PL EN
THE RELIGIOUS LIFE IN THE SIEDLCE GARRISON DURING THE INTERWAR PERIOD
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Paweł Borek   

Paweł Borek, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: pabor@tlen.pl, tel.83-344-99-05
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):29-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After Poland won its independency the military authorities made efforts to organize an independent parish life within the garrisons. All garrisons of the 9th Infantry Division the units of which were quartered, among others, in Siedlce garrison had their own churches which were created on the foundations of former army Orthodox churches. The main task of each military chaplain was pastoral support among soldiers, preparation of soldiers before taking a military oath, organization and celebration of all religious holidays and important national holidays, anniversaries of National Uprisings etc. Apart from purely religious work military chaplains conducted also a strong educational-cultural activity. Their duty, among others, was to support all actions and ventures approved by the field Bishop’s Curia, most frequently by organizing fund-raisers and charity collections. Throughout the entire interwar period the military chaplains from the Siedlce garrison, together with the soldiers, actively participated in the religious-patriotic life of the region. Army priesthood had a significant impact especially on soldiers with village background, while lectures and sermons largely supplemented the work of educational officers.
 
REFERENCES (29)
1.
Archiwum Diecezjalne Siedleckie, Akta Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, Kościoły Garnizonowe.
 
2.
Archiwum Państwowe w Siedlcach, Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1918-1939.
 
3.
Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 9 Dywizji Piechoty.
 
4.
Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Biura Wyznań Niekatolickich.
 
5.
Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX.
 
6.
Korpus Poleski. Jednodniówka z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości, Brześć nad Bugiem 1928.
 
7.
„Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych” 1928, nr 4.
 
8.
„Gazeta Podlaska” nr 29 z 15.XI.1930 r.
 
9.
„Podlasiak” nr 33-34 z 24.VIII.1930 r.
 
10.
„Podlasiak” nr 48 z 25.XI.1928 r.
 
11.
„Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1919, nr 3.
 
12.
„Ziemia Siedlecka” nr 5 z 11.II.1934.
 
13.
Aleksandrowicz P. (1971), Diecezja Siedlecka czyli Podlaska 1818-1968, Siedlce.
 
14.
Borek P. (2009), Duszpasterstwo wojskowe w garnizonach południowego Podlasia w latach 1918-1939. Cz. 1, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 3, s. 32-43.
 
15.
Borek P. (2009), Duszpasterstwo wojskowe w garnizonach południowego Podlasia 1918-1939. Cz. 2, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 4, 32-44.
 
16.
Borek P. (2011), Garnizony wojskowe na Południowym Podlasiu w latach 1918-1939, t. II, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. P. Matusaka w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 
17.
Chromiński M. J. (2007), Zarys historii sztandaru 22. Siedleckiego Pułku Piechoty, Szkice Podlaskie, z. 15, s. 38-45.
 
18.
Cieplewicz M. (1998), Wojsko Polskie w latach 1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 
19.
Dmowski R. (2007), Niższe Seminarium Duchowne, czyli Wyższe Gimnazjum Biskupa Podlaskiego im. św. Rodziny w okresie II Rzeczypospolitej, Szkice Podlaskie, z. 15, s. 61-74.
 
20.
Dmowski R. (2003), Szkice z dziejów Kościoła garnizonowego w Siedlcach w latach 1918-1939, Szkice Podlaskie, z. 11, s. 107-115.
 
21.
Odziemkowski J. (1996), Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Warszawa.
 
22.
Odziemkowski J., Spychała B. (1987), Duszpasterstwo wojskowe II Rzeczypospolitej, Warszawa.
 
23.
Pindel K. (1998), Podlasie jako teren prowadzenia działań wojennych w zamierzeniach planistycznych okresu międzywojennego i w wojnie 1939 roku W: Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa na Podlasiu, pod red. K. Pindla i A. Kołodziejczyka, Siedlce.
 
24.
Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923.
 
25.
Więch-Tchórzewska W. (1998), Obchody rocznic powstania styczniowego na Podlasiu, W: Rok 1863 na Podlasiu, H. Mierzwiński (red.), Siedlce.
 
26.
Wykaz Duchowieństwa Wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 1928 r., Warszawa 1928.
 
27.
Wykaz Duchowieństwa Wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 1929 r., Warszawa 1929.
 
28.
Wykaz Duchowieństwa Wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 1930 r., Warszawa 1930.
 
29.
Wyszczelski L. (1995), Działalność oświatowo -wychowawcza w Wojsku Polskim, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top