PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
STATUS CHOREGO PSYCHICZNIE – STATUSEM NIEPEŁNOSPRAWNEGO. SPOŁECZNE KONSEKWENCJE OPEROWANIA STATUSEM JAKO NARZĘDZIEM W INSTYTUCJI
 
Więcej
Ukryj
1
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Monika Budnik   

Monika Budnik, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, tel. 71 770 42 20, e-mail: m.budnik@wns.uni.wroc.pl
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):12–17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorka prezentuje problematyczną kwestię operowania statusem jako kategorią społeczną na przykładzie osób chorych psychicznie. W artykule wskazane są dualizmy, polegające na jednoczesnym- wykluczaniu i gratyfikacji jaka pojawia się wraz z przyznaniem statusu niepełnosprawnego osobie chorej psychicznie. Pracownicy socjalni pracują w obszarze tych ograniczeń ale też są zmuszeni ustalać kryteria statusu uprawniające do społecznego wsparcia. Balansowanie pomiędzy bezpieczeństwem socjalnym jakie daje status i wynikające z niego przywileje, jednocześnie ograniczają. Posiadanie statusu wiąże się także ze stereo typizacją na temat grupy do jakiej kwalifikuje choćby orzeczenie o chorobie. Te bariery, jak wskazuje autorka są konsekwencją operowania statusem w instytucji w której marginalizacja postępuje wraz z przyznaniem statusu osoby niepełnosprawnej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Balcerzak-Paradowska B., Hebda-Czaplińska I. (2002), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Raport IPiSS. Zeszyt nr 22, Wyd. IPiSS, Warszawa.
 
2.
Barnes C., Mercer, G. (2008), Niepełnosprawność. Wyd. Sic ,Warszawa.
 
3.
Becker H. (2009), Outsiderzy: studia z socjologii dewiacji. Wyd. PWN, Warszawa.
 
4.
Czykwin E. (2009), Stygmat społeczny. Wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych. Wyd. Scholar, Warszawa.
 
6.
Hill M. (2010), Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza porównawcza. Wyd. Difin, Warszawa.
 
7.
Kaszyński H. (2004), Socjologiczna praca socjalna w trosce o zdrowie psychiczne. Zeszyty Pracy Socjalnej, z. 9, Wyd. UJ, Kraków.
 
8.
Kurnal J. (1972), O sprawności i niesprawności organizacji: szkice o biurokracji i biurokratyzmie. Warszawa, Wyd. PWE.
 
9.
Merton R. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Wyd. PWN, Warszawa.
 
10.
Nowak A. (1999), Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. Wyd. Impuls, Kraków.
 
11.
Szmatka J. (2007), Małe struktury społeczne. Wyd. PWN, Warszawa.
 
12.
Sztompka P. (2008), Socjologia analiza społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków.
 
13.
Raport CBOS/BS 161/2010, Cele i dążenia życiowe Polaków.
 
14.
Raport nr 10. Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (2010), SWPS na zlecenie PFRON, Warszawa.
 
15.
Raport końcowy, Badanie wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych cz. 5 Perspektywa osób chorych psychicznie, Badanie finansowane ze środków PFRON.
 
16.
Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).
 
17.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081