PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE ŁUKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 21-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kozak   

Agnieszka Kozak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: agatau@tlen.pl, tel.: 83 344 99 02
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):45-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju turystyki w gminie Łuków oraz odpowiedź na pytanie, czy można uznać, że na tym obszarze istnieje szansa na rozwój turystyki? Celem pracy jest również ocena potencjału turystycznego gminy Łuków i okolic na podstawie opinii mieszkańców, osób odwiedzających omawiany teren a także na podstawie analizy SWOT. W celu oceny potencjału turystycznego gminy Łuków posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wspartą kwestionariuszem ankiety. Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie Gminy Łuków. Badaniem objęto 50 osób. Respondentami byli mieszkańcy oraz osoby przyjezdne. W badaniach wykorzystana została również analiza SWOT. Z uzyskanych danych wynika, że gmina Łuków posiada znaczny potencjał turystyczny, przejawiający się przede wszystkim w bogactwie walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych. Ponadto gmina posiada dobre położenie komunikacyjne oraz dysponuje dobrze rozwiniętą bazą gastronomiczną i noclegową. Odczuwalny jest jednak brak promocji, inicjatyw władz wspierających rozwój turystyki oraz brak wizerunku turystycznego obszaru.
 
REFERENCJE (5)
1.
Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 
2.
Łukowska Gazeta Jubileuszowa (2003), Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J. S. Majewskiego w Łukowie, Łuków.
 
3.
Kozak A. (2013), Potencjał turystyczny obszarów przyrodniczo-cennych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego, W: Popyt turystyczny, Fundusze Europejskie, Zagadnienie Regionalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kołobrzeg.
 
4.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2013-2016, z perspektywą do 2020 roku, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków (2013). Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/34/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 kwietnia 2011 r., Łuków.
 
5.
Szczęśniak H. (1983), Łuków i okolice, Informator turystyczny. Lublin- Siedlce.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top