ze względu na pandemię COVID-19. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 21(4), 17-34.
 
2.
André, C., Chalaux, T. (2023). Housing prices during the COVID-19 pandemic: Insights from Sweden. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 67(1), 137-154.
 
3.
Bolesta, K., Sobik, B. (2020). Analiza działań antykryzysowych podczas pandemii COVID-19 w krajach Europy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 13, 18-30.
 
4.
Bryk, R. (2019). Preferencje zakupu mieszkań w dużych miastach Polski. Studia Miejskie, 33, 141-153.
 
5.
Cheung, K. S., Yiu, C. Y., Xiong, C. (2021). Housing market in the time of pandemic: A price gradient analysis from the COVID-19 epicentre in China. Journal of Risk and Financial Management, 14(3), 108.
 
6.
Czech, K., Karpio, A., Wielechowski, M. W., Woźniakowski, T., Żebrowska-Suchodolska, D. (2020). Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19. Wydawnictwo SGGW Warszawa, Poland.
 
7.
Czechowska, I. D., Lipiński, C., Stawska, J., Zatoń, W. (2022). Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19. Perspektywa credit crunch. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
8.
Gabryjończyk, K., Gabryjończyk, P. (2021). Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce. Turystyka i Rozwój Regionalny, 15, 43-58.
 
9.
Gajowniczek, K. (2021). Rynek nieruchomości w kontekście pandemii COVID-19. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 22(1), 33-58.
 
10.
Kacprzak, K. (2021). Wpływ pandemii na funkcjonowanie platformy wynajmu krótkoterminowego Airbnb w miastach – przegląd literatury. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 41-50.
 
11.
Kateryna, V., Marek, S., Anna, K. (2021). Analiza transakcji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. 41.
 
12.
Kokot, S. (2022). Realne ceny mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach w Polsce. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 67(03), 46-65.
 
13.
Koszel, M. (2020). Pandemia COVID-19 a rynek nieruchomości w Polsce. W: Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych (s. 109-129). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
14.
Kozicki, B., Mitkow, Sz., Sowa, B. (2021). Prognozowanie w obszarze zakupu nieruchomości w Polsce na 2021 rok w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego (Forecasting in the area of real estate purchase in Poland for 2021 in terms of economic security). Nowoczesne Systemy Zarządzania, 2.
 
15.
Li, L., Wan, W. X., He, S. (2021). The heightened ‘security zone’function of gated communities during the covid-19 pandemic and the changing housing market dynamic: Evidence from beijing, China. Land, 10(9), 983.
 
16.
Li, X., Zhang, C. (2021). Did the COVID-19 pandemic crisis affect housing prices evenly in the US? Sustainability, 13(21), 12277.
 
17.
Liu, S., Su, Y. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on the demand for density: Evidence from the US housing market. Economics letters, 207, 110010.
 
18.
Łasak, P. (2020). Wyzwania dla polskiego sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19. Polityka Gospodarcza w Niestabilnym Otoczeniu – Dylematy i Wyzwania, 80-93.
 
19.
Malesa, K. (2022). Mieszkalnictwo w Polsce w latach 2018-2020. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 33(2), 85-101.
 
20.
Mazurczak, A. (2021). Pandemia COVID-19 a działalność podmiotów typu Real Estate Investment Trust (REIT) na wybranych rynkach nieruchomości. W: Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych (s.130-146). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
21.
Najbar, K. (2021). Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19. Horyzonty Polityki, 12(40), 157-177.
 
22.
Ostrowska, A. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na rentowność sektora bankowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 993(3), 121-135.
 
23.
Rybka, M., Wrześniewska-Pietrzak, M., Wiatrowski, P., Zagórska, K., Kołodziejczak, M., Świerkowska, D., Wyszyński, J. (2021). COVID-19 – Czarna seria ciągle trwa, Medialny obraz koronawirusa i jego oddziaływanie społeczno-polityczne. Poznań: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne. [Google Scholar].
 
24.
Siemińska, E. H., Krajewska, M. (2019). Czy kończy się boom w sektorze deweloperów mieszkaniowych w Polsce? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(342), 21-44.
 
25.
Sopoćko, A. (2021). Nie każdy popyt ciągnie wzrost gospodarczy. Procesy zarządzania, 155.
 
26.
Subaşı, S. Ö., Baycan, T. (2022). Impacts of the COVID-19 pandemic on private rental housing prices in Turkey. Asia-Pacific Journal of Regional Science, 6(3), 1177-1193.
 
27.
Tajani, F., Liddo, F. D., Guarini, M. R., Ranieri, R., & Anelli, D. (2021). An assessment methodology for the evaluation of the impacts of the COVID-19 pandemic on the Italian housing market demand. Buildings, 11(12), 592.
 
28.
Twardowski, A. (2021). Implikacja kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości komercyjnych.
 
29.
Walczewski, H. (1994). Rynek nieruchomości w Polsce – jak wiele trzeba jeszcze zmienić? Świat Nieruchomości, NR 10 1994/95.
 
30.
Verhaeghe, P.-P., Ghekiere, A. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic on ethnic discrimination on the housing market. European Societies, 23(sup1), .384-399.
 
31.
Zaborowski, T. (2022). Propozycja zasad i instrumentów polityki mieszkaniowej jako narzędzia korekty ułomnych mechanizmów rynkowych. Studia Miejskie, 43, 27-51.
 
32.
Zaniewska, M., Kobylińska, U. (2023). Wybrane zachowania konsumentów na rynku nieruchomości w okresie pandemii COVID-19. Akademia Zarządzania, 7(1).
 
33.
Zbyrowski, R. (2022). Przyczynowość cen na rynku nieruchomości w Polsce. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 23(3), 67-77.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top