PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PLANOWANIE MIGRACJI ZAROBKOWEJ PRZEZ MŁODZIEŻ SZKÓŁ ŚREDNICH Z LUBELSZCZYZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
3
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stanisław Lachowski   

Stanisław Lachowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Socjologii, Zakład Metod Badań Społecznych, ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin, e-mail: stachowski@wp.pl, tel.: 81 537 28 86
Data publikacji: 21-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):36–44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Przedmiotem artykułu jest prezentacja planów migracyjnych uczniów szkół średnich województwa lubelskiego. Celem prowadzonych badań było poznanie planów zawodowych i aspiracji życiowych młodzieży uczęszczających do szkół średnich w woj. lubelskim. Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w 2012 r. metodą sondażu diagnostycznego, przy użyciu kwestionariusza ankiety. Audytoryjne badania ankietowe zrealizowano na terenie szkoły w trakcie zajęć. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że 4/5 badanych uczniów (83,2%) rozważa możliwość wyjazdu za granicę. Sprecyzowane plany wyjazdu bezpośrednio po zdanej maturze ma 9,6% respondentów, a w perspektywie pięciu lat od ukończenia szkoły gotowość taką wyraża 2/5 spośród nich. Wnioski: Badane osoby deklarujące chęć wyjazdu najczęściej wskazują na Wielką Brytanię, Niemcy i Holandię jako kraje docelowe emigracji. Głównym czynnikiem motywującym respondentów do opuszczenia Polski jest trudna sytuacja na rynku pracy i niskie zarobki oraz przekonanie, że w potencjalnych krajach wyjazdu warunki zatrudnienia, pracy i zabezpieczenia społecznego są zdecydowanie lepsze.
 
REFERENCJE (19)
1.
Beine M., Docquier F., Rapoport H. (2001), Brain drain and economic growth: theory and evidence. Journal of Development Economics, Vol. 64, s. 275–289.
 
2.
Bochno I. (2012), Wybrane uwarunkowania gotowości migracyjnej ponadgimnazjalistów. Komunikat z badań. Wychowanie na co Dzień, 12(231), s. 10-13.
 
3.
Brzozowski J. (2008), Zjawisko marnotrawstwa mózgów i jego skutki gospodarcze. Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych, 18, s. 73-89.
 
4.
Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie. PWN, Warszawa.
 
5.
Drinkwater S., Eade J., Garapich M. (2007), Poled Apart? EU Enlargement and Labour Market Outcomes of Immigrants in the UK. University of Surrey Guildford.
 
6.
Giddens A. (2012), Socjologia. PWN, Warszawa.
 
7.
Golinowska S. (2004), Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej: Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodnie. Polityka Społeczna, 3, s. 3-8.
 
8.
Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
9.
Kurzępa J. (2009), Konsekwencje socjokulturowe migracji młodego pokolenia Polaków. Kultura i Edukacja, 1(70), s. 14-36.
 
10.
Mansoor A., Quillin B. (2006), Migration and Remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union. World Bank.
 
11.
Nakonieczna J. (2007), Migracje międzynarodowe a rozwój państwa. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 
12.
Okólski M. (2004), Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 
13.
Poakcesyjne migracje zarobkowe (2013) CBOS, Warszawa (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., (data dostępu: 25.05.2015).
 
14.
Rajkiewicz A. (2008), Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. PWN, Warszawa, s. 303-313.
 
15.
Śpiewak E. (2013), Preferencje migracyjne studentów województwa pomorskiego. Studia i Analizy Europejskie, 1(11), s. 91-101.
 
16.
Świętochowska U. (2007), Problemy migracji w Unii Europejskiej, W: E. Polak, J. Leska-Ślęzak (red.), Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin, s. 125-128.
 
17.
Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 
18.
Tarasiewicz P. (2013), Migracje a drenaż mózgów. Człowiek w Kulturze, 23, s. 145-160.
 
19.
Turnowiecki W. (2008) Polityka społeczna. Wydawnictwo GWSH, Gdańsk.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081