PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
CHARAKTERYSTYKA POPYTU NA AKTYWNOŚĆ REKREACYJNĄ W PARKACH LINOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Mazurek-Kusiak   

Anna Mazurek-Kusiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, e-mail: anna.mazurek@up.lublin.pl tel.: 81 445 66 46
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):36-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badań było określenie cech ilościowych i jakościowych grupy mieszkańców województwa lubelskiego korzystającej z parków linowych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu techniki ankiety bezpośredniej. W badaniach wykorzystano autorską ankietę, która została przeprowadzona w 2014 roku wśród 1202 mieszkańców wyżej wymienionego województwa. Do obliczeń statystycznych wykorzystano program Statistica, wersję 13 PL, a w nim testy nieparametryczne: test U Manna-Whitneya (dla dwóch grup) oraz test rang Kruskala-Wallisa i test mediany (dla większej ilości grup). Wyniki: Częściej z aktywności rekreacyjnej w parkach linowych korzystają mężczyźni niż kobiety. Przynajmniej raz w roku z parku linowego korzysta 63,86% mężczyzn i 59,04% kobiet. Największy popyt w parkach linowych kreują osoby młode do 30 lat, aż 69,11% z nich przynajmniej raz w roku korzysta z takiej aktywności w swoim czasie wolnym. Popyt na tę usługę zmniejsza się wraz z wiekiem. Aktywność mieszkańców województwa lubelskiego w parkach linowych jest zależna też od statusu zawodowego. Najczęściej klientami parków linowych są wykonujący wolny zawód (73,49%), menadżerowie, dyrektorzy i prezesi (71,88%) oraz uczniowie i studenci (69,89%). Najczęstszym klientem parków linowych jest młody mężczyzna do 30 lat, wykonujący wolny zawód i do tej grupy należałoby kierować oferty i promocję parków linowych. Wnioski: Dalsze badania powinny skupić się na ocenie jakościowej parków linowych w opiniach respondentów, żeby podnieść jakość świadczenia usług i bardziej wypromować tę formę aktywności ruchowej.
 
REFERENCJE (20)
1.
GUS (2012). Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego. Lublin: GUS.
 
2.
Hudson, S. (2010). Wooing zoomers: Marketing to the mature traveler. Marketing Intelligence and Planning, 28(4), 444–461.
 
3.
Jarosz, M. (2008). Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczącego zdrowego stylu życia. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.
 
4.
King, D.K., Littb, J., Hale, J. Burnieced, K.M., Center, C.R. (2015). The park a tree built’: Evaluating how a park development project impacted where people play. Urban Forestry & Urban Greening, 14, 293–299. doi.org/10.1016/j.ufug.2015.02.011.
 
5.
Koprowiak, E., Lubczyńska, A., Nowak, B., (2011). Styl życia osób podejmujących wspinaczkę wysokogórską wybrane aspekty. Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 46-47.
 
6.
Kruczek, Z. (2011). Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść i formę? Turystyka Kulturowa, 11, 37–4.
 
7.
Legierska, M. (2014). Dawka adrenaliny dla wszystkich. W: W. Franczukowski (red.), Polskie parki rozrywki (s. 48–49). Poznań: Press-Forum.
 
8.
Leśny, A. (2014). Działania w parkach linowych – rozrywka czy edukacja? W: A. Bąk, A. Leśny, E. PalamerKabacińska (red.), Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce (s. 300-317). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Pracownia Nauki i Przygody.
 
9.
Leśny, A. (2013). Parki linowe w edukacji – możliwości budowania kapitału społecznego w lesie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 34/1, 65-73.
 
10.
Lipko, M. (2013). Physical recreation, lifestyle and health of people living in rural areas, Turystyka i Rekreacja, 10, 157-162.
 
11.
Mogiła-Lisowska, J. (2010). Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków - uwarunkowania i styl uczestnictwa. Warszawa: AWF.
 
12.
Nowak, M., Nowak, J. (1996). Lubelszczyzna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
13.
Ok, K.H., Kyung, M.S., Bo, G.L., Hee, W.C., Eun-Ok, I., (2016). Transtheoretical Model Based Exercise Counseling Combined with Music Skipping Rope Exercise on Childhood Obesity. Asian Nursing Research, 10, 116-122.
 
14.
Ostrowska, U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika (s.96-132). Gdańsk: GWP.
 
15.
Palamer-Kabacińska, E., Leśny, A. (red.) (2012). Edukacja z przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty. Wrocław: Wydawnictwo Fundacja Pracownia Nauki i Przygody
 
16.
Pate, R.R., Pratt, M., Blair, S.N., Haskell, W.L., Macera, C.A., Bouchard, C., Buchner, D., Ettinger, W., Heath, G.W., King, A.C., Kriska, A., Leon, A.S., Marcus, B.H., Morris, J., Paffanbarger, R.S., Patric, K., Pollack, M.L., Rippe, J.M., Sallis, J., Wilmore, J.H. (1995). Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College and Sports Medicine. Journal of the American Medical Association, 15, 273, 402–407.
 
17.
Philips, K. (ed.) (2005). Basic technical rescue. Arizona: Grand Canyon National Park.
 
18.
Turski, S., Wyszkowski, M. (2006). Lubelszczyzna przewodnik. Lublin: Wydawnictwo BESPOL.
 
19.
Zawadzka, B. (2011). Aktywność fizyczna dorastającej młodzieży warunkiem lepszej jakości życia. W: Z. Żukowska, R. Żukowski (red.), Zdrowie – ruch – fair play (s. 38-52). Warszawa: Wydawnictwo Estrella.
 
20.
Żukowska, Z. (2008). Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia współczesnego człowieka. W: A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymala, W. Dębowska (red.), Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka – teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje (s. 10-11). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top