PL EN
REVIEW ARTICLE
PEOPLE AND PROPERTY PROTECTION SECURITY AGENCIES WITHIN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):16-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Security agencies for protection of people and property have become a significant element of protection and shaping the order and public safety in our country since they started to be set up in 1989. They protect many important and key facilities for our society, including also ones forming part of crucial infrastructure and they could realize designated goals and be used within the national system of safety with success. Security agencies for protection of persons and property ensure protection during meetings, artistic events and sport events and might enter a tighter cooperation with for instance the police, fire departments, Armed Forces of Poland as well as other services. Security employees might be used in National Reserve Forces as it was indicated by M Kryłowicz in one of his elaborations. Security agencies for protection of persons and property should establish tighter cooperation with local government authorities as well as with municipal police through exchange of information on threats within the area of their operations. A wide scope of use of security agencies for protection of persons and property is also crisis management which could be developed by means of signing adequate agreements and their inclusion within the plans of crisis management.
 
REFERENCES (23)
1.
Balcerowicz B. (1997), Obrona państwa średniego. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
2.
Balcerowicz B. (2004), Bezpieczeństwo polityczne Rzeczpospolitej Polskiej. Wyd. AON, Warszawa.
 
3.
Czupryński A. (2011), Współczesne dylematy bezpieczeństwa, W: W Chojnacki i B. Kaczmarczyk (red.), Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego. Wydawnictwo Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego Straży Granicznej, Lubań.
 
4.
Czupryński A. (2014), Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym, W: J. Zbojna (red.), Bezpieczeństwo na lądzie, morzu, w powietrzu w XXI wieku. Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów.
 
5.
Domański M.A. (2011), Ochrona fizyczna osób i mienia, zagadnienia zawodowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
6.
Huzarski M. (2009), Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
7.
Kaczyński J. (2009), Taktyka działań ochronnych, ochrona osób. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., Gdańsk.
 
8.
Kotowski W. (2004), Ochrona osób i mienia, komentarz praktyczny. Wydawnictwo Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
9.
Kotowski W., Kurzępa B. (2009), Bezpieczeństwo imprez masowych, komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
10.
Kryłowicz M. (2011), Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
11.
Radziejewski R., Siudalski S.J. (2013), Ochrona osób i mienia. Wydawnictwo BEL studio, Warszawa.
 
12.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002). Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
13.
St. Koziej (red.) (2013) Biała księga bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 
14.
Żmigrodzki M., Żmigrodzki R., Żebrowski A., Michalczuk-Wlizło M. (2012), Zarządzanie kryzysowe w państwie. Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne, Warszawa.
 
15.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 
16.
Dekret dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej, Dz. U. 1946, nr 59, poz. 323.
 
17.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej, Dz. U. 1961, nr 6, poz. 42.
 
18.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz. U. 1998, nr 41, poz.324 .
 
19.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. 1997, nr 114, poz.740.
 
20.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2007 r. z późn. zm.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), Dz.U.98.161.1108.
 
22.
Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Zarządzenie nr 4/2010.
 
23.
www.bezpieczeństwo-koziej.pl, St. Koziej (dostęp: 06.04.2015).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top