PL EN
TOURIST ACTIVITY OF PHYSICALLY DISABLED PERSONS FROM THE SELECTED REHABILITATION CENTERS OF THE LUBLIN VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Józef Bergier   

Józef Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: j.bergier@pswbp.pl, tel. (83) 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):37-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An important issue in the lives of people with disabilities is participation in physical activity including active tourism. The author of this paper attempted to analyze the tourist activity of disabled people living in the Lublin Voivodeship. In order to achieve this purpose, the methodology of diagnostic survey was applied, which included an author’s tool in the form of a questionnaire/survey. The study was conducted on a group of 100 people with physical disabilities from rehabilitation centers located in Lublin and Nałęczów in the month of April of 2014. The research demonstrated considerable difficulties of these people’s participation in tourism. The main barriers included architectural infrastructure which is not adapted to their disability as well as modest budgets of the study participants. The subjects are rarely involved in tourist trips and their main goal is rehabilitation stays. The main organizer is the family and friends, and the key means of transport is usually coach transport.
 
REFERENCES (24)
1.
Bergier J. (red.), (2001), Praca, sport i wypoczynek osób niepełnosprawnych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
2.
Bergier B., Bergier J., Kubińska Z. (2010), Environmental determinants of participation in tourism and recreation of people with varying degrees of disability. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. Vol. 73, iss. 17-18, s. 1134-1140.
 
3.
Bergier J., Tomczyszyn D., Romanowicz W. (2012), Wykorzystanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich województwa lubelskiego. Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia2012, R. 14, z. 1, s. 147-156.
 
4.
Bergier B., Kubińska Z., Bergier J. (2013), Sports and Recreational Activities of the Disabled from Eastern Regions of Poland. Physical Culture and Sport. Studies an Research. Vol. 60, Iss 1; 30-39.
 
5.
Bergier J., Tomczyszyn D., Romanowicz W. (2013), Aktywizacja zawodowa kobiet niepełnosprawnych z obszarów wiejskich woj. lubelskiego, Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, R. 13, nr 2, s. 24-36.
 
6.
Chojnacki K., (2007), Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej, AWF Kraków.
 
7.
Dyba W., (2008), Rekreacja osób niepełnosprawnych w programie nauczania. Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, pod red. A. Stasiaka, Wyd. PTK „Kraj”, Warszawa.
 
8.
Kaganek K. (2009), Turystyka osób niepełnosprawnych fizycznie w aspekcie wybranych uwarunkowań. Wyd. EAS, Kraków.
 
9.
Kubińska Z., Bergier B., Bergier J. (2011), Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach i wsiach województwa lubelskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 17, Nr. 4, 2011, s. 189-193.
 
10.
Kubińska Z., Bergier B., Bergier J. (2013), Usage of leisure time by disabled males and females from the Lublin Region. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2013, Vol. 20, No 2, s. 341-345.
 
11.
Kurek W., Mika M. (2007), Turystyka jako przedmiot badań naukowych [w:]. Turystyka, pod red. W. Kruka, PWN Warszawa.
 
12.
Łobożewicz T. (red.) (2000), Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, WSE, Warszawa.
 
13.
Łobożewicz T. (1991), Turystyka ludzi niepełnosprawnych. Wiadomości ogólne, Warszawa.
 
14.
Łobożewicz T. (1995), Wpływ turystyki i rekreacji na przywracanie sprawności psychofizycznej osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Peteryński. Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, PSON, Kraków.
 
15.
Macniver R., Bauman A., Abouzeid M. (2010), A review of population-based prevalence studies of physical activity in adults in the Asia-Pacific region. BMC Public Health; 12:41.
 
16.
Napierała M., Żukowska H., (2003), Problemy osób niepełnosprawnych w turystyce, [w:] Sport powszechny w integracji z niepełnosprawnymi we wspólnej Europie, pod red. J. Bergiera, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska.
 
17.
Romanowicz W., Bergier J., Tomczyszyn D. (2013), Age as a differential factor of the activity of disabled people in the rural areas of the lubelskie voivodship. Barometr Regionalny 2013, T. 11, nr 1, s. 71-79.
 
18.
Skalska T., (2003), Turystyka osób niepełnosprawnych. Ogranicznenia i możliwości, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
19.
Tomczyszyn D., Bergier J, Romanowicz W., Kubińska Z. (2014), Barriers to professional activity in the opinion of the disabled and employers from lubelskie voivodship. Barometr Regionalny. Tom 12, nr 1, s. 99-107.
 
20.
Thomas S., Halbert J., Mackintosh S., Quinn S., Crotty M. (2012), Sociodemographic factors associated with self-reported exercise and physical activity behaviors and attitudes of South Australians: results of a population - based survey. J Aging Health; Mar; 24 (2): 287-306.
 
21.
Trybuś K., (2014), Turystyka jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle wyników badań ankietowych, Aktywizacja osób z niepełnosprawnością. [w:] Wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej, pod red., E. Rutkowskiej, M. Płaszewskiej, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
 
22.
Weber Corseuil M., Hallal PC., Xavier Corseuil H., Jayce Ceola Schneider I., d’Orsi E. (2012), Safety from crime and physical activity among older adults: a population – based study in Brazil. J. Environ Public Health, ID641010.
 
23.
Wolna-Nowakowska M., (2006), Rola aktywnego wypoczynku w kształtowaniu twórczej postawy życiowej osób niepełnosprawnych, [w:] Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych, red. J. Bergier, Z. Kubińska, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej.
 
24.
Ziemilska A., (1997). Problemy integracji osób niepełnosprawnych przez sport, Wychowanie Fizyczne i Sport, nr. 1-2, s. 370-372.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top