PL EN
THE PROTECTION OF THE JUVENILE INTERNET USERS IN LAW AND PRACTICE OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):78-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this publication is the analysis of the legal basis for the protection of the Internet users, including the European Union and the Council of Europe regulations, state law, as well as the verification of actions taken by the member states in the range mentioned in the title and the consideration whether the proposed solutions are effective. After the initial theoretical deliberations concerning the map of threats (connected with the content and communication via the Internet), the amended Polish penal code and the key legal regulations on youth Internet users protection were analyzed (The Council of Europe Convention on Cybercrime of 23 November 2001; Council Framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography; The Council of Europe Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse of 12 July 2007). The introduction of the protection policy priorities is established through the realization of aid programmes. One of them is Safer Internet. The following analysis discusses the main aims, fields of operation, guidelines and priorities, as well as initiatives under realization (inter alia The International Day of Safer Internet). It also verifies the guidelines of the Polish Safer Internet Programme Centre, including the work of Nobody's Children Foundation as well as the Research and Academic Computer Network. The study discusses the tasks and initiatives of Saferinternet.pl project (including Dyżurnet.pl contact team, hotline and aid team, called Helpline.org.pl), and the aims of media and social campaigns (e.g. Child Online). Youth Protection Roundtable was also analysed as an example of cooperation between the specialists in technology and pedagogy undertaken to provide children and youth with online protection. Analytical and descriptive methods were used in this article. Due to the inevitable development of the new information and communicative technologies, the European Community should immediately provide full, appropriate and whole community binding protection for children and the youth by approving directives which will assure that the processed content is legal, respects the principle of human dignity and is not harmful for proper youth development. The law in force nowadays does not ensure full protection. Only international cooperation of public institutions, consumer associations, supported by legal acts and correctly applied media education can grant such protection.
 
REFERENCES (67)
1.
Awareness, http://www.europa.eu.int/infor..., [21.12.2010].
 
2.
Berson I. R. (2003), Cyberofiary: psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania młodzieży za pośrednictwem internetu. „Dziecko Krzywdzone”, nr 2, s. 72-83.
 
3.
Boratyński J. (2009), Działania Unii Europejskiej przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Materiały pokonferencyjne. Wydawnictwo FDN, Warszawa.
 
4.
Braun-Gałkowska M. (2003), Oddziaływanie internetu na psychikę dzieci. „Edukacja Medialna”, nr 3, s. 14-20.
 
5.
Busch M. (2009), Program unijny Safer Internet - realizowane i planowane działania. Wykład wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Materiały niepublikowane, Warszawa.
 
6.
Computer Emergency Response Team, www.cert.pl, [09.01.2011].
 
7.
Croll J. (2009), Rekomendacje wypracowane w ramach projektu Youth Protection Roundtable. Materiały pokonferencyjne. Wydawnictwo FDN, Warszawa.
 
8.
Decyzja nr 1351/2008/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie kontynuacji wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz bezpieczniejszego korzystania z internetu i nowych technologii sieciowych, Dz. Urz. L 348 z 24.12.2008.
 
9.
Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z internetu poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w światowych sieciach komputerowych, Dz. Urz. L 33 z 06.02.1999.
 
10.
Decyzja nr 854/2005WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie kontynuacji wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz bezpieczniejszego korzystania z internetu i nowych technologii sieciowych, Dz. Urz. L 149 z 11.05.2005.
 
11.
Decyzja Ramowa Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej, Dz. Urz. L 013 z 20.01.2004.
 
12.
Dynamiczna Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, http://www.dzieckowsieci.pl/st..., [09.11.2010].
 
13.
Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2010 r. o audiowizualnych usługach medialnych, Dz. Urz. L 95/22 z 15.04.2010.
 
14.
Dyżurnet.pl, (2009), J@k w necie? Bezpiecznie!!! Warsztaty dla klas gimnazjalnych. Wydawnictwo Dyżurnet, Warszawa.
 
15.
Dyżurnet.pl, (2009), Rozwiązania filtrujące niepożądane treści w internecie. Wydawnictwo Dyżurnet.pl, Warszawa.
 
16.
Dziecko w sieci - nowe przepisy ułatwią walkę z pedofilią, http://www.wirtualnemedia.pl/a..., [09.08.2010].
 
17.
Dzień Bezpiecznego Internetu, www.dbi.pl, [09.11.2010].
 
18.
Fundacja Dzieci Niczyje, (2010), Dyżurnet.pl. Raport z działalności zespołu w latach 2005-2009. Wydawnictwo Dyżurnet.pl, Warszawa.
 
19.
Fundacja Dzieci Niczyje, www.fdn.pl, [28.12.2010].
 
20.
Fundacja Kidprotect.pl, www.kidprotect.pl, [09.01.2011].
 
21.
Guerreschi C. (2006), Nowe uzależnienia. Wydawnictwo Salwator, Kraków.
 
22.
Helpline.org.pl, http://www.dzieckowsieci.pl/st..., [11.01.2011].
 
23.
Historia Dyzurnet.pl, http://www.dyzurnet.pl/o_nas/h..., [09.01.2011].
 
24.
 
25.
Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej. Sprawozdanie nr 21/2009, http://www.senat.gov.pl/k7/ue/..., [15.06.2010].
 
26.
Internet bezpieczniejszy dla dzieci! Konferencja ministerialna Unii Europejskiej w Pradze: 20.04.2009r., http://www.mswia.gov.pl/portal..., [12.09.2009].
 
27.
Jończyk I., Różycka M., Kurowski B., Węgłowski B. (2007), Jak w necie? Bezpiecznie! Wydawnictwo Dyżurnet, Warszawa.
 
28.
Kodeks karny; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.
 
29.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 
30.
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. Ustawa w sprawie ratyfikacji Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
 
31.
Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r., http://www.ms.gov.pl/ue/ue3in3..., [07.05.2010].
 
