PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
AGENCJE OCHRONY OSÓB I MIENIA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):16-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Agencje ochrony osób i mienia odkąd zaczęły powstawać w naszym kraju począwszy od początku 1989 roku, stały się ważnym elementem ochrony oraz kształtowania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ochraniają one wiele ważnych i kluczowych dla naszego bezpieczeństwa obiektów, w tym także wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, z powodzeniem mogłyby realizować określone cele i zostać wykorzystane w systemie bezpieczeństwa narodowego. Agencje ochrony osób i mienia zapewniają ochronę podczas zgromadzeń, imprez artystycznych i sportowych, mogłyby nawiązać ściślejszą współpracę np. z Policją, strażą pożarną oraz Siłami Zbrojnymi RP, a także z innymi służbami. Pracownicy ochrony mogliby zostać wykorzystani w Narodowych Siłach Rezerwy, jak to postulował M. Kryłowicz w jednym ze swoich opracowań. Agencje ochrony osób i mienia powinny nawiązać ściślejszą współpracę z organami samorządu terytorialnego, a także ze strażami gminnymi (miejskimi), poprzez wymianę informacji na temat zagrożeń na obszarze ich działania. Szerokim polem do wykorzystania agencji ochrony osób i mienia jest także zarządzanie kryzysowe, mogłoby to nastąpić poprzez podpisywanie odpowiednich umów i uwzględnienie ich w planach zarządzania kryzysowego.
 
REFERENCJE (23)
1.
Balcerowicz B. (1997), Obrona państwa średniego. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
2.
Balcerowicz B. (2004), Bezpieczeństwo polityczne Rzeczpospolitej Polskiej. Wyd. AON, Warszawa.
 
3.
Czupryński A. (2011), Współczesne dylematy bezpieczeństwa, W: W Chojnacki i B. Kaczmarczyk (red.), Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego. Wydawnictwo Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego Straży Granicznej, Lubań.
 
4.
Czupryński A. (2014), Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym, W: J. Zbojna (red.), Bezpieczeństwo na lądzie, morzu, w powietrzu w XXI wieku. Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów.
 
5.
Domański M.A. (2011), Ochrona fizyczna osób i mienia, zagadnienia zawodowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
6.
Huzarski M. (2009), Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
7.
Kaczyński J. (2009), Taktyka działań ochronnych, ochrona osób. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., Gdańsk.
 
8.
Kotowski W. (2004), Ochrona osób i mienia, komentarz praktyczny. Wydawnictwo Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
9.
Kotowski W., Kurzępa B. (2009), Bezpieczeństwo imprez masowych, komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
10.
Kryłowicz M. (2011), Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
11.
Radziejewski R., Siudalski S.J. (2013), Ochrona osób i mienia. Wydawnictwo BEL studio, Warszawa.
 
12.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002). Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
13.
St. Koziej (red.) (2013) Biała księga bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 
14.
Żmigrodzki M., Żmigrodzki R., Żebrowski A., Michalczuk-Wlizło M. (2012), Zarządzanie kryzysowe w państwie. Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne, Warszawa.
 
15.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 
16.
Dekret dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej, Dz. U. 1946, nr 59, poz. 323.
 
17.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej, Dz. U. 1961, nr 6, poz. 42.
 
18.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz. U. 1998, nr 41, poz.324 .
 
19.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. 1997, nr 114, poz.740.
 
20.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2007 r. z późn. zm.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), Dz.U.98.161.1108.
 
22.
Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Zarządzenie nr 4/2010.
 
23.
www.bezpieczeństwo-koziej.pl, St. Koziej (dostęp: 06.04.2015).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top