PL EN
REVIEW ARTICLE
THE SECURITY OF PERSONAL DATA IN EUROPEAN UNION SINCE 2018
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Dariusz Brążkiewicz   

Dariusz Brążkiewicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: d.brazkiewicz@dydaktyka.pswbp.pl, tel. 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(4):39-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Intensive development of information technology in the early 21st century means that citizens’ personal data is constantly processed using increasingly advanced digital technologies. At the same time, technological development includes more and more areas of a modern man, including administrative, economic and financial areas. In order to maintain and improve security in the field of personal data protection, it is necessary to create new legal solutions. The introduction of unitary supranational solutions in European Union will eliminate or significantly reduce the risks associated with the collection, processing and use of personal data. Responsibility for this security will rest, as it has been until now, on institutions and companies, and professionally prepared employees who supervise or process this data. When the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union came into force on 25 May 2018, increased protection of personal data will be applied by: increasing the analysis of the risk of personal data processing, accountability of personal data processing, privacy of personal data protection and liability for violation of the provisions on the protection of personal data, including very high financial penalties.
 
REFERENCES (11)
1.
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 281/31 z 23.11.1995.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSSiSW, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016.
 
3.
General Data Protection Regulation (GDPR) requirements, deadlines and facts, Michael Nadeau, 23/04/2018, Biuletyn CSO, Pobrane z: https://www.csoonline.com/arti....
 
4.
Ocena skutków regulacji do projektu Ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 r., Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrane z: http://mc.bip.gov.pl/projekty-....
 
5.
Ochrona danych: Rada zatwierdza podejście ogólne, Komunikat prasowy 450/15, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 15/06/2015. Pobrane z: http://www.consilium.europa.eu....
 
6.
RODO pod lupą. Przewodnik po przepisach rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (2017). Łódź: Wyd. Lubasz & Wspólnicy. Pobrane z: http://rodo.lubasziwspolnicy.p....
 
7.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016.
 
8.
Ustawa o ochronie danych osobowych, projekt z 12 września 2017 r., Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrane z: http://mc.bip.gov.pl/projekty-....
 
9.
Uzasadnienie do projektu Ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 r., Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrane z: http://mc.bip.gov.pl/projekty-....
 
10.
Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016). Warszawa: wyd. Biuro GIODO. Pobrane z: http://www.giodo.gov.pl/152028....
 
11.
Zegarek P. (2016). W końcu finalny tekst Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych! Pobrane z: http://blog-daneosobowe.pl/kon....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top