PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
TikTok - nowa przestrzeń komunikacji nastolatków
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 20-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-06-2021
 
 
Data akceptacji: 07-07-2021
 
 
Data publikacji: 12-01-2022
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Dankowska-Kosman   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, OLSZTYN, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):166-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Streszczenie Przedmiotem podjętych rozważań stało się poznanie nowej formy komunikowania wśród nastolatków poprzez wykorzystanie mobilnej aplikacji internetowej tik tok. Szczególną uwagę zwrócono na atrakcyjność platformy jako miejsca w przestrzeni cyfrowej do wyrażania siebie , a także jako sposobu prezentowania upozorowanego obrazu nastolatków. Case study umożliwiło przeprowadzenie badania empirycznego w jego naturalnym kontekście ograniczonym przestrzenią i czasem z wykorzystaniem wielu źródeł. Ze względu na fakt, iż badania dotyczą osób małoletnich procedura badawcza miała szczególne znaczenie. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o najwyższe standardy etyczne . Wybór dzieci do badań nastąpił w sposób celowy. W trakcie przeprowadzania rozmów z dziećmi, wykorzystano także fragmenty krótkich filmów prezentowanych w aplikacji jako znaczący element rozmowy. Materiał i metody: - Wyniki: - Wnioski: -
 
REFERENCJE (21)
1.
Chapple, C. (2020). TikTok Crosses 2 Billion Downloads after Best Quarter for Any App Ever. Pobrane z: https://sensortower.com/blog/t... [dostęp 16 marca 2021].
 
2.
Dankowska-Kosman, M., Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2018). Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(41), 100-107.
 
3.
Dilon, C. (2020). TikTok Influences on Teenagers and Young Adults Students: The Common Usages of The Application TikTok. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, 68(1), 132-142.
 
4.
Gackowski, T., Brylska, K., Patera, M. i in. (2018). Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych. Warszawa: Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
5.
GetHero (2020). „Kim są polscy użytkownicy TikToka? Pobrane z: https://prowly-uploads.s3.eu-w.... amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/248884/cf4c08e974eea568223608388f3aa71a. pdf [dostęp 17 marca 2021].
 
6.
Góralska, R. (2016). Dlaczego warto rozwijać kompetencje emocjonalne dzieci? W: A. Jakubowicz-Bryx, J. Nowak, H. Solarczyk-Szwec (red.), Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, t. 2, (s.145-160). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
7.
Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
8.
Hancock, D.R., Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research. A Practical Guide for Beginning Researchers. Columbia University: Teachers College Press.
 
9.
Klus-Stańska, D. (2014). Cyfrowi tubylcy w szkole cyfrowych emigrantów, czyli awatar w świecie Ptysia i Balbinki. W: M. Dankowska-Kosman, I. Staszkiewicz-Grabarczyk (red.), Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów (s. 7-21). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
10.
Konecki, K. (2018). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
11.
Kuchta-Nykiel, M. (2018). Na czym polega fenomen aplikacji TikTok? SOCIALPRESS. Pobrane z: https:// socialpress.pl/2018/11/na-czym-polega-fenomen-aplikacji-tiktok- [dostęp 12 marca 2021].
 
12.
Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Lisek-Michalska, J. (2012). Etyczne aspekty badań fokusowych z udziałem dzieci i młodzieży. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42, 32-60. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/... bwmeta1.element.hdl_11089_5451/c/02-lisek.pdf [dostęp 11 stycznia 2021].
 
14.
Melosik, Z. (2012). Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej. W: W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.), Media, edukacja, kultura: w stronę edukacji medialnej (s. 31-49). Poznań, Rzeszów: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. Pobrane z: http://repozytorium.amu.edu.pl... bitstream/10593/6003/1/Media-Kultura-2012.pdf [dostęp 10 marca 2021].
 
15.
Mizerek, H. (2017). Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. Przegląd Pedagogiczny, 1, 9-22.
 
16.
Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
17.
Saarni, C. (1999). The Development of Emotional Competence. New York: Guilford Press.
 
18.
Seo, H., Houston, B., Knight, L.A., Kennedy, E., Inglish, A. (2014). Teen’s Social Media Use and Collective Action. New Media & Society, 16(6), 883-902.
 
19.
Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Stake, R.E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 
21.
Twarowska, A., Dąbrowska-Prokopowska, E. (2020). Przemiany języka polskiego w aspekcie kultury globalnej i społeczeństwa informacyjnego. W: E. Dąbrowska-Prokopowska, P. Goryń, M.F. Zaniewska, (red.), Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty kulturowe, społeczne i medialne (s. 325-339). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p... Ewa-Dabrowska rokopowska/publication/343745341_Przemiany_jezyka_polskiego_w_aspekcie_kultury_globalnej_i_spoleczenstwa_informacyjnego/links/5f3d3442299bf13404cf2955/Przemianyjezyka-polskiego-w-aspekcie-kultury-globalnej-i-spoleczenstwa-informacyjnego.pdf?origin=publication_detail [dostęp 20 marca 2021].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top