PL EN
CASE STUDY
TikTok is a new space for teenager’s communication
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2021-05-20
 
 
Final revision date: 2021-06-22
 
 
Acceptance date: 2021-07-07
 
 
Publication date: 2022-01-12
 
 
Corresponding author
Małgorzata Dankowska-Kosman   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, OLSZTYN, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):166-176
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The subject of the considerations was to learn about a new form communication among teenagers through the use of the mobile internet application called TikTok. Particular attention was paid to the attractiveness of the platform as a place in the digital space for self-expression, as well as a way of presenting a fake image of teenagers. The case study made it possible to conduct empirical research in its natural context limited by space and time, using multiple sources. Due to the fact that the research concerns minors, the research procedure was of particular importance . The research was conducted based on the highest ethical standards. Selection of children for the research was based on their age (10-12 years). During the interviews with children, fragments of short films presented in the application were also used as a significant element of the conversation. Material and methods: - Results: - Conclusions: -
 
REFERENCES (21)
1.
Chapple, C. (2020). TikTok Crosses 2 Billion Downloads after Best Quarter for Any App Ever. Pobrane z: https://sensortower.com/blog/t... [dostęp 16 marca 2021].
 
2.
Dankowska-Kosman, M., Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2018). Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(41), 100-107.
 
3.
Dilon, C. (2020). TikTok Influences on Teenagers and Young Adults Students: The Common Usages of The Application TikTok. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, 68(1), 132-142.
 
4.
Gackowski, T., Brylska, K., Patera, M. i in. (2018). Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych. Warszawa: Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
5.
GetHero (2020). „Kim są polscy użytkownicy TikToka? Pobrane z: https://prowly-uploads.s3.eu-w.... amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/248884/cf4c08e974eea568223608388f3aa71a. pdf [dostęp 17 marca 2021].
 
6.
Góralska, R. (2016). Dlaczego warto rozwijać kompetencje emocjonalne dzieci? W: A. Jakubowicz-Bryx, J. Nowak, H. Solarczyk-Szwec (red.), Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, t. 2, (s.145-160). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
7.
Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
8.
Hancock, D.R., Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research. A Practical Guide for Beginning Researchers. Columbia University: Teachers College Press.
 
9.
Klus-Stańska, D. (2014). Cyfrowi tubylcy w szkole cyfrowych emigrantów, czyli awatar w świecie Ptysia i Balbinki. W: M. Dankowska-Kosman, I. Staszkiewicz-Grabarczyk (red.), Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów (s. 7-21). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
10.
Konecki, K. (2018). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
11.
Kuchta-Nykiel, M. (2018). Na czym polega fenomen aplikacji TikTok? SOCIALPRESS. Pobrane z: https:// socialpress.pl/2018/11/na-czym-polega-fenomen-aplikacji-tiktok- [dostęp 12 marca 2021].
 
12.
Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Lisek-Michalska, J. (2012). Etyczne aspekty badań fokusowych z udziałem dzieci i młodzieży. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42, 32-60. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/... bwmeta1.element.hdl_11089_5451/c/02-lisek.pdf [dostęp 11 stycznia 2021].
 
14.
Melosik, Z. (2012). Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej. W: W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.), Media, edukacja, kultura: w stronę edukacji medialnej (s. 31-49). Poznań, Rzeszów: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. Pobrane z: http://repozytorium.amu.edu.pl... bitstream/10593/6003/1/Media-Kultura-2012.pdf [dostęp 10 marca 2021].
 
15.
Mizerek, H. (2017). Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. Przegląd Pedagogiczny, 1, 9-22.
 
16.
Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
17.
Saarni, C. (1999). The Development of Emotional Competence. New York: Guilford Press.
 
18.
Seo, H., Houston, B., Knight, L.A., Kennedy, E., Inglish, A. (2014). Teen’s Social Media Use and Collective Action. New Media & Society, 16(6), 883-902.
 
19.
Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Stake, R.E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 
21.
Twarowska, A., Dąbrowska-Prokopowska, E. (2020). Przemiany języka polskiego w aspekcie kultury globalnej i społeczeństwa informacyjnego. W: E. Dąbrowska-Prokopowska, P. Goryń, M.F. Zaniewska, (red.), Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty kulturowe, społeczne i medialne (s. 325-339). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p... Ewa-Dabrowska rokopowska/publication/343745341_Przemiany_jezyka_polskiego_w_aspekcie_kultury_globalnej_i_spoleczenstwa_informacyjnego/links/5f3d3442299bf13404cf2955/Przemianyjezyka-polskiego-w-aspekcie-kultury-globalnej-i-spoleczenstwa-informacyjnego.pdf?origin=publication_detail [dostęp 20 marca 2021].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top