PL EN
REVIEW ARTICLE
IN THE PURSUIT OF POINTS OR WHAT YOUNG SCIENTISTS SHOULD PAY ATTENTION TO
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Sylwia Bielawska   

Sylwia Bielawska, Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, e-mail: biblioteka@pwsz.com.pl, tel.: 74 641 92 26
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(4):28-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The pressure on young scientists observed for many years, sanctioned by legal regulations, imposes the obligation on them not only to conduct research and teaching activities, but also to meet the requirements of parameterization. It is the number of publications, sometimes irrespective of their quality, that determines their position at the university, and thus the progress of a research career and access to research funding (i.e. obtaining scholarships or grants). Therefore, it is not surprising that cases of using controversial offers of the so-called predatory publishers or conference organisers are more frequent. Scientists that are under the pillory of parameterization requirements sometimes use such companies unknowingly. The article describes cases of dishonest behaviour known in the scientific world and strategies taken in the so-called parametric game, as well as solutions to prevent such unwanted activities, which were included in the 2.0 Act.
 
REFERENCES (31)
1.
Bartholomew, R.E. (2014). Science for sale: the rise of predatory journals. Journal of the Royal Society of Medicine, 107(10), 384-385. https://doi.org/10.1177/014107....
 
2.
Beall, J. (2012). Predatory publishers are corrupting open access. Nature, 489(7415), 179. https://doi.org/10.1038/489179....
 
3.
Berlin, L. (2009). Plagiarism, salami slicing, and Lobachevsky. Skeletal Radiology, 38(1), 1–4. https://doi.org/10.1007/s00256....
 
4.
Brandt, A.M. (2011). O parametryzacji ocen w nauce w Polsce. Nauka, 3, 135–144.
 
5.
Brzeziński, J.M. (2016). Przeciwko depersonalizacji i nadmiernej standaryzacji procesu ewaluacji w nauce. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(52), 127–138.
 
6.
Diest, P.J., van Holzel, H., Burnett, D., Crocker, J. (2001). Impactitis: New cures for an old disease. Journal of Clinical Pathology, 54(11), 817–819. https://doi.org/10.1136/jcp.54....
 
7.
Elsaie, M., Kammer, J. (2009). Impactitis: The impact factor myth syndrome. Indian Journal of Dermatology, 54(1), 83–86. https://doi.org/10.4103/0019-5....
 
8.
Errami, M., Hicks, J.M., Fisher, W., Trusty, D., WrenTara, J.D., Long, C., Garner, H.R. (2008). Déjà vu – a study of duplicate citations in Medline. Bioinformatics, 24(2), 243–249. https://doi.org/10.1093/bioinf....
 
9.
Habibzadeh, F., Winker, M.A. (2009). Duplicate publication and plagiarism: causes and cures. Notfall Rettungsmed, 12, 415–418. https://doi.org/10.1007/s10049....
 
10.
Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, 3, 117–140, dostęp: http://www.pan.poznan.pl/nauki....
 
11.
Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 63–78. https://doi.org/10.14746/nisw.....
 
12.
Kulczycki, E., Drabek, A., Rozkosz, E.A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 3, 35–58. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p....
 
13.
Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., Drabek A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1, 107–142. Pobrano z: https://www.researchgate.net/p....
 
14.
Kwiek, M. (2015). Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 41–74. https://doi.org/10.14746/nsw.2....
 
15.
Leja, K. (2013). Garść refleksji o parametryzacji w nauce i szkolnictwie wyższym. Pobrano z: www.researchgate.net/publication/273633097_Garsc_refleksji_o_parametryzacji_w_nauce_i_szkolnictwie_wyzszym_w_Polsce.
 
16.
List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017). Forum Oświatowe, 30(2), 143-146.
 
17.
Nabout, J.C., Parreira, M.R., Teresa, F.B., Carneiro, F.M., da Cunha, H.F., de Souza Ondei, L., Salomão Caramori, S., Nascimento Soares, T. (2014). Publish (in a group) or perish (alone): the trend from single- to multi-authorship in biological papers. Scientometrics, 102(1), 357–364. https://doi.org/10.1007/s11192....
 
18.
Ostrowicka, H., Spychalska-Stasiak, J. (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(49), 105–131. https://doi.org/10.14746/nisw.....
 
19.
Sieńczyło-Chlabicz, J., Banasiuk, J. (2012). Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej. Państwo i Prawo, 3, 6–19.
 
20.
Sorokowski, P., Kulczycki, E., Sorokowska, A., Pisanski, K. (2017). Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543(7646), 481–483. https://doi.org/10.1038/543481....
 
21.
Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. PWN, Warszawa.
 
22.
Towpik, E. (2015). IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceny wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory. Journal of Oncology, 65(6), 465–475. Pobrano z: https://journals.viamedica.pl/....
 
23.
Toy, J. (2002). The Ingelfinger Rule: Franz Ingelfinger at the New England Journal of Medicine 1967–77. Science Editor, 25(6), 195–198. Pobrano z: https://www.councilscienceedit....
 
24.
Walicki, A. (2011). Niebezpieczne nieporozumienia w sprawach nauki. Pobrano z: https://www.tygodnikprzeglad.p....
 
25.
Wislar, J., Flanagin, A., Fontanarosa, P.B., DeAngelis, C.D. (2011). Honorary and ghost authorship in high impact biomedical journals: a cross sectional survey. BMJ, 343, 1–7. Pobrano z: https://www.bmj.com/content/bm....
 
26.
Wróblewski, A.K. (2017). Nie wszystko, co się liczy, da się policzyć… Nauka, 1, 7-22.
 
27.
Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich (2011). Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej. Warszawa: MNiSW.
 
28.
www.aje.com/en/arc/ghost-authorship.
 
29.
www.ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ewaluacja-nauki-w-ustawie-2-0-moj-komentarz-na-kongresie-nauki-w-krakowie.
 
30.
www.ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wykaz-wydawcow-naukowych-a-model-biznesowy.
 
31.
www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/biomed-central-editor-tutorials/publication-and-research-ethics-and-misconduct/authorship-issues-guest-gift-or-ghost.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top