32.
Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z dnia 12 lipca 2007 r., http://www.ms.gov.pl/re/081027..., [03.02.2008].
 
33.
Kosek-Nita S. (2006), Uzależnienie od komputera i jego następstwa. „Wychowanie na Co Dzień”, nr 3, s. 6-9.
 
34.
Levina O. (2009), Pomoc ofiarom wykorzystywania seksualnego przez internet w Rosji. Wykład wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Materiały niepublikowane, Warszawa.
 
35.
Maj M. (2009), Techniczne aspekty bezpieczeństwa w internecie. Wykład wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Materiały niepublikowane, Warszawa.
 
36.
Międzynarodowa Konferencja: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, http://konferencja.saferintern..._ mlodziezy_w_internecie.html, [11.01.2011].
 
37.
Murawska-Najmiec E. (2005), Informacja na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia internetu systemem prawa przy jednoczesnej ochronie swobody wypowiedzi i informacji. Wydawnictwo KRRiT, Warszawa.
 
38.
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, www.nask.pl, [08.01.2011].
 
39.
Projekt Saferinternet.pl, http://www.dzieckowsieci.pl/st..., [10.01.2011].
 
40.
Protokół Opcjonalny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka dotyczący sprzedaży dzieci, prostytucji dziecięcej i pornografii z udziałem dzieci z dnia 25 maja 2000 r., http://www.vilp.de/p11.htm, [08.03.2010].
 
41.
Pyżalski J. (2009), Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska. „Dziecko Krzywdzone”, nr 29, s. 12- 26.
 
42.
Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2001)8 z dnia 31 października 2001 r. dotycząca samoregulacji w zakresie cyberzawartości: samoregulacja oraz ochrona użytkowników przed treściami nielegalnymi i szkodliwymi w usługach informacyjnokomunikacyjnych, http://www.krrit.gov.pl/bip/Po..., [06.02.2010].
 
43.
Safer Internet Programme: Empowering and Protecting Children Online, http://ec.europa.eu/informatio..., [07.01.2011].
 
44.
Safer Internet w Europie, http://www.saferinternet.pl/aw..., [02.01.2011].
 
45.
Safer Internet w Polsce, http://www.saferinternet.pl/sa..., [07.01.2011].
 
46.
Safer Internet, http://ec.europa.eu/informatio..., [04.01.2011].
 
47.
Saferinternet.pl, www.saferinternet.pl, [10.01.2011].
 
48.
Serzycki M. (2009), Portale społecznościowe a ochrona danych osobowych. Wykład wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Materiały niepublikowane, Warszawa.
 
49.
Shaw G. (2009), Europejska współpraca na rzecz walki z pornografią dziecięcą w internecie – studium przypadków. Materiały konferencyjne z III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie - Warszawa 29-30.09.2009 r. Wydawnictwo FDN, Warszawa.
 
50.
Społeczności sieciowe: Komisja pośredniczy w porozumieniu głównych firm internetowych, http://europa.eu/rapid/pressRe..., [13.02.2010].
 
51.
Stiftung Digitale Chancen (2009), Zestaw zaleceń projektu Youth Protection Roundtable. Stiftung Digitale Chancen, Hamburg.
 
52.
Śpiewak J. (2010), Wykorzystanie seksualne dziecka w kodeksie karnym. „Niebieska Linia”, nr 3, s. 28-37.
 
53.
Śpiewak J., Aspekty prawne, http://www.kidprotect.pl/artyk..., [03.04.2008].
 
54.
Tęcza-Ćwierz T. (2003), Internet - szanse i zagrożenia. „Wychowawca”, nr 6, s. 16-17.
 
55.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535.
 
56.
Walrave F., Heirman W. (2009), Skutki cyberbullyingu – oskarżenie czy obrona technologii?. „Dziecko Krzywdzone”, nr 29, s. 27 - 36.
 
57.
Wojtasik Ł. (2009), Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych. „Dziecko Krzywdzone”, nr 29, s. 7-11.
 
58.
Wojtasik Ł. (2003), Pedofilia i pornografia dziecięca w internecie. „Dziecko Krzywdzone”, nr 2, s. 56 – 67.
 
59.
Wojtasik Ł., Pedofilia i pornografia dziecięca w internecie, http://www.fdn.pl/index/?id=0f..., [09.09.2010].
 
60.
Wolak J., Mitchell K., Finkelhor D. (2009), Czy nękanie za pośrednictwem internetu jest formą przemocy rówieśniczej? Analiza zjawiska nękania online przez znajomych rówieśników i przez sprawców znanych wyłącznie z sieci. „Dziecko Krzywdzone”, nr 29, s. 77- 89.
 
61.
Youth Protection Roundtable, http://www.dzieckowsieci.pl/st..., [12.01.2011].
 
62.
Youth Protection Roundtable, www.yprt.eu, [12.01.2011].
 
63.
Zalecenie Komisji C(2009)6464 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy, Dz. Urz. L 227 z 29.8.2009.
 
64.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą, Dz. Urz. L. 12 z 03.02.2009.
 
65.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych, Dz. Urz. L 378 z 27.12.2006.
 
66.
Zalecenie Rady Europy Rec(2009)5 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami i zachowaniami oraz promowania ich aktywnego uczestnictwa w nowym środowisku informacyjnym i komunikacyjnym, https://wcd.coe.int/ViewDoc.js...; [17.07.2009].
 
67.
Zespół Dyżurnet, www.dyzurnet.pl, [27.12.2010].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top