PL EN
AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE Z WYBRANYCH OŚRODKÓW REHABILITACYJNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Józef Bergier   

Józef Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: j.bergier@pswbp.pl, tel. (83) 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):37-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ważną kwestią w życiu osób niepełnosprawnych jest uczestnictwo w aktywności fizycznej w tym w aktywnej turystyce. W pracy podjęto próbę analizy aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo lubelskie. Do zrealizowania niniejszego celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w niej autorskie narzędzie w postaci kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób niepełnosprawnych fizycznie z ośrodków rehabilitacji w Lublinie i Nałęczowie w miesiącu kwietniu 2014 roku. W wyniku badań wykazano na znaczne trudności uczestnictwa tych osób w turystyce. Głównymi barierami jest infrastruktura architektoniczna niedostosowana do ich niepełnosprawności a także skromne finanse. Badani rzadko uczestniczą w wyjazdach turystycznych a ich głównym celem są turnusy rehabilitacyjne. Głównym organizatorem jest rodzina i znajomi, a środkiem transportu autokar.
 
REFERENCJE (24)
1.
Bergier J. (red.), (2001), Praca, sport i wypoczynek osób niepełnosprawnych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
2.
Bergier B., Bergier J., Kubińska Z. (2010), Environmental determinants of participation in tourism and recreation of people with varying degrees of disability. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. Vol. 73, iss. 17-18, s. 1134-1140.
 
3.
Bergier J., Tomczyszyn D., Romanowicz W. (2012), Wykorzystanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich województwa lubelskiego. Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia2012, R. 14, z. 1, s. 147-156.
 
4.
Bergier B., Kubińska Z., Bergier J. (2013), Sports and Recreational Activities of the Disabled from Eastern Regions of Poland. Physical Culture and Sport. Studies an Research. Vol. 60, Iss 1; 30-39.
 
5.
Bergier J., Tomczyszyn D., Romanowicz W. (2013), Aktywizacja zawodowa kobiet niepełnosprawnych z obszarów wiejskich woj. lubelskiego, Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, R. 13, nr 2, s. 24-36.
 
6.
Chojnacki K., (2007), Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej, AWF Kraków.
 
7.
Dyba W., (2008), Rekreacja osób niepełnosprawnych w programie nauczania. Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, pod red. A. Stasiaka, Wyd. PTK „Kraj”, Warszawa.
 
8.
Kaganek K. (2009), Turystyka osób niepełnosprawnych fizycznie w aspekcie wybranych uwarunkowań. Wyd. EAS, Kraków.
 
9.
Kubińska Z., Bergier B., Bergier J. (2011), Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach i wsiach województwa lubelskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 17, Nr. 4, 2011, s. 189-193.
 
10.
Kubińska Z., Bergier B., Bergier J. (2013), Usage of leisure time by disabled males and females from the Lublin Region. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2013, Vol. 20, No 2, s. 341-345.
 
11.
Kurek W., Mika M. (2007), Turystyka jako przedmiot badań naukowych [w:]. Turystyka, pod red. W. Kruka, PWN Warszawa.
 
12.
Łobożewicz T. (red.) (2000), Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, WSE, Warszawa.
 
13.
Łobożewicz T. (1991), Turystyka ludzi niepełnosprawnych. Wiadomości ogólne, Warszawa.
 
14.
Łobożewicz T. (1995), Wpływ turystyki i rekreacji na przywracanie sprawności psychofizycznej osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Peteryński. Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, PSON, Kraków.
 
15.
Macniver R., Bauman A., Abouzeid M. (2010), A review of population-based prevalence studies of physical activity in adults in the Asia-Pacific region. BMC Public Health; 12:41.
 
16.
Napierała M., Żukowska H., (2003), Problemy osób niepełnosprawnych w turystyce, [w:] Sport powszechny w integracji z niepełnosprawnymi we wspólnej Europie, pod red. J. Bergiera, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska.
 
17.
Romanowicz W., Bergier J., Tomczyszyn D. (2013), Age as a differential factor of the activity of disabled people in the rural areas of the lubelskie voivodship. Barometr Regionalny 2013, T. 11, nr 1, s. 71-79.
 
18.
Skalska T., (2003), Turystyka osób niepełnosprawnych. Ogranicznenia i możliwości, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
19.
Tomczyszyn D., Bergier J, Romanowicz W., Kubińska Z. (2014), Barriers to professional activity in the opinion of the disabled and employers from lubelskie voivodship. Barometr Regionalny. Tom 12, nr 1, s. 99-107.
 
20.
Thomas S., Halbert J., Mackintosh S., Quinn S., Crotty M. (2012), Sociodemographic factors associated with self-reported exercise and physical activity behaviors and attitudes of South Australians: results of a population - based survey. J Aging Health; Mar; 24 (2): 287-306.
 
21.
Trybuś K., (2014), Turystyka jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle wyników badań ankietowych, Aktywizacja osób z niepełnosprawnością. [w:] Wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej, pod red., E. Rutkowskiej, M. Płaszewskiej, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
 
22.
Weber Corseuil M., Hallal PC., Xavier Corseuil H., Jayce Ceola Schneider I., d’Orsi E. (2012), Safety from crime and physical activity among older adults: a population – based study in Brazil. J. Environ Public Health, ID641010.
 
23.
Wolna-Nowakowska M., (2006), Rola aktywnego wypoczynku w kształtowaniu twórczej postawy życiowej osób niepełnosprawnych, [w:] Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych, red. J. Bergier, Z. Kubińska, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej.
 
24.
Ziemilska A., (1997). Problemy integracji osób niepełnosprawnych przez sport, Wychowanie Fizyczne i Sport, nr. 1-2, s. 370-372.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top