PL EN
HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY WYMIAR ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Data publikacji: 26-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):3–10
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problematyka bezdomności należy do trudnych kwestii społecznych. Nie omija ona – tak w przeszłości jak i współcześnie – społeczeństw, w których obok dobrobytu istnieje również bieda i ubóstwo. O randze bezdomności wśród problemów społecznych, decydują nie tylko trudne do zidentyfikowania parametry ilościowe, ale również dynamizm zjawiska, nastawienie społeczne oraz wciąż odnotowywane zmiany w strukturze populacji bezdomnych. Artykuł ukazuje niektóre ważniejsze modele rozwiązań o charakterze opiekuńczym i pomocowym wobec bezdomnych i ubogich, jakie na przestrzeni wieków rozwinęły się w Polsce. Ponadto przybliża skalę potrzeb ludzi dotkniętych bezdomnością, przyczyny wykluczenia z aktywności społecznej, zawodowej w kontekście przeobrażeń oraz zmieniających się uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych w Polsce.
 
REFERENCJE (10)
1.
Andrzejewski, M. (1983), Bezdomni urzędnicy, czyli tęsknota za Birnbaunem, „Ład”, nr 17, s. 5.
 
2.
Chrapkowska-Zielińska, A. (1996), Pomoc bezdomnym, „Opieka, Wychowanie, Terapia", nr 3, s. 37.
 
3.
Dola, K. (1968), Szpitale średniowieczne Śląska, „Roczniki Teologiczne Śląska Opolskiego", nr l, Śląsk Opolski, s. 239.
 
4.
Dola, K. (1979), Opieka społeczna Kościoła, W: B. Kumar, Z. Obertyński (red.), Historia Kościoła w Polsce, 1.1, cz. l, wyd. II, Wyd. Pallottinum, Poznań, Warszawa, s. 435.
 
5.
Indulski, J. Kleczkowski, W. Lwowski, J. (1984), Organizacja ochrony zdrowia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, s. 21-22.
 
6.
Porowski, M. (1995) Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych, W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 440.
 
7.
Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr116/2002, Kwestia bezdomności w programie działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w latach 1994-2001, Warszawa, lipiec 2002, s. 3-4.
 
8.
Śledzianowski, J. (1995), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta a bezdomność, Rubikon, Wrocław, s. 31.
 
9.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., Dz. U z 1998 r., nr 64, poz. 414, art. 21. nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 z późn. zm.
 
10.
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz. U. Nr 92, póz. 726.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081