Zadłużeni seniorzy jako wyzwania pracy socjalnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Tymicka   

ul. Rogowskiego 9/51 20-840 Lublin, tel.: 665 563 369,
Data publikacji: 31-01-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):1–12
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Starość jest takim etapem cyklu życia, w którym człowiek szczególnie potrzebuje wsparcia rodziny i instytucji. Przed placówkami pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pracownikami socjalnymi, pracującymi bezpośrednio w środowisku zamieszkania stoi zatem wyjątkowe zadanie wyjścia naprzeciw sytuacjom, mogącym zagrażać bezpieczeństwu osób starszych. Jednym z takich zagrożeń jest obecnie zadłużenie polskich seniorów – niemal połowa osób w podeszłym wieku posiada zobowiązania pożyczkowe. Celem niniejszego opracowania jest analiza zjawiska zadłużenia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wsparcia. Aby rzetelnie zrealizować postawione zamierzenie dokonano analizy dostępnej w tym zakresie literatury przedmiotowej oraz najnowszych raportów Biura Informacji Gospodarczej. W pierwszej części artykułu dokonano wyjaśnienia podstawowych pojęć, następnie scharakteryzowano profil „dłużnika-emeryta”, uwzględniając główne przyczyny i konsekwencje zadłużenia osób starszych. W kolejnej części podjęto próbę zidentyfikowania możliwości wsparcia, jakie mogą uzyskać zadłużeni seniorzy z ramienia instytucji pomocowych, w tym głównie pracownika socjalnego.
 
REFERENCJE (30)
1.
Biuro Informacji Kredytowej. (2018). Kredytowy portret Polaków 2018. Pobrane z: https://media.bik.pl/.informac... (dostęp: 12.01.2019 r.).
 
2.
Biuro Informacji Kredytowej. BIG InfoMonitor. (2019). Trzy pułapki na finanse polskiego emeryta. Pobrane.z: https://media.bik.pl/informacj....(dostęp: 12.01.2019 r.).
 
3.
Biuro Informacji Kredytowej. (2019). Kredytowy portfel polskiego seniora. Pobrane z: https://media.bik.pl/informacj... (dostęp: 12.01.2019 r.).
 
4.
Błędowski, P., Iwanicz-Drozdowska, M. (2010). Społeczno-ekonomiczne aspekty nadmiernego zadłużenia.Bezpieczny Bank, 3(42)/2010, 45-61.
 
5.
Cibor, R. (2008). Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych. Chowanna, nr 1, 97-110.
 
6.
Czarnecki, P. (2013). Praca socjalna, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
7.
Eurofound (2013). Household over-indebtedness in the EU: The role of informal debts, Luxembourg: Publications.Office of the European Union.
 
8.
European Commision (2008). Towards a common operational European definition of over-indebtedness.
 
9.
Eurostat (2018). Population structure and ageing. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/... [dostęp: 12.01.2019 r.].
 
10.
Frąckiewicz, L. (1995). Miejsce człowieka starego w rodzinie. W: J. Kroszela (red.), Rodzina, społeczeństwo,.gospodarka rynkowa (s. 169-175). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
11.
Gębski, Ł. (2013). Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych – problem finansowo-prawny czy.społeczny?. Gospodarka Narodowa, 4(260), Rok LXXX/XXI 2013, 83-108.
 
12.
Głowacka, M., Szkiela, W., Koszyk, S., Kołodziejczyk, K., Karmasz, I., Marchalewska, M. (2012). Życie.w Kredycie. Przewodnik nie tylko dla zadłużonych. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
13.
Główny Urząd Statystyczny (2018). Polska w liczbach 2018. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny (2018). Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Pobrano z: https://stat.gov.pl/files/gfx/... (dostęp: 12.01.2019r.
 
15.
Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A. K. (2011). Rola i znaczenie edukacji finansowej. W: Iwanicz-Drozdowska.M. (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy (s. 13-34). Warszawa:.M. (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy (s. 13-34). Warszawa:.Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
16.
Kaniewska-Sęba, A. (2016). Polscy seniorzy – wyzwanie dla marketingu w XXI wieku. Środkowoeuropejskie.Studia Polityczne, nr 4, 145-158.
 
17.
Kuchciak, I. (2013.) Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych – przyczyna i skutek wykluczenia finansowego. Bezpieczny Bank, nr 2-3, 135-157.
 
18.
Kuchciak, I. (2014). Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 48/4, 83-92.
 
19.
Pikuła, N. G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
20.
Pomianowski, R. (2012). Zadłużenie i niewypłacalność. Problemy osoby zadłużonej. W: B. T. Woronowicz (red.), Hazard. Historia, zagrożenia i drogi wyjścia (s. 197-231). Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 
21.
Rogala, A., Fojutowski, Ł. (2014). Decyzje zakupowe osób starszych – kryteria wyboru i czynniki wpływu.Marketing i Rynek, nr 4, 130-136.
 
22.
Szpringer, W. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną,Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.
 
23.
Szymański, M. J. (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
24.
Świecka, B. (2008). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
25.
Świecka, B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie.Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
26.
Świecka, B. (2016). Ocena sytuacji finansowej osób starszych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasobności i zadłużenia. Problemy Zarządzania, nr 14/2 (1), 118-134. https://doi.org/10.7172/1644-5....
 
27.
Tymicka, A. (2018). Praca socjalna z osobą zadłużoną – ograniczenia i możliwości. Humanitarian Corpus,15, 218-224.
 
28.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 125.
 
29.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1508.
 
30.
Wałęga G. (2013). Kredytowanie gospodarstw domowych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081