PL EN
ORIGINAL ARTICLE
HEALTH BEHAVIOURS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AS AN ELEMENT OF THEIR HEALTH COMPETENCE
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Fizjoterapii
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Zofia Kubińska   

Zofia Kubińska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Fizjoterapii, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: zofiakubinska@wp.pl, tel.: 83 344 99 02
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):78-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the following paper is to present health behaviours of physical education teachers, relating them to their gender and work experience, and to discuss them as significant elements of their predispositions and competence for realization of the health education programme at school. 150 teachers were tested with the diagnostic survey method. According to the obtained results, the majority of respondents have good family and professional relations, care about their development, physical fitness and good physical and mental state. Nevertheless, there were observed some undesirable behaviours in teachers’ work, such as alcohol drinking, taking substances, insufficient self-education or unsatisfactory help for people in need. Men drink alcohol or use other substances significantly more often than women. Women, in turn, more often take care about their looks and slim figures. Regular helping the needy is declared most frequently by the persons with the longest and the shortest work experience. Those with the longest work experience mostly declare good family relations, whereas caring for their looks and slim figure is declared first of all by the persons with the shortest work experience.
 
REFERENCES (24)
1.
Caussidier C., El Hage F., Munoz F., Remki L., Larribi R., Khzami S.E., Berger D., de Carvalho G.S., Favre D. (2011), In search of a health education model: teachers’ conceptions in four Mediterranean countries. Global Health Promotion, 18(4), s. 5-15.
 
2.
Duda-Zalewska A. (2012), Zachowania zdrowotne nauczycieli a staż pracy w zawodzie. Hygeia Public Health, 47(2), s. 183-187.
 
3.
Iwanowicz E. (2009), „Health Literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Medycyna Pracy, 60(5), s. 427–437.
 
4.
Kasl S.V., Cobb S.(1966), Health Behavior, Illness Behavior, and Sick-role Behavior. Archives of Environmental Health. 12(4), s. 531-541.
 
5.
Kisilowska M (2008), Health information literacy. Biblioteki na zdrowie! Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników. http://eprints.rclis.org/14302... (data dostępu: 20.07.2015).
 
6.
Komisja Europejska (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych. Strasburg. http://biblioteka-krk.ibe.edu.... (data dostępu: 20.07.2015).
 
7.
Lipowski M., Szczepańska-Klunder Ż. (2013), Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego, W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. T 1. Wyższa Szkoła Sportowa w Łodzi, s. 9-26.
 
8.
Majchrowska A. (2003), Zachowania zdrowotne aspekty socjologiczne, W: A. Majchrowska (red.), Wybrane elementy socjologii. Wyd. Czelej, Lublin s. 293-316.
 
9.
Niedźwiecka B. (2013), Zdrowotne kompetencje informacyjne jako ważna składowa kompetencji zdrowotnych. Zdrowie Publiczne, 123(1), s. 98-103.
 
10.
Nowak P.F. (2012), Model edukacji zdrowotnej w polskiej szkole w opiniach nauczycieli. Hygeia Public Health, 47(2), s. 207-210.
 
11.
Nutbeam D. (2000), Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), s. 259-267.
 
12.
Piotrowicz R., Podolec P., Kopeć G., Drygas W., Mamcarz A., Stańczyk J., Zdrojewski T., Kozek E., Godycki-Ćwirko M., Naruszewicz M., Undas A., Pająk A., Czarnecka D., Opala G., Grodzicki T. (2010), Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki dotyczące aktywności fizycznej. W: P. Podolec (red.) Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2. Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 435-491.
 
13.
Prażmowska B., Dziubak M., Morawska S., Stach J. (2011), Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), s. 210-218.
 
14.
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U.2009, Nr 4, poz. 1.
 
15.
Syrek E. (2000), Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
16.
Śmiglewska M., Cieślicka M., Lewandowski A., Stankiewicz B. (2013), Wychowanie fizyczne a kompetencje zdrowotne według opinii studentów pierwszego roku wybranych wyższych uczelni. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 40, s. 27-36.
 
17.
Titkow A. (1990), Zachowania związane ze zdrowiem i chorobą jako element wiedzy o społeczeństwie. W: A. Ostrowska (red.), Wstęp do socjologii medycyny. IFiS PAN IS UW, Warszawa.
 
18.
Wojciechowska K. (2014), Nauczyciel przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole. Roczniki Pedagogiczne, t. 6(42), nr 2, s. 127-141.
 
19.
Włoch A. (2011), Społeczny wymiar edukacji europejskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 18, nr 1, s. 225-241.
 
20.
Woynarowska B. (2011), Cechy współczesnej edukacji zdrowotnej. W: B. Woynarowska (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, s. 13-18.
 
21.
Woynarowska-Sołdan M., Tabak I. (2013), Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły. Medycyna Pracy, 64(5), s. 659-670.
 
22.
Woynarowska-Sołdan M., Węziak-Białowolska D. (2012), Samoocena zdrowia i dbałość o zdrowie u nauczycieli. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), s. 739-745.
 
23.
Wszędyrówny M. (2002), Zachowania zdrowotne w warunkach biedy. W: J. Barański, W Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 223-234.
 
24.
Zysnarska M., Bernad D. (2007), Zachowania prozdrowotne nauczycieli w województwie wielkopolskim część I. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88(2), s. 183-187.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top